Politikk

Rødgrønne med kurs for ny verdipolitikk

RYDDEKLARE: Tøffere grep mot private skoler, fjerning av kontantstøtte og nye støttekrav til livssynssamfunn kan bli rødgrønn regjeringspolitikk. Men Ap, Sp og SV står foran verdistrid på kammerset.

Med kraftig overtak på gallupene årsskiftet før valget, kan Ap, Sp og SV bli et felles maktlag etter stortingsvalget til høsten. Vinner de, starter kampen dem imellom om et nytt regjeringsprogram, der løftene til velgerne i egne programmer ligger i bunn.

Vårt Land har gjennomgått førsteutkastene fra Ap, Sp og SV på felt som gjerne kalles verdispørsmål - og bringer her guiden om hva som samler og spriker.

• «Enige», kan de sammen rope om retning for private skoler, kontantytelser til barnefamilier og likestilling i tros- og livssynssamfunn.

• Heftig kamp kan det derimot bli om eksempelvis narkotikapolitikk, flyktninger og innhold i klimapolitikken.

Valgforsker: Et SV på vakt

Valgforsker Johannes Bergh ved Institutt for samfunnsforskning spår tøffe tak om de tre havner ved et forhandlingsbord:

– Verdisaker og flyktningspørsmål vil trolig skape størst motsetninger, akkurat slik vi har sett det på borgerlig side i regjeringsperioden, påpeker han.

Men blir det alle tre? Sp har hittil bare sagt ja til en regjering av Ap - og dem selv. Ap ønsker en rødgrønn trio, som da Stoltenberg-regjeringen styrte Norge fra 2005 til 2013. Men også på utsiden kan SV få politisk nøkkelrolle over rødgrønn retning.

– SV kan komme til å være ekstra på vakt i kampen om innholdet i et samarbeid. Erfaringen deres fra forrige gang de tre regjerte sammen, at SV kom svekket ut etterpå, sier Bergh.

---

Samarbeids-trio

  • Før valget i 2005 jobbet Ap, Sp og SV seg stadig tettere sammen i Stortinget. Etter seieren dannet de tre regjering sammen, ledet av Jens Stoltenberg (Ap).
  • Etter forhandlinger la de tre frem Soria Moria-erklæringen. Den lå til bunn for samarbeidet de første fire årene.
  • Etter ny valgseier i 2009, forhandlet Ap, Sp og SV frem Soria Moria 2. Men i hele perioden var det tidvise gnisninger, spesielt om flyktningpolitikk, miljøspørsmål og avgjørelser på utenriksfeltet.

---

Her er menyen - som kan snu politikk

Her er Vårt Lands gjennomgang av programpunkter:

Kontantstøtte:

Om ikke Sp skulle blokkere endringer, går det mot farvel til dagens kontantstøtte.

Ap: Fjerne kontantstøtten - erstatte den med en ventestøtte for de uten barnehageplass.

Sp: Per nå splittet i programutkastet om videreføring av kontantstøtten for 1 og 2 åringer.

SV: I praksis samme politikk som Ap.

Barnetrygd:

KrF fikk økt den i Solberg-regjeringen. Sp og SV vil øke den enda mer.

Ap: Opprettholde barnetrygden på dagens nivå.

Sp: Øke barnetrygden og beholde den som en universell ordning uten behovsprøving eller beskatning.

SV: Øke barnetrygden for alle og innføre målrettede tillegg for flerbarnsfamilier og familier med enslige forsørgere.

Frie skoler:

Rødgrønn trio kan stramme inn – og gi kommuner makt over private tilbud.

Ap: Nei til etablering av nye kommersielle privatskoler, stramme inn privatskoleskoleloven og innføre lokal vetorett.

Sp: Stramme inn godkjenning av privatskoler. Skal ha utbytteforbud. Beholde dagens godkjenningsgrunnlag for statsstøtte til privatskoler som bygger på alternativ pedagogikk eller livssyn.

SV: Kommunene skal bestemme skolestruktur selv, med mulighet til å redusere slike tilbud. Restriktiv politikk rundt godkjenning av nye religiøse skoler, «innenfor rammen av Norges menneskerettslige forpliktelser».

Bistandsnivå:

To av tre partier kan se for seg økt bistand:

Ap: Bygge opp solidaritetspott i bistandsbudsjettet på minimum 5 milliarder kroner for mennesker på flukt. Bruke én prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt) til å oppnå FN-mål om bærekraft.

Sp: Minst én prosent av BNI til utviklingshjelp. Oppfyllelse av bærekraftmålene må være hovedmålsetting i stortingsperioden 2021–2025.

SV: Bistand på mer enn én prosent av (BNI) til utviklingsbudsjettet. Utgifter til flyktninger i Norge skal ut av prosenten.

Flyktninger:

SV frontkolliderer med de to andre om familiegjenforening – og antall flyktninger.

Ap: Dreining til flere kvoteflyktninger fremfor asylsøknader ved grensen. Begrense retten til familiegjenforening. Utvide bruken av midlertidige tillatelser for personer med subsidiær beskyttelse.

Sp: Prioritere kvoteflyktninger gjennom FN, samt økt humanitær hjelp i nærområdene. Endring av asylpolitikken bør komme gjennom brede politiske løsninger.

SV: Øke antall kvoteflyktninger. Ta imot asylsøkere fra land som Italia og Hellas. Gjøre familiegjenforening for flyktninger enklere og billigere.

Klima:

Alle tre partiene har omfangsrike og detaljerte klima- og miljøprogram. SV går lengst i å ville kutte utslipp, minst 70 prosent fra 1990-nivå fram mot 2030. Også Sp stiller seg bak Parisavtalens mål og forpliktelser, men vårens landsmøte får strid om klimaavgifter.

Mellom motpolene Sp og SV kan kampen bli tøff, spår Bergh:

– Spesielt i klimapolitikken er det klare avstander. Og skulle de tre ikke få flertall alene og trenge Miljøpartiet De Grønne (MDG), kan forhandlinger bli svært vanskelige, påpeker valgforsker Bergh.

Livssyn:

Sp gir flertall for nytt likestillingskrav overfor tros- og livssynssamfunn.

Ap: Kreve at organer i trossamfunn som forvalter offentlig støtte, er demokratisk valgt og har minst 40 prosent representasjon av hvert kjønn. Innføre «samfunnskontrakt» for å få støtte.

Sp: Ønsker som Ap krav om minst 40-prosents representasjon av begge kjønn for statsstøtte. Lover Den norske kirke sikre rammebetingelser for lokal tilstedeværelse. Fortsatt adgang til skolegudstjenester.

SV: Redusere statsstøtte til tros- og livssynssamfunn som benytter unntaksmulighet i likestillingsloven. Fjerne kravet om minst 50 prosent kristendom i KRLE. Endre grunnlovsparagrafer som henviser til én spesiell religion.

Abort:

Sp støter sammen med SV - og kanskje Ap:

Ap: Reversere alle endringer gjort i abortloven. Vil utrede alternativer til dagens nemndsystem. Vårens landsmøte avgjør om kvinnens selvbestemmelse utvides til 18 uker.

Sp: Opprettholde dagens abortlov. Men lite mindretall i programkomité vil utvide selvbestemmelse til uke 18.

SV: Vil skrote abortnemdene og i praksis gi kvinnen selvbestemmelse ut 22. svangerskapsuke. Nemndene erstattes av en rådgivende tjeneste.

Bioteknologi:

Sp er uten programpunkter for omkamp om den nye bioteknologiloven.

Ap: Tilbud til alle gravide om offentlig, tidlig ultralyd før uke 12 og tilbud om NIPT-test.

Sp: Imot bruk av og forskning på befruktede egg, fostervev og aborterte fostre. Lover restriktiv biopolitikk.

SV: Lover det samme som Ap.


• Alkohol:

Alle tre partiene vil opprettholde Vinmonopolet. Ap lover «restriktiv» alkoholpolitikk, Sp «tilstrekkelig antall» utsalgssteder, men SV vil stramme inn: Avskaffe taxfree og redusere alkohol- og tobakkskvoten.

Samtidig vil SV differensiere alkoholavgifter, slik at den er lavere ved salg i «kontrollerte omgivelser».

Narkotika:

Mer liberalt SV - to forbudspartier:

Ap: All befatning med narkotika skal være ulovlig. Hovedreaksjonen overfor avhengige skal være hjelp, ikke straff. Øke bruken av alternative reaksjoner.

Sp: Opprettholde forbudet mot bruk, besittelse og kjøp av narkotika. Ved lovbrudd skal alle mellom 15 og 18 år innkalles til samtale med rådgiver. Over 18 år skal man bøtelegges ut fra inntekt.

SV: Avkriminalisere befatning med illegale rusmidler til eget bruk. Prinsippet skal være hjelp, ikke straff.


Per Anders Hoel

Per Anders Hoel

Per Anders Hoel har vært politisk journalist i Vårt Land siden 1990. Har også vært redaksjonssjef og administrativ redaktør i avisen. Har du tips om saker, send mail til per.anders.hoel@vl.no.

Annonse
Annonse

Mer fra: Politikk