Nyheter

Stortingsrepresentanter filleristet regjeringen om Fosen: – Politisk makt kan ikke gå foran rett

FOSEN-DOMMEN: Sofie Marhaug reiste debatt om Fosen i Stortinget. Flere representanter kritiserte at regjeringen vil mekle etter en høyesterettsdom, og mener at saken også må få etterspill.

Fosen-saken fordyper mistillit for hver dag som går uten at dommen blir fulgt opp, mener Sofie Marhaug (R). Det sa hun under en interpellasjonsdebatt i Stortinget tirsdag.

Marhaug mener at saken nå rammer rettstaten og maktfordelingsprinsippet mellom lovgivende, dømmende og utøvende makt som rettsstaten bygger på.

– Birgitte Høgberg, professor i statsrett, har uttalt at når høyesterett har sagt sitt, må de to andre statsmaktene følge det opp, hvis ikke har vi ingen rettsstat, sa Marhaug.

En makspris på strøm er et krav som bare får mer og mer støtte, både fra folk, fagbevegelse og næringsliv, sier Sofie Marhaug (Rødt). 
Foto: Stian Lysberg Solum / NTB

Hun understreket at ansvaret nå ligger på regjeringen, ikke de som har vunnet fram i høyesterett.

– Det er rart at partene i det hele tatt er nødt til å forhandle om en høyesterettsdom, sa Marhaug.

Hun viste til at FN i lignende saker har operert med en frist på seks måneder for å rette opp brudd på FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter, som er brutt i Fosen-saken.

– Sannheten er at den samiske reindriften blir truet av vindturbinene og forsoningen kommer ikke så lenge regjeringen lar være å følge opp høyesteretts dom, sa Marhaug.

For meg kan ikke oppfølging av en høyesterettsdom være en meglingsprosess

—  Ola Elvestuen, Venstre

Handler ikke om politisk makt

Ola Elvestuen (V) understreket at saken mer og mer handler om hvordan rettsbeslutninger følges opp.

– Det helt grunnleggende prinsipielle i et demokrati, i en rettsstat, er at politisk makt kan ikke gå foran rett.

Han mener regjeringen må finne den rettslige terskelen der vindkraftanleggene ikke har vesentlige negative konsekvenser for reindrifta.

– For meg kan ikke oppfølging av en høyesterettsdom være en meglingsprosess, sa Elvestuen.

Elvestuen ønsker en evaluering av hvordan departementet har håndtert saken, for å ha trygghet for at høyesterettsdommer følges opp.

Elvestuen viste til at staten hele veien har vært tungt inne i saken på vindkraftselskapenes side og brukt betydelige ressurser også under rettssaken da den gikk i høyesterett.

– Men når dommen er falt, endrer statens oppgave seg helt. Da må staten gjøre tiltak som gjør at vi er sikre på at vi ikke lenger har et menneskerettsbrudd.

Er finansminister Trygve Slagsvold Vedum blitt Norges svar på Donald Trump, spør Venstres Ola Elvestuen. Han reagerer på at regjeringen ikke klarer å bestemme seg for om Norge skal innføre EUs nye karbontoll. Foto: Rodrigo Freitas / NTB

Vi snakker om statlige overgrep, psykisk og fysisk vold mot barn, unge, hele lokalsamfunn, ja hele kulturer, et helt folk over flere hundreår

—  Une Bastholm, Miljøpartiet De Grønne

Samisk reindrift opplever ikke at lover beskytter dem

Une Bastholm (MDG) fortalte at hun i juni var med på å lese opp Sannhets- og forsoningskommisjonens rapport. Et sitat som brente seg fast, var Arvid Jåma, reineier på Fosen:

«Vi kjemper mot krefter som økonomisk kan vise til enormt større tall både i omsetning, verdiskaping, skattebetaling og inntekt – tall som gjør oss minimale. Dette er en umulig kamp. Her er det pengene og makta som rår. Konvensjoner og lover beskytter oss ikke».

Oslo 20200520. 
Une Aina Bastholm (Mdg) i  den muntlig spørretime på stortinget.
Foto: Vidar Ruud / NTB

Bastholm understreket at Fosen ikke er første gang staten har overkjørt samiske rettigheter.

– Vi snakker om statlige overgrep, psykisk og fysisk vold mot barn, unge, hele lokalsamfunn, ja hele kulturer, et helt folk over flere hundreår. Over lang tid brukte staten nettopp ekspropriasjon av areal og bosetting og veibygging og industri aktivt som fornorskingsredskap. Samenes naturnære kultur og språk skulle erstattes med industrielt, moderne, materielt tankegods.

Bastholm spurte på hvem sine premisser meklingen nå pågår.

– Skal det nå være opp til et kompromiss, en forhandling mellom et kraftselskap og et urfolk, etter at kraftverkene er bygd og vindturbinene står der? Imens truer staten med et utredningsprogram som skal overprøve reineiernes informasjon og erfaring om hvordan reinen oppfører seg i en vindpark, på vinteren og om sommeren.

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) la onsdag fram forslag til hvordan strømnettet i Norge kan utnyttes bedre. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Avviser at ansvaret settes bort

Olje- og energiminister Terje Aasland understreket at regjeringen respekterer høyesterettsdommen fullt og helt.

– Den relevante terskelen for avbøtende tiltak, hva er det? Det er det som er det krevende, men også det viktige, at vi er innafor den rettmessige delen av terskelen på en så trygg og god måte at vi ikke igjen bryter menneskerettighetene. Meklingen ser på om det er mulig å finne en løsning hvor reindrifta trygt kan gå videre, og som vindkraftselskapene også kan leve med.

Aasland sa at regjeringens energipolitikk «skal selvfølgelig støtte opp under tilliten til rettsstaten».

– Tilgangen på strøm er helt grunnleggende for industriutvikling, vekst og arbeidsplasser. Dette gjelder i hele landet. Det neste tiåret vil vi trenge mer kraft og bedre nett. Samtidig har alle kraftutbyggingsprosjekter negative konsekvenser for allmenne og private hensyn, og kan ofte føre til konflikter. Samiske interesser og det folkerettslige vernet skal alltid være ivaretatt i energisaker i samiske områder.

Sofie Marhaug mener Aasland farer med løgn når han sier at samiske interesser og det folkerettslige vernet alltid skal være ivaretatt, og ikke kan vise til noen konkrete tiltak for å sikre nettopp det.

Statsråden avviste at meklingen er å sette bort ansvaret for å følge opp dommen.

– Regjeringen har sagt at vi gjerne bidrar til en avtalebasert løsning i meklingen. Meklingssporet gir også en mulighet for partene til selv å ha kontroll på løsningen i saken. Jeg tror det å ha en mekler er med på å gi den tryggheten som er nødvendig hos partene for å utforske muligheter for å finne en god og framtidsretta løsning. Disse meklingene pågår og innholdet er fortrolig.

Statsråden sa at hvor raskt en krenkelse av FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter må repareres, blant annet avhenger av hvor kompleks saken er og hvor omfattende prosesser som må gjennomføres.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter