Religion

Stort sprik i Navs håndtering av religiøse reservasjoner

Brukere som takker nei til arbeid fordi det strider mot religiøs overbevisning, risikerer å bli forskjellsbehandlet av Nav, viser ny forskning.

Få nyhetsbrev fra Vårt Land. Meld deg på her!

Enkelte adventister kan ha religiøse kvaler mot å jobbe på lørdager. Noen muslimer kan synes det er problematisk med arbeid som innebærer salg eller servering av svinekjøtt og alkohol. Men har de rett til å takke nei til lønnet arbeid av religiøse årsaker for så å få økonomisk støtte fra Nav? Ny forskning viser at det er et stort sprik i Nav-ansattes håndtering av religiøse reservasjoner.

– Mens noen Nav-ansatte nektet å gi dagpenger til arbeidsledige med religiøse reservasjoner, godtok andre begrunnelsen deres. Samtidig mente begge at de fulgte retningslinjene. Jeg mener det trengs en klargjøring av dagens regelverk, sier religionsviter Ragnhild Laird Iversen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Ragnhild Laird Iversen er selv tidligere Nav-ansatt og står bak studien «Religion i Nav». Der har hun dybdeintervjuet sju ansatte i Nav på Østlandet om hvordan de erfarer, tolker og vurderer religiøse reservasjoner fra arbeidsledige.

Risikerer forskjellsbehandling

Tilsynelatende er dagens regelverk tydelig, påpeker Iversen i studien. For å ha rett til dagpenger må man være såkalt reell arbeidssøker. Det innebærer blant annet at søkeren skriver under på at han eller hun er villig til å ta ethvert høvelig arbeid som er lønnet etter tariff eller sedvane, til å ta arbeid hvor som helst i landet, uavhengig av om det er heltid eller deltid. I rundskriv til loven presiseres det at disse vilkårene skal praktiseres strengt.

Samtidig åpner formuleringen «høvelig arbeid» for en viss utøvelse av skjønn, skriver Iversen, og viser til Stålsett-utvalgets utredning fra 2013, «Det livssynsåpne samfunn».

De ansatte som Iversen intervjuet var enige i om at veiledernes skjønnsutøvelse var sentral for forvaltning av regelverket, men det var altså stort spenn i hvordan dette ble håndtert i praksis.

– Mens noen mente religion burde vurderes på liknende vis som motivasjon, mente andre religion var en faktor som burde tillegges langt større vekt, sier Iversen.

Konsekvensene av de sprikende vurderingene kan føre til at tilsvarende saker ikke nødvendigvis behandles likt, påpeker hun i studien. «For den enkelte bruker blir det vanskelig å vite om vedtakene har utgangspunkt i regler eller i fordommer», skriver hun.

For å sikre likebehandling mener altså Iversen at en presisering av loven må til.

– Det gjelder både dersom Nav ønsker at det skal gjøres individuelle skjønnsvurderinger, eller om det skal være et klart nei til religiøs reservasjon.

Få reservasjonssaker

Iversen har ikke tallfestet hvor mange reservasjonssaker som informantene hennes har møtt på, men de oppgir selv at det er «få». Av disse sakene er islam religionen som går igjen.

Årsaken til at islam ble nevnt i denne sammenheng, kan skyldes at det bor mange muslimer på Østlandet hvor informantene jobber, påpeker religionsviteren.

– I tillegg er islam en religion knyttet til en arbeidsgruppe med mye større spenn i utdanning og arbeidsbakgrunn. En del av har lite utdanning, noe som gjør arbeid på butikk, sykehjem og barnehage aktuelt. I disse yrkene kan problemstillingen oppstå.

Ifølge informantene ble religion aldri brukt som begrunnelse alene for å takke nei til en jobb. Utfordringene skyldtes gjerne en kombinasjon av utfordringer knyttet til for eksempel kultur, språk, manglende arbeidserfaring og religion.

Rom for skjønn

Nav svarer verken ja eller nei på om det trengs en tydeliggjøring av dagens regelverk.

– Vi er opptatt av at Nav praktiserer dagpenger-regelverket i tråd med intensjonene. Dersom en person reserverer seg mot arbeid i stor grad, vil de få avslag på søknad om dagpenger. I regelverket er det likevel et visst rom for skjønn, der man kan vurdere ut fra den enkeltes situasjon hvis personen avslår tilbud om jobb, skriver Mona Fosse, fungerende kontorsjef i ytelsesavdelingen i Nav.

Ifølge henne er religiøs reservasjon en problemstilling som Nav sjeldent støter borti.

– Det gjenspeiles også av at det finnes svært få kjennelser fra Trygderetten med denne problemstillingen. I de sakene vi har behandlet, har temaet vært om personen det gjelder har satt betydelige begrensninger i hvilke type arbeid vedkommende er villig til å ta, skriver hun.

LES MER:

Tilbyr halal-jobber på internett

– Nav-ansatte usikre i møte med religion

IRN: Er jobben haram, er sosialen det også

Lov å si opp den som nekter å håndhilse

---

Fakta:

---

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion