Religion

30.000 har dobbelt medlemskap i trossamfunn

Tros- og livssynssamfunn mener de mister millioner i statlig tilskudd på grunn av dobbeltmedlemskap. Men i forslag til ny trossamfunnslov, legges det ikke opp til en god løsning på problemet, påpeker flere.

– Slik forslag til ny forskrift ser ut nå, videreføres dagens struktur. Det mener vi er uheldig. Hovedutfordringen med dagens ordning er at trossamfunn ikke får utløst støtte for medlemmer som de har krav på, sier Ingrid Rosendorf Joys, generalsekretær i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn (STL).

Over 32.000 nordmenn sto i fjor oppført som medlem i to tros- eller livssynssamfunn. Det viser tall fra Brønnøysundregistrene, som har ansvar for å kontrollere at en person ikke står oppført i mer enn ett samfunn. I 2019 gjennomgikk de medlemslistene til 859 tros- og livssynssamfunn. Listene består av nær 735.000 fødselsnumre. Dersom et personnummer dukker opp på medlemslistene til to ulike trossamfunn, får ingen av dem støtte for denne personen. Unntaket er Den norske kirke, da de ikke får støtte per medlem.

Med dobbeltregistreringene mener tros- og livsynssamfunn at de mister betydelige summer hvert år. Bare i Human-Etisk Forbund er over ca. 6.100 av over 99.000 medlemmer dobbeltregistrerte i andre tros- og livssynssamfunn. Det utgjør over 7 millioner kroner i tapt offentlig støtte, har de regnet på. Regnestykket inkluderer både statlig og kommunalt tilskudd.

I Frikirken har de 754 dobbeltmedlemmer, noe som utgjør omkring 800.000 kroner. I Buddhistforbundet hadde de i fjor 832 dobbeltregistrerte medlemmer. Forutsatt at samtlige kun ville være medlem hos dem, betyr det at forbundet mistet om lag én million kroner i støtte.

Tungrodd løsning

I dag må det enkelte medlem selv ta kontakt med Brønnøysundregistrene for å undersøke hvilke tros- eller livssynssamfunn de står registrert i. Det er en tungrodd løsning, mener Joys. Hun tror mange dobbeltregistrerte i dag lever i god tro om at de kun er medlem i ett trossamfunn, dermed er det ikke naturlig å innhente informasjon om andre medlemskap.

– Mange tror at man melder seg inn i Human-Etisk Forbund når man konfirmerer seg der, men det gjør man ikke. Og hvis man melder seg inn i et trossamfunn, kan man tenke at man blir utmeldt av sitt forrige trossamfunn. Men det er ikke tilfellet. Man må først melde seg ut for å unngå dobbeltmedlemskap, sier hun.

I forslag til forskrifter til ny trossamfunnslov, som nå er ute på høring, etterlyser flere høringsinstanser en løsning som bedre kan avdekke dobbeltoppføringer.

STL mener det «må etableres en ordning der de personene som står dobbeltregistrert får beskjed om dette, for eksempel fra Brønnøysund eller Altinn, for så å kunne velge medlemskap. Ordningen må selvsagt ta de nødvendige personvernhensyn», skriver de i sitt høringssvar. Frikirken støtter forslaget til STL. Også HEF og Oslo katolske bispedømme tar til orde for en tilsvarende eller liknende løsning.

Begge mister støtte

I Buddhistforbundet har de lenge foreslått en annen løsning:

– Vi har tatt til orde for at det siste medlemskapet skal være tilskuddsutløsende. Dersom man melder seg inn i et trossamfunn, bør medlemskapet i det tidligere trossamfunnet annulleres, sier Egil Lothe, generalsekretær i Buddhistforbundet.

Egil Lothe fotografert på Karma Tashi Ling buddhistsamfunn ifb. med at de begynner med buddhistisk konfirmasjon.

– Vi har tatt til orde for at det siste medlemskapet skal være tilskuddsutløsende. Dersom man melder seg inn i et trossamfunn, bør medlemskapet i det tidligere trossamfunnet annulleres, sier Egil Lothe, generalsekretær i Buddhistforbundet.

Hos dem er det ikke uvanlig at medlemmer melder seg inn i et annet buddhistisk trossamfunn ved flytting. Fordi mange ikke er klar over at de må melde seg ut av Buddhistforbundet først, mister begge trossamfunn støtte for medlemmet. Selv om de informerer medlemmene sine om dobbeltføringen, er det ikke alle som gjør noe med det.

Over 16.000 dobbeltregistreringer ble i fjor funnet mellom tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke. I tillegg sto 15.000 personer oppført som medlem i Den norske kirke og i et annet tros- og livsynssamfunn. De endelige tallene for 2020 er ikke klare ennå, opplyser Barne- og familiedepartementet.

LES MER:

Trossamfunn tar tak i negativ sosial kontroll

Raja og Ropstad med ny hjelpende hånd til trossamfunn i koronakrise

Pinsemenigheter er splittet i synet på dåp og medlemskap

---

Høringen

  • Tros- og livssynssamfunn utenom Den norske kirke er ikke berettiget til tilskudd for personer som tilhører Den norske kirke eller et annet tros- eller livssynssamfunn, ifølge gjeldende trossamfunnslov.
  • Hvert år må tros- og livssynssamfunnene som krever tilskudd, sende inn en liste med fødselsnummer for alle medlemmer de krever tilskudd for. Fylkesmannen videresender medlemslisten til Brønnøysundregistrene, som kontrollerer den opp mot Folkeregisteret, Den norske kirkes medlemsregister og øvrige tros- og livssynssamfunns medlemslister.
  • Formålet med kontrollen er å sikre et mest mulig korrekt grunnlag for utbetaling av statlig og kommunalt tilskudd.
  • 1. januar 2020 trer ny trossamfunnslov i kraft. Siden mai har forslag til forskrifter vært på høring.
  • Dette foreslås om dobbeltmedlemskap: «Tros- og livssynssamfunn som klager på vedtak om avkortet tilskudd på grunn av dobbeltmedlemskap, vil måtte dokumentere eller sannsynliggjøre at de aktuelle personene kun var medlem hos dem 1. januar i tilskuddsåret for å kunne få tilskudd for disse.
  • Departementet legger til grunn at tros- og livssynssamfunnene vil sende inn oppdaterte og korrekte medlemslister, og at utmeldte personer per 1. januar i det inneværende året ikke tas med på listen (...)».
  • Høringsfristen gikk ut 10. september.
  • Kilde: regjeringen.no

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion