Religion

NLA tar til motmæle mot knusende rapport: – Utarbeidet på et sviktende juridisk grunnlag

AKADEMISK FRIHET: – Innstillingen bygger på vage og udokmenterbare påstander, mener rektor på NLA Høgskolen om Nokut-rapport.

– Det er helt urimelig at innstillingen fra en sakkyndig komité, som bygger på vage og udokumenterte påstander hva gjelder akademisk frihet, skal bli stående.

Det skriver rektor på NLA-rektor Sigbjørn Sødal i sitt tilsvar til rapporten fra en sakkyndig komité fra Nokut (Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen), som i august konkluderte med at NLA Høgskolen ikke tilfredsstiller alle gjeldende krav for akkreditering som høyskole i lov og forskrifter.

Blant annet hevder komiteen at høyskolen ikke i tilstrekkelig grad fremmer og verner akademisk frihet.

I oktober skal innstillingen fra den sakkyndige komiteen, sammen med NLAs tilsvar, behandles av Nokut-styret. NLA Høgskolen får deretter en frist på inntil to år til å dokumentere at mangelfulle forhold er utbedret. Dersom Nokut konkluderer med at kravene fortsatt ikke er oppfylt etter opprettingsfristen, skal Nokut trekke høyskolens akkreditering tilbake.

Det var Sambåndet, som eies av Indremisjonsforbundet, som først omtalte NLA-ledelsens svar.

– Vilkårlig beslutningsgrunnlag

---

NLA Høgskolen

  • NLA Høgskolen er en privat høyskole med studiesteder i Bergen, Oslo og Kristiansand.
  • Høyskolen tilbyr utdanninger innen fagområdene journalistikk, kommunikasjon og medier, pedagogikk, lærerutdanning, teologi, religion og filosofi, interkulturelle studier, økonomi- og administrasjon og musikk.
  • Høyskolen eies av Den Evangelisk Lutherske Frikirke, Det Norske Misjonsselskap, Norsk Luthersk Misjonssamband, Normisjon, Indremisjonsforbundet, Søndagsskolen Norge og Norges Kristelige Student- og Skoleungdomslag.

---

Nokut er et faglig uavhengig forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. I 2019 varslet de at de ville revidere NLAs akkreditering som høyskole. Årsaken var blant annet at de over lengre tid hadde registrert ulike bekymringsmeldinger om den kristne høyskolens praktisering av prinsippet om akademisk frihet.

Komiteens vurderinger er basert på dokumentasjon som er mottatt fra NLA Høgskolen, intervjuer med blant ansatte og studenter, samt offentlig tilgjengelig statistikk.

– Komiteens resonnementer og konklusjoner knyttet til akademisk frihet og verdigrunnlag er vanskelige å forholde seg til og kan vanskelig aksepteres, skriver rektor Sigbjørn Sødal.

Han viser blant annet til formuleringen i innstillingen om at komiteen baserer seg på hva den «er kjent med» om akademisk frihet ved høgskolen.

– Det er altså ingen systematisk informasjonsinnhenting, men nærmest et tilfeldig og vilkårlig beslutningsgrunnlag som ligger til grunn for påstanden om at NLA Høgskolen ikke fremmer og verner akademisk frihet, framholder Sødal.

NLA har heller ikke fått innsyn i de nevnte bekymringsmeldingene som Nokut «over lengre tid» skal ha registrert, opplyser han.

– Sviktende juridisk grunnlag

Ifølge Sambåndet har NLA Høgskolen benyttet seg av to jurister fra Ernst & Young (EY) til sitt tilsvar. Dokumentet teller 33 sider. Rektor begrunner omfanget med at innstillingen fra Nokut-komiteen «gjennomgående er utarbeidet på et sviktende juridisk grunnlag». Juristene har derfor «foretatt en grundig juridisk gjennomgang av hver enkelt anførsel».

– På bakgrunn av denne gjennomgangen kan vi ikke se at det framkommer opplysninger som støtter komiteens konklusjon om at NLA ikke lenger oppfyller de juridiske kravene for å opprettholde sin akkreditering som høyskole, oppsummerer Sigbjørn Sødal.

De to juristene ber derfor styret i Nokut om å «se bort fra» innstillingen fra komiteen. Nokut-komiteen har også tidligere fått kritikk for sin innstilling om NLA.

– Nokuts komité viser til at enkelte NLA-ansatte føler at de ikke har full akademisk frihet, men jeg forstår ikke helt hva de mener høgskolen skulle gjort annerledes eller hvorfor slike følelser blant noen av de ansatte kan føre til at høgskolen bør miste sin akkreditering, uttalte Hadi Strømmen Lile, menneskerettighetsforsker og førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold, til Vårt Land i august.

Også Espen Andreas Hasle (KrF) stilte seg kritisk til deler av rapporten.

I sin innstilling har Nokut-komiteen også følgende bemerkninger til NLA:

  • NLA Høgskolen oppfyller ikke kravene til fagmiljø.
  • Høyskolen har dessuten for få førstestillingskompetente til å ivareta en studieportefølje med økende andel masterstudenter.
  • I tillegg har NLA heller ikke kunnet dokumentere tilfredsstillende forskningsvirksomhet innen alle sine fagområder, mener komiteen.Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion