Religion

Nå blir det tettere relasjon mellom Forsvaret og tros- og livssynssamfunn

FORSVARET: Flere tros- og livssynssamfunn har underskrevet en formell samarbeidsavtale med Forsvaret om å bidra med personell som skal tjenestegjøre som feltprester.

– En ære å signere samarbeidsavtale mellom Forsvaret og Pinsebevegelsen i Norge, skriver Øystein Gjerme, leder av Pinsebevegelsen i Norge, i et innlegg på Facebook fredag.

Signering av samarbeidsavtale mellom Forsvarets tros- og livssynskorp og ulike tros- og livssynssamfunn.

I dag tjenestegjør i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra ulike tros- og livssynssamfunn i Norge i Forsvarets tros- og livssynskorps. I tillegg til feltprester fra Den norske kirke, består korpset blant annet av én feltimam, to felthumanister, én ortodoks feltprest, én feltprest fra Misjonskirken Norge, én feltprest fra NLM trossamfunn og én feltprest fra Pinsebevegelsen. Sistnevnte tiltrådte tidligere i høst.

– Samarbeidsavtalene gir en formalisering av dagens fungerende praksis. Det nye er at avtalene danner grunnlaget for etablering av et kontaktforum mellom Forsvarets tros- og livssynssamfunn og de ulike tros- og livssynssamfunnene.

Det forteller nestkommanderende i Forsvarets tros-og livssynskorps, Nils Terje Lunde til Vårt Land.

Formalisering av samarbeidet

Bakteppet for formaliseringen av samarbeidet er at feltprestkorpset endret navn til Forsvarets tros- og livssynskorps i 2019. En ny forskrift la til grunn at personell fra alle registrerte tros- og livssynssamfunn kunne tjenestegjøre i korpset.

– Nå vil dette samarbeidet forvaltes på en god måte, sier Lunde.

Øystein Gjerme skriver at han er «imponert over hvordan Forsvaret leder vei i det livssynsåpne samfunnet, og legger til rette for mangfold».

Pinsebevegelsen har én feltprest i korpset som de har ansvar for og skal føre tilsyn med. Vedkommende tjenestegjør på Forsvarets stasjon i Værnes og ble ansatt tidligere i år, ifølge Gjerme.

– Samarbeidsavtalen regulerer vilkår for ansettelse og tjenestegjøring, organisering, autorisasjon og tilsyn, sier Gjerme. 

– Hvorfor er det viktig for dere å være representert i tros- og livssynskorpset?

– Pinsebevegelsen har vært kjent for å ha en høyere grad av pasifister enn andre kristne organisasjoner. Dette har nok endret seg noe de siste to tiårene etter hvert som førstegangstjenesten ikke er obligatorisk lengre. Unge menn og kvinner stilles derfor ikke på valg rundt spørsmålet om militiærtjeneste. Dermed har vi mange representert i Forsvaret i dag. Da er det også naturlig at vi har feltprestpersonell der.

Langvarig prosess i Forsvaret

– Det har vært en langvarig prosess i det tidligere feltprestkorpset, sier Lunde.

Han forteller at i 2008 ble det løftet frem fra tillitsvalgtordningen i Forsvaret et behov for at alle soldater burde ha tilgang til en åndelig veileder ut fra sitt livssyn. Siden 2017 har Forsvaret ansatt personell fra flere tros- og livssynssamfunn. Før den tid var det kun feltprester fra Den norske kirke og én feltprest fra Den Evangelisk Lutherske Frikirke.

Arbeidsoppgavene de utfører er for det første tros- og livssynsbetjening ut fra autoriseringen de har fra sin sendeorganisasjon. For det andre skal de tilrettelegge for andres tros- og livssynsutøvelse. Målet er at alle soldater får en tilretteleggelse ut fra sitt ståsted.

– En kristen feltprest vil derfor kunne tilrettelegge for at en muslimsk soldat har et sted å be, sier Lunde.

Han forteller videre at andre tjenester er sjelesorg eller samtaler om eksistensielle spørsmål. De vil i tillegg undervise soldatene i etikk.

Flere pinsevenner inn i korpset

Gjerme regner med at flere i pinsebevegelsen vil søke feltpresttjeneste.

– Vi er det største frikirkesamfunnet etter Den katolske kirke. Da er det naturlig at antall feltprester med pinsebakgrunn er proporsjonal med størrelsen på organisasjonen vår.

– Tittelen «feltprest» høres noe fremmed ut for en bevegelse som bruker tittelen “pastor”. Kan det bli aktuelt med et navneskifte til «feltpastorer»?

– Det er mulig. Fra før finnes det jo både feltimam og felthumanist. Men hva barnet skal hete er opp til korpset å avgjøre, sier han.

Signering av samarbeidsavtale mellom Forsvarets tros- og livssynskorp og ulike tros- og livssynssamfunn.

Representanter fra følgende organisasjoner var til stede under signeringen torsdag: Den norske kirke, Pinsebevegelsen i Norge, Den katolske kirke, Metodistkirken, NLM trossamfunn og Misjonskirken. Dette forteller. Den ortodokse kirke, Human-Etisk forbund og World Islamic Mission kunne ikke stille på grunn av sykdom.

Etter nyttår vil det også inngås en avtale med Adventistkirken.

---

Tros- og livssynskorpset

  • Forsvarets tros- og livssynskorps (FTLK) er en avdeling i Forsvarets fellestjenester. Korpset har fagansvar for tros- og livssynstjenesten i Forsvaret.
  • FTLK organiserer tros- og livssynstjeneste ved alle landets militære avdelinger. I korpset tjenestegjør for tiden i overkant av 50 sertifiserte fagpersoner fra Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn.
  • Personellet utfører tros- og livssynsbetjening i henhold til egen sertifisering, og legger til rette for annen tros- og livssynsutøvelse.

Kilde: Forsvaret

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Sigrid Elise Perstølen

Sigrid Elise Perstølen

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion