Religion

Færre velger NLAs lærerutdanning

HØYERE UTDANNING: NLA Høgskolen i Oslo har mistet en femtedel av søkerne til lærerstudiene. – Man må være varsom med tolkninger, sier rektor.

Færre vil ta lærerutdanningen ved NLA Høgskolen. Det viser tallene Samordna opptak la frem fredag.

Antall studenter som har ett av de to lærerstudiene ved NLA i Oslo som førstevalg, går samlet ned med 20 prosent. NLA har i tillegg tre lærerstudier ved skolen i Bergen. Samlet for disse fem studiene går antallet prioriterte søkere ned med 19 prosent.

– Hva som er forklaringen på dette er vanskelig å si. Vi er godt fornøyd med søkertallene vi har i år. Vi går ned på lærerne, men søkertallene til de nye økonomistudiene er gode.

Brudd med osloskoler

I overkant av 12.000 søkere har valgt et av landets lærerstudier som sitt førstevalg. I fjor var tallet rett under 13.000, så samlet går antallet ned 4,3 prosent.

NLA Høgskolen er på den måten rammet av den overordnende nasjonale trenden. Likevel er tallene betydelig høyere for deres lærerutdanninger, og især skolen i Oslo.

Tidligere i år raste det en debatt om den private høgskolen og følgende formulering om samlivsform i deres verdidokument: «Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken».

Flere studenter ved den private høyskolen har jobbet for å endre på skolens konservative syn på samliv, men NLA har stått på sitt. Dette medførte at flere skoler i Oslo fikk kalde føtter for sitt praksissamarbeid med høgskolen, og i alt fem skoler brøt med NLA.

Likestillings- og diskrimineringsombudet var opptatt av at dette gikk utover studentene, og har påpekt at en slik praksisutestengelse reiser spørsmål om diskriminering av studentene på grunn av deres religiøse syn.

Sigbjørn Sødal debatt

Rektor Sigbjørn Sødal synes man skal være forsiktig med å trekke forhastede konklusjoner, og mener nedgangen i søkere først og fremst er uttrykk for den nasjonale nedgangen og naturlige variasjoner.

– 20 prosent er vel høyere enn det man regner som naturlige svingninger?

– Hvis du er ute etter å prøve å forklare ting med bestemte forklaringer, kan man det. Den som leter, han finner. Men dette er et komplekst bilde og man må være varsom med tolkninger.

Rektoren minner om at dette kun er snakk om noen titalls personer.

– Er ikke denne nedgangen nærliggende å se i lys av at flere Oslo-skoler brøt samarbeidet med dere?

– Jeg kan ikke utelukke det, men vi kan heller ikke vite. Så det ville bli å spekulere. Det er altfor usikkert å trekke slike konklusjoner på det grunnlaget. Små institusjoner er mer sårbare for svingninger.

Sødal påpeker at dersom verdidokumentet og den tilhørende medieoppmerksomheten hadde hatt tydelig innvirkning, burde nedgangen være enda tydeligere.

– I den grad den saken har slått negativt ut, skulle man tro det rammet bredt. Men til flere av studiene våre har vi oppgang i førsteprioritetssøkere.

Petter Olsen

Uaktuelt å endre dokumentet

Petter Olsen er medieleder i Indremisjonsforbundet, som er en av de syv kristne organisasjonene som eier NLA Høgskolen. I likhet med Sødal peker han på at dette er del av en nasjonal trend, og mener han ikke har grunnlag for å forklare nedgangen på annen måte.

– Mens tallet nasjonalt går ned 4,3 prosent, går tallene ved NLA i Oslo ned 20 prosent. Det er litt forskjell på disse to tallene. Kan det forklares på andre måter?

– Vi kan ikke utelukke at medieoppmerksomheten som har vært det siste året, har påvirket situasjonen i Oslo for NLA, sier Olsen.

Samtidig trekker han frem at høgskolen totalt sett har fått like mange førsteprioritetssøkere som de seneste årene, og mener det tyder på «studentene klarer å se forbi denne medieoppmerksomheten». Han minner om at setningen er en henvisning til hva slags ekteskapssyn eierne har.

– Styret konstaterer ganske enkelt at skolen står i den tradisjonen. Det bør ikke komme overraskende på noen når man ser på hva slags eiere skolen har.

– Kan det bli aktuelt for NLA å endre verdidokumentet hvis denne nedgangen fortsetter?

– Nei, det ser jeg som helt uaktuelt. Dette er et klassisk kristent og verdensvidt syn på ekteskapet som det vil være uaktuelt for eierne å endre på.

Vårt Land har vært i kontakt med styreleder Knut Espeland, som ikke ville uttale seg.

Elias Bakken Johansen

Elias Bakken Johansen

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Religion