Religion

Forsvarsledelsen: Kan bli aktuelt å droppe bønn under oppstilling

TROSFRIHET: For å sikre at soldater har reell fritaksrett, er forsvarsledelsen åpen for å droppe tradisjonen med bønn og preken under bataljonsoppstillinger. Forsvarsministeren sier det kan oppleves stigmatiserende å bruke fritaksretten.

– Slik jeg ser det, er ikke obligatoriske oppstillinger med bønn forenlig med fritaksretten. Da er det vanskelig å ha dette som praksis, sier Eystein Kvarving, kommunikasjonssjef for forsvarssjefen.

Et debattinnlegg av Stian Husby har rullet i gang en debatt om kristendommens posisjon i Forsvaret. Husby er troppssjef i Garden, og mener det er for tette bånd mellom Den norske kirke og Forsvaret.

«Selv om stat og kirke offisielt er skilt finner jeg det vanskelig å karakterisere Forsvaret som noe annet enn en kristen organisasjon», skriver han i kronikken, som ble publisert på NRK Ytring 31. oktober.

Husby viser blant annet til at han nylig deltok på en bataljonsoppstilling der presten holdt en preken og ledet bataljonen i bønn mot slutten av oppstillingen.

«Det ble presisert at man ikke måtte delta i bønnen, men soldatene ble heller ikke gitt muligheten til å gå fra oppstillingen. Man ble en passiv deltaker i et religiøst ritual gjennomført i en statlig ramme, enten man ville det eller ikke», heter det i kronikken.

Har nedsatt arbeidsgruppe

Kommunikasjonssjef Eystein Kvarving understreker at religiøse innslag i Forsvaret er frivillig, men for å sikre at fritaksretten er reell, tas det nå grep fra flere hold.

Nils Terje Lunde, nestkommanderende i Forsvarets tros- og livssynskorps.

På eget initiativ har Forsvarets tros- og livssynskorps nedsatt en egen arbeidsgruppe som skal vurdere bønn under oppstilling. Det skjedde torsdag denne uken.

– Også vi ser at det kan være krevende å gjennomføre fritaksretten ved bønn under oppstilling. Når man står oppstilt blir det veldig synlig, og krever mye av den enkelte å tre ut av rekka. Det er faktisk noe vi påpekte så tidlig som i 2009, sier Nils Terje Lunde, nestkommanderende i tros- og livssynskorpset.

Korpset, som den gang het Forsvarets feltprestkorps, gjennomførte da en større utredning som siden skulle danne grunnlag for dagens tros- og livssynskorps. I utredningen understreket de at dersom bønn på linje skal gjennomføres, må fritaksretten være reell.

– Når utfordringer knyttet til denne tradisjonen nå løftes opp på ny, ser vi at det både er riktig og viktig å ta en ny gjennomgang av seremonien, sier Lunde.

Et av alternativene de skal vurdere, er å endre seremonien til en verdimessig refleksjon som fremstår som inkluderende for alle uavhengig av tros- og livssynstilhørighet. Arbeidsgruppen har 1. februar som frist for å gi sine anbefalinger.

Satt til å vaske toalettene

Også andre settinger med religiøse ritualer i Forsvaret kan være problematiske, viser Stian Husby til i sin kronikk. På Krigsskolen, som er en del av Forsvarets høgskole, har de alltid en fast gudstjeneste ved Grorud kirke i anledning Krigsskolens årsdag. Der har kadetter som ikke ønsker å delta på gudstjenesten blitt satt til å vaske toalettene på Linderud leir, hevder han.

Arbeidsgruppen skal ikke vurdere hvorvidt gudstjenester bør beholdes eller ei, ifølge Nils Terje Lunde.

– I slike tilfeller må man heller se på: Har man gode rutiner for å ivareta fritaksretten?

Han kommer med et eksempel: Hvis avdelingen skal ha kirkeparade og påfølgende julelunsj, har det gjerne vært slik at det går direkte transport fra kirken til lunsjen. Sørg også for å sette opp transport direkte fra avdelingen, foreslår Lunde.

– Det er et enkelt, praktisk tiltak uten at det blir stigmatiserende.

Bestilling fra Forsvarsdepartementet

Også Hæren og Garden har tatt grep i kjølvannet av Husbys kronikk. Nylig sendte de ut en instruks hvor det presiseres at tros- og livssynsinnslag i seremonier skal være frivillig, opplyser kommunikasjonssjef Eystein Kvarving

– Ordningen har alltid vært frivillig, men i presiseringen er de overtydelige på at folk som ikke vil i kirken skal slippe å dra fra leiren, sier han.

Som Vårt Land skrev fredag, har også Forsvarsdepartementet engasjert seg i saken. Tidligere denne måneden ba de Etisk råd for forsvarssektoren om å sette Forsvarets tilnærming til religion og livssyn på dagsorden.

– Vi er blant annet blitt bedt om å vurdere og diskutere berettigelsen av religiøse ritualer i Forsvaret, og da særlig om fritaksretten er reell, uttalte rådsleder Kjersti Fjørtoft.

Kvarving understreker at toppledelsen foreløpig ikke har landet på noen endelig konklusjon om hvordan fritaksretten skal sikres i Forsvaret. De ønsker først å lytte til innspill fra både Etisk råd og arbeidsgruppen til tros- og livssynskorpset.

– Men ja, det kan bli aktuelt å droppe bønn under oppstilling, sier han.

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen (Sp) reiser til USA 16. november for å ha møter med sin amerikanske kollega Lloyd Austin. Foto: Håvard Skogly Mækelæ / NTB

Stigmatiserende

Forsvarsminister Odd Roger Enoksen er på sin side blitt utfordret på problemstillingene som reises i Husebys kronikk i et skriftlig spørsmål i Stortinget. I sitt svar medgir han at det i praksis kan oppleves stigmatiserende å benytte seg av fritaksretten «på en hensiktsmessig og verdig måte i forbindelse med bønn ved oppstillinger».

Videre skriver han at Forsvaret har varslet at de vil igangsette en gjennomgang og vurdering av sin praksis ved gjennomføringen av slike seremonier, og at han har tillit til at Forsvaret følger opp.

Enoksen gjør det samtidig klart at anerkjennelse av tros- og livssynsutøvelse er et bærende premiss for Forsvaret.

Det har ikke lyktes Vårt Land å få en kommentar fra kronikkforfatter Stian Husby.

---

Tros- og livssynskorpset

  • Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) er en avdeling i Forsvarets fellestjenester. Korpset har fagansvar for tros- og livssynstjenesten i Forsvaret.
  • FTLK organiserer tros- og livssynstjeneste ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.
  • Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, og legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse.

Kilde: Forsvaret

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion