Nyheter

Vil utvide retten til selvbestemt abort til uke 18

ABORT: Abortutvalget anbefaler å utvide abortloven. Samtidig vil de lovfeste retten til veiledning og oppfølging.

Abortutvalget anbefaler å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

Det kommer frem i utvalgets NOU-utredning som ble lagt frem for helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) torsdag.

– Vi trenger en ny abortlov, en abortlov for vår tid. Samfunnet har endret seg mye siden 1970-tallet, og mange av samfunnsendringene har relevans for abortspørsmålet, sa Kari Sønderland, leder for abortutvalget, under fremleggelsen torsdag.

Utvalget foreslår også at de som skal gjennomgå en abort får rett til informasjon og veiledning, samt rett til oppfølgingssamtaler etter gjennomgått abort.

LEDER: Kari Sønderland leder utvalget som anbefaler å utvide grensen for selvbestemt abort til uke 18.

Vil lovfeste rett til samtaler

Utvalget foreslår en rekke tiltak for å bedre gravides tilgang til informasjon og veiledning om abort.

De foreslår blant annet:

  • Lovfestet rett til samtale og veiledning fra helsepersonell som lege, sykepleier, jordmor, helsesykepleier eller sosionom, dersom den gravide selv ønsker det.
  • Rett til informasjon om selve aborten og medisinske virkninger.
  • Rett til informasjon om relevante velferdsordninger og andre tilbud som kan være aktuelle hvis den gravide fullfører svangerskapet.
  • De som har gjennomgått abort skal ha rett til oppfølgingssamtaler i etterkant av aborten, dersom de selv ønsker dette.

I tillegg anbefaler utvalget mer tilgjengelig informasjon på nett, samt at man skal kunne søke om abort gjennom et digitalt søknadsskjema på helsenorge.no.

Vil utrede hjemmeaborter

Utvalget foreslår også å opprette fem til ti nye abortnemnder for å sikre rettssikkerheten til dem som søker abort etter uke 18.

Nemndene skal bestå av tre medlemmer: en sykehuslege som leder, en jurist, og ett medlem med medisinsk eller helsefaglig kompetanse.

Oslo 20231214. 
Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) mottar abortutvalgets rapport. 
Utvalget har hatt i oppgave å se på abortloven, oppfølgingen av kvinner som tar abort og vurdere alternativ til abortnemndene. Utvalget er ledet av Kari Sønderland.
Foto: Heiko Junge / NTB

Et knapt flertall på 7 av 13 medlemmer anbefaler at fosterantallsreduksjon, også kalt tvillingabort, skal avgjøres i nemnd som i dag.

Utvalget foreslår også at det skal utredes hvordan man kan organisere et tilbud utenfor sykehusene til kvinner som skal ta abort hjemme før tiende svangerskapsuke. Etter utredningen kan abort utenfor sykehus prøves ut som et pilotprosjekt i kommuner som ønsker å prøve dette ut.

Reservasjonsretten for helsepersonell som av samvittighetsgrunner ikke ønsker å utføre eller assistere ved et abortinngrep foreslås videreført.

To medlemmer sier nei

To av medlemmene i utvalget støtter ikke forslaget om å utvide grensen for selvbestemt abort fra 12 til 18 uker, og har derfor tatt dissens.

– Ved at abortloven legger begrensninger på abort begrunnet i beskyttelse av fosteret, formidles det at fosteret faktisk har verdi, skriver Morten Magelssen, førsteamanuensis ved Senter for medisinsk etikk ved Universitetet i Oslo og professor II ved MF vitenskapelig høyskole og Marte Kvittum Tangen, fastlege og leder av Norsk allmennmedisinsk forening.

Morten Magelssen

De mener at å opprettholde dagens grense på 12 uker kan bidra til å «beskytte mot en mindre aksept for det uperfekte og det som er annerledes» og at «å utvide abortgrensen nedtoner fosterets verdi». De mener også at en behandling i abortnemnd etter uke 12 gjør at fosterets interesser blir tatt i betraktning.

Magelssen og Tangen skriver at dissensen er lagd for å framstille flest mulig argumenter som kan være relevante for den brede gruppen i samfunnet som går imot utvidelse av abortgrensen.

Elham Baghestan, overlege på Haukeland universitetssykehus og førsteamanuensis ved Universitetet i Bergen, tar også dissens. Baghestan argumenterer for at grensen for selvbestemmelse bør gå ved 22. svangerskapsuke.

– Dette medlemmet mener at ettersom abort er tillatt inntil utgangen av 22. svangerskapsuke i Norge av både medisinske, helsemessige og sosiale grunner, er det kvinnene selv, som med god støtte og veiledning, bør ha det siste ordet i en slik avgjørelse, står det i dissensen.

KrF: – Radikal svekkelse

– En utvidelse av grensen for fri abort er en radikal svekkelse av rettsvernet for ufødt liv. Det setter menneskeverdet under større press. KrF vil ikke støtte en slik utvidelse, sier KrF-leder Olaug Bollestad om utvalgets anbefalinger i en pressemelding.

Olaug Bollestad taler til KrFs landsstyre oktober 2023

Bollestad er glad for at utvalget anbefaler å videreføre ordningen med nemndbehandling for fosterantallsreduksjon. Dagens ordning er et resultat av at KrF kjempet frem en innstramming i 2019.

– Vi fikk mye kritikk for det den gangen, men dette viser at det vi gjorde var rett. Fagfolk trenger rammer, og kvinner trenger informasjon om risikoen ved fosterantallsreduksjon, sier Bollestad til Vårt Land.

Hun er også glad for at utvalget vil lovfeste rett til veiledning og oppfølging.

– Vi vet at mange får ettervirkninger av abort, og det er viktig at oppfølgingen settes i system.

Hun viser samtidig til at regjeringen har kuttet i støtten til rådgivningstjenesten Amathea, som tilbyr samtaler til gravide kvinner.

– Amathea har fagfolk som har både kompetanse og tillit, og vi trenger å øke rammene til de som har et eksisterende tilbud. Det vil være dumt gjort å ødelegge et slikt fagmiljø, sier Bollestad.

Kan være duket for abort-drama i regjeringen

Utvalget ble nedsatt av regjeringen i juni 2022 for å gjennomgå dagens abortlovgivning, vurdere alternativer til nemndene, samt vurdere veiledning og oppfølging til kvinner som velger å ta abort.

Vårt Land har tidligere meldt at regjeringenspartiene Arbeiderpartiet og Senterpartiet er uenige om veien videre etter utvalget. Mens Sp har programfestet at de vil videreføre dagens grense for selvbestemt abort til uke 12, vil Ap utvide den.

Dermed kan det være duket for ny abort-dramatikk, både i regjeringen og på Stortinget.

Torsdag åpnet Senterpartiets helsepolitiske talsperson Lisa Marie Ness Klungland for å endre ordningen med abortnemnd.

− Dagens praksis med at abortnemndene har den avgjørende myndigheten har opplevdes som belastende for mange kvinner i en vanskelig situasjon. Derfor vil vi se på endringer i nemndordningen for å legge avgjørende vekt på kvinnens valg, sier Klungland til NTB.

Hun presiserer samtidig at partiets grunnsyn er at dagens abortgrense beholdes.

Ap-kvinner inviterer til abortforlik

På forhånd har det blitt ventet at utvalget vil anbefale å lovfeste retten til oppfølging etter en abort.

Arbeiderpartiets to helsetalskvinner på Stortinget har allerede utfordret Stortinget til et tverrpolitisk forlik i saken.

– Uansett hva vi mener om grensen for selvbestemt abort, så må vi klare å samle oss i Stortinget om at det må bli bedre oppfølging etter abort, sa Kamzy Gunaratnam (Ap) til Vårt Land tidligere denne uken.

---

Abortutvalget

  • Utvalget har gjennomgått abortloven og vurdert alternativer til dagens abortnemnder.
  • Oppdraget har også vært å vurdere utvidelse av grensen for selvbestemt abort, som i dag er satt til 12 uker ut i svangerskapet. Etter dette må man i dag søke godkjennelse hos nemnd.
  • Utvalget har også vurdert rådgivningen og veiledningen av kvinner som vurderer svangerskapsavbrudd, samt oppfølgingen av kvinner som tar abort. De har også sett på reglene for fosterantallsreduksjoner.
  • Arbeidet har munnet ut i en offentlig utredning (NOU) som torsdag ble overlevert til helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap). Rapporten danner grunnlaget for videre arbeid med endringer i abortloven i Stortinget.
  • Utvalget har vært ledet av jurist og tidligere ekspedisjonssjef i Helse- og omsorgsdepartementet Kari Sønderland. De andre medlemmene er stort sett fagpersoner innenfor medisin og juss.

Kilde: NTB

---Les mer om mer disse temaene:

Herman Frantzen

Herman Frantzen

Herman Frantzen er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm

Inger Lise Hammerstrøm er journalist i Vårt Lands nyhetsavdeling.

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen

Eivind Nicolai Lauritsen er nyhetsleder i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter