Religion

Forsker: – Rektorene mangler juridisk dekning

NLA: – Det er en konkret diskriminerende handling ikke å ta imot studenter i praksis på grunnlag av skolens samlivssyn, mener menneskerettighetsforsker Hadi Strømmen Lile.

– Begrunnelsene rektorene har gitt er svake og mangler juridisk dekning, mener rettssosiolog og menneskerettsforsker, Hadi Strømmen Lile, førsteamanuensis ved Høgskolen i Østfold.

Til sammen tre grunnskoler i Oslo har bestemt at de ikke lengre vil tilby praksisplasser til lærerstudenter på NLA Høgskolen. Årsaken er den kristne skolens samlivssyn slik det er formulert i høyskolens verdidokument:

«Ekteskapet mellom mann og kvinne er i den tradisjonen NLA Høgskolen står i forstått som bærende norm i samlivsetikken», lyder den omstridte setningen i verdidokumentet.

I et leserinnlegg i Vårt Land på onsdag, gikk Lile hardt ut mot Oslo-skolenes avgjørelse:

«Det å nekte å ta imot praksisstudenter eller å ansette lærere som er utdannet ved NLA på grunnlag av høgskolens verdidokument er en form for diskriminering basert på livssyn/religion, som er ulovlig», argumenterte Lile for.

Fram til da hadde ikke skolene gått offentlig ut med hvorfor de mener NLAs samlivssyn er så problematisk at de ser seg nødt til stanse samarbeidet med den kristne høgskolen. Det gjør de i Vårt Land i dag.

Begrunnelsen deres gjør ikke Lile mindre overbevist om at skolene diskriminerer.

– Avgjørelsen deres har store konsekvenser for de studentene det gjelder, så hvis man mener det finnes tvingende grunner til å diskriminere bør begrunnelsene være godt gjennomtenkt, sier han.

‘Ikke diskriminerende i seg selv’

Ellingsrudåsen skole er blant dem som har valgt å si opp praksisavtalen med NLA. Rektor har ikke anledning til å stille opp i intervju, men driftsstyreleder Tommy Monge har kommentert saken. Monge sier at de ikke støtter NLA Høgskolens syn på homofilt samliv, og at det er hovedgrunnen til at de ikke vil videreføre samarbeidet..

Han er ikke bekymret for at skolen diskriminerer NLA-studentene ved å stenge dem ute fra praksisordningen grunnet skolens samlivssyn.

– Jeg oppfatter ordlyden i NLAs verdidokument som mer diskriminerende enn at enkelte studenter ikke får praksisplass på skolen, sier driftsstyrelederen.

Hadi Strømmen Lile mener driftsstyrelederen prøver å snu situasjonen på hodet med sin argumentasjon.

– Å tro på at ekteskapet er mellom mann og kvinne, er ikke en diskriminerende handling i seg selv. Det er en tro som deles av svært mange konservative kristne i dag. Derimot er det en konkret diskriminerende handling ikke å ta imot studenter i praksis på grunnlag av skolens samlivssyn.

‘Vil sette en farlig presedens’

Han mener en logisk konsekvens av skolenes argumentasjon, er at de heller ikke kan ansette lærere utdannet ved NLA.

– Hvis det er greit å diskriminere lærere i ansettelser grunn av en slikt tro, vil det sette en farlig presedens, mener Lile.

Også rektorene på henholdsvis Klemetsrud og Stenbråten skoler skriver at det er samlivssynet til NLA som gjør at de vil avslutte praksissamarbeidet med dem.

Samtidig håper de NLA-studentene vil søke lærerjobb hos dem etter endt utdannelse.

I en skriftlig uttalelse til Vårt Land påpeker rektorene at den den omdiskuterte samlivssetningen til NLA, «leses av mange som at NLA mener at homofilt samlivs har mindre verdi enn heterofilt samliv». «En etterlevelse av denne praksisen, kan potensielt medføre etiske utfordringer på skoler når elever lever med foresatte av samme kjønn», skriver de.

Ikke i strid med lov eller læreplanverk

Lile påpeker på sin side at samlivssynet ikke nødvendigvis betyr at man ser ned på andre som tror noe annet eller mener at de er mindre verdt.

I leserinnlegget i Vårt Land på onsdag, påpeker Lile at det er ingenting ved NLAs verdidokument som er i strid med opplæringsloven eller læreplanverket.

«Det står ingenting om ekteskapssyn i hverken opplæringslovens formålsparagraf, i forarbeidene til denne, i læreplanene eller noen andre styringsdokumenter som definerer verdiene og målene med skolens virksomhet», skriver han.

– Derimot legger formålsparagrafen og læreplanene stor vekt det toleranse og det å vise respekt for ulike trosgrunnlag. Det står spesifikt i formålsparagrafen at opplæringen skal fremme «respekt for den einskilde si overtyding», forklarer Lile.

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion