Om Vårt Land

Vårt Land: Vedtekter og etiske retningslinjer

VÅRT LAND: Øverst ligger Vårt Lands vedtekter som ble vedtatt i 1945 og revidert i 2017. Under står Vårt Lands etiske husregler som vedtatt i 2023.

Vedtekter for Vårt Land AS

Ajour etter ordinær generalforsamling 4. mai 2017

§1 Selskapets navn skal være Vårt Land AS.

§2 Selskapet skal ha sitt forretningskontor i Oslo kommune.

§3 Selskapets formål er drift og utgivelse av dagsavisen Vårt Land på den evangelisk lutherske bekjennelses grunn, med det program som disse vedtekters § 4 gir uttrykk for. Bestemmelsen om at Vårt Land AS skal utgis på den evangelisk lutherske bekjennelses grunn, kan ikke forandres.

§4 Avisens program er:

a) Aktuelt og saklig å bringe dagsnytt fra inn- og utland.

b) Å holde leserne godt underrettet om det kristelige liv og virke både i vårt eget land og ute i verden.

c) Å arbeide for fremme av den kristne kirkes livsinteresser, samt virke for at vårt folk blir et våkent, edruelig og sterkt kristent folk.

d) Å stå vakt om de verdier vi som kristent folk har i Den norske kirke, i de kristelige organisasjoner, i de evangeliske trossamfunn, samt i skolen og samfunnet forøvrig.

e) Å ta til gjenmæle mot angrep på de kristne grunnsannheter og den kristne moral. f) Å behandle og gi rom for saklig drøfting av kristelige, sosiale og allmennmenneskelige spørsmål.

g) Å bringe leserne godt oppbyggelig stoff og førsteklasses allment og opplysende og underholdende stoff.

h) Positiv nøytralitet i målspørsmålet. i) Kontroll med annonsene.

j) Avisen står ubundet av de politiske partier, og det kan ikke bli organ for noen særskilt kirkelig organisasjon.

§5 Aksjekapitalens størrelse er kr 5.800.000,- fordelt på 5.800 aksjer á kroner 1.000,- fullt innbetalt og lydende på navn.

§6 Selskapet skal ha et styre på tre til åtte medlemmer. De ansatte i redaksjonen velger ett medlem og de øvrige ansatte i selskapet ett medlem til styret. Generalforsamlingen i Vårt Land AS velger de øvrige styremedlemmer.

Administrerende direktør, sjefredaktør (er) og aksjonærvalgte medlemmer og varamedlemmer av styret, er forpliktet på det kristne verdigrunnlag, og skal utøve sine verv i lojalitet med formål som er beskrevet i vedtektenes § 3.

§7 Styret holder møte minst 4 ganger hvert år. Det er vedtaksført når mer enn halvparten av dets medlemmer er til stede, blant dem må være styrets leder.

§8 Selskapet forpliktes ved underskrift av styrets leder og selskapets administrerende direktør i fellesskap. Styret kan meddele prokura.

§9 Selskapet skal ha et representantskap på 18 medlemmer i tillegg til ordfører og varaordfører. Tjenestetid for medlemmene er 3 år, men suppleringsvalg kan foretas slik at 6 medlemmer utgår hvert år. Ordfører og varaordfører velges for ett år av gangen. Valgene foretas av morselskapet Mentor Medier AS generalforsamling.

§ 10 Representantskapet holder møte minst en gang i året etter innkalling av ordfører. Representantskapet skal være et rådgivende organ for avisens ledelse, med spesiell vekt på strategi og redaksjonell profil.

Representantskapet skal uttale seg om vedtektsendringer som gjelder avisens program, dvs §§ 3 og 4 i disse vedtekter, samt vedtektsendringer som på ulike måter vedrører representantskapets rolle, dvs. § 10-12 i disse vedtekter. Representantskapet skal drøfte en årlig rapport fra ansvarlig sjefredaktør i Vårt Land AS som omhandler hvordan Vårt Land lever opp til sitt program, og en vurdering av Vårt Lands rolle i samfunn og kristenliv.

§ 11 Administrerende direktør og sjefredaktør(er) ansettes av styret.

Et ansettelsesråd, bestående av styret i morselskapet Mentor Medier AS samt ordfører og varaordfører i representantskapet for Vårt Land AS, innstiller overfor styret i Vårt Land AS hvem som bør ansettes som administrerende direktør og sjefredaktør(er) i Vårt Land AS. Ordfører i representantskapet er leder for ansettelsesrådet og har ansvar for å innkalle ansettelsesrådet. Ved stemmelikhet har lederen i ansettelsesrådet dobbeltstemme.

Ansettelsesrådet står fritt til å velge ansettelsesprosedyre. Ansettelsesrådet skal foreta vurdering om selskapet ønsker én- eller flerledermodell. Dersom organet velger et arbeidsutvalg til å forberede ansettelsen, skal det bestå av styrets leder, representantskapets ordfører og en av de ansattes representanter i styret. Ved ansettelse av sjefredaktør(er) skal ansettelsesrådet og arbeidsutvalget ha med en representant fra redaksjonen i Vårt Land AS. Det gjelder også når spørsmålet om én- eller flerledermodell vurderes.

Dersom flertallet i styret ikke kan følge rådet fra ansettelsesrådet, har styret i morselskapet Mentor Medier AS plikt til å innkalle til ekstraordinær generalforsamling slik at eierne kan støtte styrets flertall eller velge nytt styre. Ansettelsen skal avventes inntil generalforsamlingen er holdt. Det nye styret foretar deretter ansettelsen.

§ 12 Ordinær generalforsamling holdes hvert år innen utgangen av juni måned.Vårt Lands pressetiske husregler

Vedtatt i Vårt Lands ledergruppe 14. februar 2023

Vær varsomplakaten

Vårt Lands redaksjonelle virksomhet følger medienes felles etiske regelverk. På̊ noen områder har Vårt Land egne etiske presiseringer overfor sine medarbeidere. Alle disse er begrunnet i Vær varsom-plakaten.

Det betyr at du som redaksjonell medarbeider i Vårt Land har plikt til å kjenne pressens og Vårt Lands etiske regelverk og legge disse til grunn for alt du gjør i avisas tjeneste.

Vårt Land er en kristelig dagsavis med et verdigrunnlag bygget på en kristen etikk. Det ideologiske grunnlaget har ligget fast helt fra dannelsen av avisa i 1945. Vi henviser for øvrig til formålsparagraf og vedtekter.

Integritet og opplysningsplikt

Redaktøren og den enkelte redaksjonelle medarbeider skal verne om sin uavhengighet, integritet og troverdighet. Det er viktig å unngå dobbeltroller, verv, oppdrag eller bindinger som kan skape interessekonflikter eller føre til spekulasjoner om inhabilitet.

Som redaksjonell medarbeider har du informasjonsplikt overfor Vårt Land om oppdrag, verv, økonomiske og andre bindinger som det er grunn til å anta kan påvirke eller svekke tilliten til din uavhengighet eller troverdighet. Hver enkelt medarbeider bidrar til å forvalte Vårt Lands omdømme. Dette gjelder også på fritiden. Redaksjonelle ledere kan innskrenke medarbeideres arbeidsområde på grunn av verv, oppdrag og interesser som påvirker medarbeidernes uavhengighet og troverdighet, og dermed også Vårt Lands uavhengighet og troverdighet.

De etiske reglene og informasjonsplikten gjelder også for midlertidig ansatte i det tidsrommet de er tilknyttet Vårt Land. Disse har opplysningsplikt overfor Vårt Land om andre oppdrag og bindinger det er grunn til å anta kan påvirke deres uavhengighet eller troverdighet. Midlertidig ansatte skal på lik linje med fast ansatte, få informasjon om Vårt Lands etiske retningslinjer og bli gjort oppmerksom på Vårt Lands presseetiske husregler og må kjenne til pressens etiske retningslinjer.

Arrangementer som kan begrense uavhengig journalistikk

Vårt Lands rolle som arrangør eller medarrangør skal ikke sette begrensninger for vår kritiske journalistikk.

Vårt Lands redaksjonelle medarbeidere kan ikke medvirke i reklame eller salgsfremmende aktiviteter for andre. Medarbeidere skal i utgangspunktet heller ikke drive medietrening. Her kan det finnes grensetilfeller som må avklares med nærmeste leder.

Vårt Lands redaksjonelle medarbeidere kan være debattledere, konferansierer, holde foredrag eller lignende, hvis det blir godkjent av nærmeste redaktør. Slike oppdrag skal som hovedregel være ubetalte, men faktiske utgifter og et symbolsk honorar kan godkjennes. Betaling for slike oppdrag kan skape bindinger som vil være problematiske, og skal derfor alltid godkjennes av nærmeste redaktør.

Vårt Lands medarbeidere skal som hovedregel ikke motta eksterne gaver. Hvis en medarbeider mottar gaver, må også disse være av symbolsk verdi. Noen ganger kan det også framstå uhøflig å si nei i selve situasjonen. Da må nærmeste redaksjonelle leder alltid orienteres og det må vurderes om gaven kan beholdes eller ikke.

Når Vårt Lands medarbeidere drar på reportasjetur eller andre arbeidsrelaterte turer for avisen, er hovedregelen at dette dekkes av avisen. Det er imidlertid et unntak når det gjelder eksterne stipend eller støtte for studiereiser som kommer fra pressinstitusjoner, allmennyttige stiftelser eller liknende. Dersom dette er tilfelle skal finansieringen alltid oppgis i forbindelse med publisering av en sak.

Verv, tillitsverv, medlemskap og eierinteresser

Redaksjonelle medarbeidere kan ikke ha medlemskap, tillitsverv, eller delta i politiske partier. Redaksjonelle medarbeidere kan heller ikke være medlem i organisasjoner eller bedrifter hvor dette på noe vis kan berøre medarbeiders egne journalistiske arbeidsområder.

Man kan ha medlemskap i et trossamfunn, men som hovedregel ikke ha tillits- eller rådsverv. Man bør heller ikke delta i underskriftskampanjer, aksjoner eller demonstrasjoner hvis det kan reise tvil om journalistens eller redaksjonens uavhengighet eller troverdighet. Dette gjelder også kampanjer i sosiale medier.

Redaksjonelle medarbeidere i Vårt Land kan i utgangspunktet ikke på egen eller andres vegne eie eller handle med norske enkeltaksjer eller derivater (inkludert opsjoner). Forbudet gjelder også andre egenkapital- og låneinstrumenter i private foretak, så som kommandittandeler, obligasjoner og sertifikater.

Unntatt fra forbudet gjelder aksjer i Mentor Medier. Det kan også gis unntak for aksjer i familiebedrifter eller når det foreligger andre spesielle omstendigheter. Slikt eierskap skal meldes til sjefredaktøren. Meldeplikten gjelder også dersom ektefelle eller umyndige barn har eierforhold som kan reise tvil om journalistens og redaksjonens uavhengighet.

Vern av integritet og adferd sosiale medier

Vårt Lands redaksjonelle medarbeidere skal alltid utvise stor varsomhet når det gjelder ytringer som kan sette medarbeiderens faglige integritet, og dermed også Vårt Lands integritet i fare. Varsomhetsreglene i Vær varsom-plakaten gjelder også̊ ved privat bruk av sosiale medier. Redaksjonelle ledere kan innskrenke medarbeideres arbeidsområde hvis aktivitet på̊ sosiale medier påvirker medarbeidernes uavhengighet og troverdighet.

Pressens faglige utvalg kan behandle klager på̊ bade redaksjonenes og redaksjonelle medarbeideres bruk av sosiale medier. Reglene for dette er slik: Pressens Faglige Utvalg kan behandle klager mot mediers egne Twitter-konto, Facebook-profiler og tilsvarende konto/profiler på̊ andre sosiale plattformer. Utvalget kan også̊ behandle klager mot journalisters og redaktørers private profiler når det er åpenbart at ytringens innhold er publisert som en del av den redaksjonelle virksomhet.

Anonyme kilder

Slik det står i Vær varsom-plakaten skal kilder for informasjon i hovedsak identifiseres. Det er kun redaktør som kan godkjenne at anonyme kilder blir brukt ved publisering.

Upublisert materiale

Upublisert materiale skal som hovedregel ikke utleveres. Dette gjelder både tekst og bilder.

Forsøk på å trekke sitater

Et intervjuobjekt har ikke rett til å trekke avgitte uttalelser, men Vårt Land skal på̊ vanlig redaksjonelt vis vurdere om viktige endringer i intervjuobjekters meninger bør tas med i det som publiseres.

Kreditering av andre medier

Vårt Land skal være nøye med å å kreditere andre medier. Det er viktig å vise leserne hvor opplysningene i en sak kommer fra. Lenking er ofte en god måte å kreditere andre mediers journalistiske arbeid.


Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Om Vårt Land