Religion

Den katolske kirke får ikke registrere seg som trossamfunn

I tre år har Den katolske kirke prøvd å registrere seg som ett samlet trossamfunn i Norge. Men både fylkesmannen og Barne- og familiedepartementet sier nei.

– Ikke et trossamfunn i lovens forstand, mener Fylkesmannen i Oslo og Akershus.

Umiddelbart høres det rart ut: Er ikke Den katolske kirke i Norge registrert som trossamfunn?

Svaret er nei. På papiret er Den katolske kirke i Norge inndelt i tre trossamfunn: Oslo katolske bispedømme (OKB), Trondheim stift og Tromsø stift. Det innebærer at kirkedistriktene er selvstendige, juridiske rettssubjekter som hver for seg leverer egne medlemslister, krever statsstøtte hver for seg og har egne, godkjente prester.

Denne ordningen er imidlertid administrativ tungrodd både for det enkelte kirkedistrikt og det offentlige, mener bispedømmet og stiftene. Lenge har de derfor ønsket å få registrert et paraply-trossamfunn for de tre katolske enhetene. Det skal føre felles medlemsregister, drive administrasjon av prestene og hete Den katolske kirke i Norge.

– En paraplyorganisasjon vil gjøre det enklere og mer effektivt for kirken og for kirken i møte med det offentlige. Man vil forholde seg til én kirke – i stedet for tre trossamfunn, sier kommunikasjonssjef Hans Rossiné i Oslo katolske bispedømme.

Skal slettes

I 2017 opprettet derfor de tre kirkedistriktene organisasjonen Den katolske kirke i Norge (DKK) og søkte Fylkesmannen i Oslo og Akershus om registrering av det nye trossamfunnet.

Den nye overbygningen innebærer at bispedømmet og de to stiftene slettes som trossamfunn hos fylkesmannen. Samtidig skal de fortsette å være selvstendige rettsubjekter og drive virksomheten sin videre som før, heter det i avtalen mellom de tre stiftene. Dagens kirkeorganisering i Norge er nemlig fastsatt sentralt i Vatikanet. Dermed er det «ikke anledning for DKK i Norge til selv å skulle bestemme inndelingen eller gjøre om på denne», heter det i et brev til Fylkesmannen fra organisasjonens advokat.

Videre skal det felles medlemsregisteret opprettes slik: Alle personer som på tidspunktet for sammenslåingen tilhører enten bispedømmet eller de to stiftene, vil få sitt medlemskap «automatisk» videreført i det nye trossamfunnet.

I strid med loven

Men i 2018 fikk organisasjonen avslag på søknaden. Spørsmålet var om det er et reelt trossamfunn som etableres ved overbyningen av de tre katolske enhetene. Slik Fylkesmannen forstår søknaden skal «trossamfunnene bestå som tre selvstendige trossamfunn», samtidig som DKK etableres som et nytt trossamfunn.

– Vi kan ikke se at DKK er et registrert trossamfunn i lovens forstand, heter det i avslagsbrevet.

Fylkesmannen reagerer også på måten organisasjonen vil opprette den felles medlemskapsordningen. Automatisk overføring av medlemskap er problematisk «da både lov, rundskriv og praksis legger opp til at det enkelte medlem selv aktivt og uttrykkelig gir melding eller bekrefter til trossamfunnet at han/hun ønsker å være medlem».

Sensitive personopplysninger

Tanken om et paraply-trossamfunn har katolikkene lekt med i flere år. Da medlemsrotsaken sprakk i 2015, ble det også kjent at Oslo katolske bispedømme (OKB) fører medlemsregister for de to andre stiftene i Norge. Men siden hvert bispedømme er registrert som selvstendige trossamfunn, er dette ikke lov, konkluderte Fylkesmannen i Troms med. Årsaken er at opplysninger om personers tro og tilhørighet regnes som sensitive personopplysninger og ikke kan utveksles mellom forskjellige trossamfunn, skrev Vårt Land.

Kan få ny mulighet

DKK har valgt å klage på avslaget til Barne- og familiedepartementet. Først nå, to år etter innsendelsen av klagen, har departementet konkludert: «Klagen tas ikke til følge».

Departementet gir imidlertid DKK medhold i at søknaden deres dreier seg om registrering av et nytt trossamfunn, og viser til at det er «ingenting som tilsier at DKK har vært en selvstendig enhet, verken utad i relasjon til omverden eller innad i den hierarkiske oppbygningen som den verdensomspennende kirken har».

– Etter vår vurdering dreier saken seg således om registrering av et nytt trossamfunn – slik søknadsbrevets tittel også gir klart uttrykk for, skriver de.

Samtidig støtter de Fylkesmannen i at den foreslåtte medlemsoverføringen er i strid med dagens lovverk.

Selv om departementets vedtak ikke kan påklages, er likevel ikke løpet kjørt for de norske katolikkene. Ved årsskiftet trer ny trossamfunnslov i kraft. I forslag til forskrift til trossamfunnsloven, som nå er på høring med høringsfrist 10. september, foreslår departementet et unntak fra innmeldingskravet ved sammenslåinger. Dermed vil DKK kunne søke om å bli registrert som trossamfunn etter de nye reglene, påpeker departementet.

LES MER:

Stevning sendt: De nordiske folkekirkene saksøker staten

Oslo katolske bispedømme mener de ikke skal betale de 40 millionene Fylkesmannen krever etter medlemsrotsaken

Oslo katolske bispedømme får bot for å ha overvåket ansatte

---

Fakta:

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Religion