Nyheter

Domstol forlenger internering av etiopiere som skal sendes hjem med tvang

TVANGSRETUR: Etiopiere som skal tvangssendes hjem kan bli internert på politiinternat i måneder. Statlig råd sier internatet ligner et fengsel og kritiserer innlåsings-praksisen.

Fire nye uker på Politiets utlendingsinternat er ikke «et uforholdsmessig inngrep» for personen som sitter innelåst bak høye gjerder, mener Oslo tingrett – og peker på at det «foreligger sterk unndragelsesfare», noe som betyr at personen ikke ønsker å returnere til hjemlandet Etiopia.

Ventetiden kan bli åtte uker, melder Oslo tingrett i en fersk kjennelse. «Retten har forståelse for at det er utfordrende å være internert», skriver de i en annen.

Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet, som er oppnevnt av Justisdepartementet, forklarer i årsmeldingen for 2023 at «internatet er langt mer fengselslignende enn det formålet med interneringen skulle tilsi».

De som interneres på Politiets utlendingsinternat kan ikke fritt forlate institusjonen, og deler av døgnet låses de inne på cellene de bor på.

Rådet minner om at «frihetsberøvelse hvor grunnlaget ikke er kriminelle handlinger reiser særskilte utfordringer og risikoen for menneskerettsbrudd er tilstedeværende».

I 2023-meldingen, som ble lagt fram i januar, skriver rådet at akkurat som i årsmeldingene for 2019-2022, «mener Tilsynsrådet at rutinemessig innlåsing av de internerte, er ulovlig» – og at «denne praksisen må opphøre».

Politiets returarbeid skal ha «viktige signaleffekter»

Vårt Land fortalte før påske at:

  • Rundt 21 etiopiere med endelig asylavslag er samlet inn av politiet og sitter internert på Politiets utlendingsinternat ved Gardermoen flyplass. De skal tvangssendes til hjemlandet.
  • Justisdepartementet krever at politiets returarbeid skal ha «viktige signaleffekter».
  • Justisdepartementet skal bruke utviklingshjelp for å få land til å ta imot borgere Norge ikke gir opphold.
liten

Kan bli internert i måneder

Vårt Land kan nå fortelle at flere av etiopierne har fått forlenget interneringsperioden med fire nye uke. Det viser kjennelser fra Oslo tingrett.

Utlendingsloven sier at domstolen avgjør om en person skal interneres. En interneringsperiode kan ikke overstige fire uker, men den kan av retten forlenges med fire nye uker om gangen.

Samlet interneringstid er 12 uker, med mindre det foreligger «særlige grunner». Internering kan overstige 12 uker dersom «utlendingen ikke samarbeider om gjennomføring av utsendelsen eller det er forsinkelser med å fremskaffe nødvendige dokumenter fra et annet lands myndigheter».

18 måneder er maksimal interneringstid. Kjennelser fra tingretten kan ankes til lagmannsretten.

Levde åpent i Norge, ble ikke pågrepet

Kjennelsene om internering og forlenget internering, som er avsagt i februar og mars, viser hvordan norske myndigheter arbeider for å få etiopierne tvangssendt til hjemlandet.

De har alle fått pålegg om å reise fra Norge frivillig, noe de har latt være å gjøre. Flere av dem har bodd i Norge i over ti år.

Om en kvinne som sitter innelåst på utlendingsinternatet skriver Oslo tingrett:

«Hun oppholdt seg i Norge i nærmere 20 år uten gyldig tillatelse (...) Det har i denne perioden vært kjent at det har bydd på betydelige utfordringer å uttransportere til Etiopia slik at utlendinger med avslag eller utvisning fra Norge har kunnet leve relativt åpent i det norske samfunnet i den tro at det ikke medført noen faktisk risiko for å bli tvangsreturnert.»

Nå skal hun tvangssendes til Etiopia. Politiets utlendingsenhet (PU) «har besluttet og igangsatt en prosess med å gjennomføre en uttransportering».

internat

Identitetssjekk tar lang tid

Før påske var etiopiske myndigheter i Norge og møtte etiopierne. Før de settes på flyet til Addis Abeba med politieskorte, må identiteten deres være klarlagt. Det arbeidet tar tid.

I en kjennelse skriver tingretten: «Politiet har opplyst at (...) har blitt fremstilt for en delegasjon fra Etiopia på Trandum. Delegasjonen ba om noe mer tid for å gjøre ytterligere undersøkelser før de kunne gi en tilbakemelding på verifiseringen av fremstilte.»

Domstolen skriver at fordi slike delegasjoner «er nytt for samarbeidet mellom Norge og Etiopia, har politiet ikke et erfaringsgrunnlag som kan si noe om hvor lang tid delegasjonen trenger». Politiet har antydet «1-2 integreringsperioder» – altså fire til åtte uker.

Innlåsing oppleves som «en psykisk påkjenning»

Tilsynsrådet for tvangsreturer og utlendingsinternatet opplyser i siste årsmelding at internerte forteller at innlåsingen på cellene oppleves som belastende. Flere internerte opplever dette som «en psykisk påkjenning».

Per i dag låses de internerte inn i følgende tidsrom, opplyser Tilsynsrådet:

  • Hverdag: 22.00 – 07.15, samt 11.00–11.30 og 18.00–18.30.
  • Helg: 21.00–10.05, samt 14.30–15.15.

I november leverte Kriminalomsorgsdirektoratet og Politidirektoratet en utredning som sier at ansvaret for driften av utlendingsinternat bør overføres fra politiet til Kriminalomsorgen.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter