Religion

Kan være grunnlag for å nekte statsstøtte

Det bekymrer trosministeren at Jehovas vitner risikerer ekskludering hvis de bruker stemmeretten og mener at praksisen kan være grunnlag for å nekte støtte fra staten.

Kjell Ingolf Ropstad

– Å bli fratatt muligheten til å stemme handler om å bli berøvet en av de mest grunnleggende frihetene vi som mennesker har. Det er alvorlig for et demokrati, sier tros- og livssynsminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) til Vårt Land.

LES HOVEDSAKEN: Jehovas vitner risikerer ekskludering hvis de stemmer ved valg

Reagerer

Ropstad ser svært alvorlig på at Jehovas vitner kan risikere ekskludering hvis de stemmer ved valg.

– Det er bekymringsverdig om dette stemmer. Mulighet for demokratisk deltakelse er et helt avgjørende og grunnleggende premiss for et fritt, demokratisk samfunn. Å forhindre valgdeltakelse gjennom trusler om utstøtelse vil trolig kunne ses som en form for negativ sosial kontroll, som - etter en konkret vurdering - kan gi grunnlag for å nekte tilskudd.

– Jeg var klar over at enkelte velger å ikke stemme ved valg også av religiøse årsaker, men jeg var ikke kjent med at medlemmer i Jehovas vitne som stemmer risikerer å bli utstøtt fra trossamfunnet. Hvis det som har kommet fram i media stemmer, er det etter mitt syn alvorlig.

Han oppfordrer trossamfunnet til å endre sin praksis, hvis ikke kan det risikere å miste statstilskuddet.

Han sier videre at regjeringen har lagt fram et lovforslag for Stortinget hvor kravene som stilles til tros- og livssynssamfunn som mottar støtte fra staten blir tydeliggjort og presisert.

LES MER: Jehovas vitner må betale erstatning til ekskludert kvinne

Alvorlig

Ropstad vil følge opp saken.

– Jeg vil ta denne saken opp med de aktuelle fylkesmannsembetene om det er et grunnlag for en vurdering av tilskuddsutbetalingen. En slik vurdering ligger ikke hos meg, men hos fylkesmannsembete, sier Ropstad.

Han sier videre at tilskuddsordningen til tros- og livssynssamfunn skal legge til rette for at samfunnene skal kunne drive ut fra sin egenart og overbevisning, og skal i utgangspunktet ikke brukes som middel for å begrense tros- og livssynsfriheten.

– Trossamfunnene har rett til å praktisere interne leveregler og retningslinjer som har en religiøs begrunnelse. Det er imidlertid et vilkår i trossamfunnsloven for tilskudd at trossamfunn ikke krenker «rett og sømd», altså rett og moral. Denne bestemmelsen har i liten grad ført til konsekvenser for enkelte samfunn.

– I forslaget til ny trossamfunnslov er dette kravet derfor foreslått tydeliggjort og presisert slik at tros- eller livssynsamfunn som gjør seg skyldig i visse alvorlige krenkelser av andres rettigheter og friheter, kan nektes tilskudd. Hva dette innebærer må vurderes konkret. Spørsmålet er om krenkelsen eller lovbruddet etter en helhetsvurdering bør føre til at tilskudd nektes, skriver Ropstad.

LES MER: Jehovas vitner trosser dom: Viser filmer til barn uten tillatelse

Menneskerett

Statssekretær Aase Marthe Horrigmo (H) ved Kommunal- og moderniseringsdepartementet sier at det å stemme ved valg er en viktig rettighet i Norge.

– Dette er en lovfestet rett og en sentral del av demokratiet vårt. Dersom noen aktivt hindrer andre i å bruke stemmeretten sin, så er ikke det akseptabelt.

Ifølge norsk lov kan trusler om å påvirke noens angivelse av stemme, eller å opptre slik at noen utilsiktet unnlater å stemme ved et offentlig valg gi bot eller fengsel inntil to år.

Men hun mener derimot at dette ikke er grunnlag for å vurdere stemmeplikt.

– Regjeringen har ingen planer om å erstatte retten til å stemme med en plikt til å stemme. Samtidig ønsker vi at flest mulig stemmer, og vi bidrar med det gjennom god informasjon om når, hvor og hvordan de kan stemme, sier hun.

LES MER: Kinesiske innvandrere mål for Jehovas vitner

---

Norsk lov

  • § 151. Stemmekjøp og utilbørlig stemmepåvirkning
  • Med bot eller fengsel inntil 2 år straffes den som ved et offentlig valg
  • a) ved trussel eller andre ulovlige midler søker å påvirke noens avgivelse av stemme, b) ved å gi et gode eller inngå avtale om det søker å oppnå at noen forplikter seg til å stemme på en bestemt måte eller unnlate å stemme, c) opptrer slik at noen utilsiktet unnlater å stemme, eller stemmer annerledes enn tilsiktet.
  • Kilde: Lovdata.no

---

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Religion