Verden

Vil sluse mer bistand rett til partnere i sør

Norske bistandsorganisasjoner skaper gode resultater, men partnerne i sør er for avhengige av norsk støtte. Norad ønsker at mer av pengene går rett til organisasjoner i sør.

Dette er blant konklusjonene i en evaluering foretatt for Norad av hvordan norske frivillige organisasjoner bidrar til å styrke sivilsamfunn i utviklingsland:

• Innsatsen til norske organisasjoner er effektiv og gir gode resultater, men preges av høy grad av fragmentering og svak koordinering mellom organisasjonene.

• Lokale organisasjoner i sør er blitt avhengig av samarbeid med norske organisasjoner. Sivilsamfunnet er ikke i stand til å fortsette uten finansiell støtte fra dem.

LES MER: Astrup vil konsentrere

Ønsker en bedre balanse

Evalueringsdirektør Per Øyvind Bastøe i Norad anbefaler «en bedre balanse» i partnerskapene. Han kaller det et problem at de lokale partnerne blir for avhengige av samarbeidet og midlene fra de norske organisasjonene:

– Samarbeidet er i for stor grad preget av en gammeldags modell med betydelig skjevhet i maktrelasjon og ressurser. Direkte overføringer til organisasjoner i utviklingsland, i stedet for gjennom norske organisasjoner, kan skape sterkere eierskap hos partnerne, påpeker Bastøe.

Vil forskyve makt til Sør

Norad-direktør Jon Lomøy sier poenget er å få mer av bistanden ut til partnere i sør, med minst mulig tilleggskostnader i Norge.

– Vi har vært i tett dialog med både norsk og utenlandsk sivilsamfunn om å forskyve mer makt til de lokale organisasjonene i sør. Det betyr ikke nødvendigvis mindre å gjøre for norske organisasjoner. Evalueringen viser at partnerne i sør er like opptatt av det faglige og menneskelige fellesskapet som av pengene de mottar via norske partnere, sier Norad-direktøren.

LES MER: Bistand på vei til Sikkerhetsrådet

Driver effektiv bistand

Styreleder Heikki Holmås i paraplyorganisjonen Frivillighet Norge er glad for at evalueringen bekrefter at det er effektiv bistand å bruke utviklingspenger gjennom norske organisasjoner.

– Er det et problem at partnerorganisasjonene er for bistandsavhengige?

– Tvert imot. Rapporten trekker fram at partnerorganisasjonene i sør opplever det som en styrke at de norske sivilsamfunnsorganisasjonene er langsiktige. Så lenge land er for fattige til å delfinansiere sin egen frivillige sektor, må vi forvente at samarbeidsorganisasjoner i utviklingslandene trenger langsiktig støtte, sier Holmås.

Norad-direktør Lomøy bekrefter at evalueringen gir god attest til frivillige norske organisasjoner. Han sier at «det er et godt stykke fram» før vi kan forvente at for eksempel rettighetsarbeid for minoriteter og marginaliserte grupper i særlig grad kan finansieres av de fattigste landene selv:

– Og vi kan ikke redusere bistandsavhengigheten gjennom å svekke rettighetsarbeidet.

LES MER: Mer egennytte i bistand

Problematisk kobling?

Holmås sier det er problematisk hvis Norad/UD skal overta mye av ansvaret for å velge hvilke organisasjoner i sør norske bistandskroner skal gå til. Han frykter at det kan bli vanskeligere for den norske staten enn for frivillige norske organisasjoner å gi støtte til organisasjoner i land med autoritære trekk, all den tid norske myndigheter kan ha et ønske om ikke å støte myndighetene.

– Det en styrke, nettopp i autoritære land som Etiopia og Uganda som evalueringen omfatter, at det er de norske organisasjonene som bidrar til økt demokratisk rom, sier Holmås.

Den tidligere utviklingsministeren mener norske organisasjoner kan bli enda bedre på å vise fram fordelene man oppnår ved den frivillige innsatsen, slik evalueringen etterspør.

LES MER: Eventyrlig skattejakt

Digni støtter forskyvning

Seniorrådgiver Kåre Eriksen i Digni, som representerer 20 misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn, sier prinsipielt at mer makt og penger bør overføres til partnere i sør. Han mener mange organisasjoner i sør er kapable til å motta mer av bistanden som kjernestøtte de kan disponere ut fra egne prioriteringer.

– Det skaper samtidig en krevende balansegang mellom kontrollbehov og frihet for de som mottar støtten. En viktig grunn til at Norge har redusert den bilaterale budsjettstøtten til utviklingsland, er at man opplevde å miste kontroll over hvordan pengene ble brukt, med høyere risiko for mislighold av bistanden, påpeker Eriksen.

– Et sterkt ønsker samarbeid

Han mener det er riktig å ha som mål en dato for å avslutte enkeltprosjekter, men er uenig i et mål om at norske organisasjoner skal trekke seg ut av samarbeid med partnere i sør.

– Dette er langsiktig samarbeid som bør være kommet for å bli, og som vi opplever er sterkt ønsket fra partnerne i sør. Overføring av makt og penger til partnere i sør ikke står i et motsetningsforhold til å jobbe i partnerskap med norsk organisasjon.

LES MER: USA vil prioritere kristne

Påpeker dilemma

Norad-direktør Jon Lomøy erkjenner at mange organisasjoner ikke har reelle finansieringsmuligheter i egne land:

– Derfor vil kutt i støtte føre til at disse organisasjonene får gjort mindre, sier Lomøy.

Kåre Eriksen i Digni frykter at Norad undervurderer verdien av de nettverk, personlige erfaringer, lokalkunnskap og kontakter som eksempelvis norske trosbaserte organisasjoner har bygget opp i mange utviklingsland:

– Vi har med oss masse uvurderlig kompetanse som gjør at vi sammen med lokale kirker og trosbaserte organisasjoner kan drive effektivt utviklingsarbeid. Vi har bidratt til at mange av disse partnerne i dag står mye sterkere som pådrivere for en rettferdig utvikling i egne land enn for noen tiår siden, sier Eriksen.

Geir Ove Fonn

Geir Ove Fonn

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Verden