Nyheter

Brenna avklarer: SFO-aktiviteter kan tilbys i samarbeid med trossamfunn

SKOLEFRITID: Human-Etisk Forbund reagerte på trosopplæring med «agentklubb» i SFO-tida på skolen. Nå har Kunnskapsdepartementet og Tonje Brenna (Ap) svart.

I svaret til Human-Etisk Forbund (HEF) skriver Kunnskapsdepartementet at «på generelt grunnlag er det positivt at SFO samarbeider med foreninger og organisasjoner for å gjennomføre og organisere aktiviteter».

Forutsetningen er at aktivitetene i SFO-tiden ikke er diskriminerende overfor enkeltbarn eller grupper, understreker departementet.

«Dette innebærer at det i utgangspunktet kan være anledning til å tilby aktiviteter i samarbeid med ulike trossamfunn», skriver departementet i brevet.

Reagerte på tårnagentklubb

Brevet svarer på en e-post som HEF sendte til Kunnskapsdepartementet i september. Der tok HEF opp en «agentklubb» i Skedsmo menighet i Den norske kirke, som i fire uker i SFO-tiden hadde invitert 1. og 3. klassinger til et opplegg i SFO-tiden som munnet ut i tårnagenthelg med aktivitet i kirken.

Det skjedde etter at HEF i mars tok opp saken med Statsforvalteren i Oslo og Viken, som hadde avvist at agentklubben bryter med Stortingets forutsetninger. HEF hadde pekt på at Stortinget i 2003 og 2005 i behandlingen av trosopplæringsreformen gjorde vedtak der det ble sagt at «trosopplæring ikke skal gjennomføres i åpningstiden for skolefritidsordningen».

Statsforvalteren skrev at uttalelsen fra 2005 ikke er relevant i dag, og at det heller ikke ble vedtatt noe forbud mot trosopplæring i SFOs åpningstid verken i kirkeloven eller opplæringsloven.

Må informere godt

Departementet og statsråden understreker at det må det tas hensyn til språklig og kulturell bakgrunn når det helhetlige tilbudet ved SFO skal settes sammen, og at det innebærer:

  • at det er valgfritt å delta dersom det tilbys aktiviteter som innebærer trosopplæring
  • at det gis tydelig informasjon om hva aktivitetene innebærer
  • at det ikke stilles betingelser for å delta som at man er døpt eller lignende.

Et likelydende svar gir kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) til Grete Wold (SV), som tok opp samme sak i et skriftlig spørsmål i Stortinget. Wold ville vite hvordan stiller statsråden seg til at «ulike klubber med religiøst innhold eller trosopplæring får plass i SFO».

Wold understreket at SFO skal være for alle, og at det var uheldig at egne religionsklubber får etablere tilbud i SFO-tiden.

Glad for at departementet avklarer

Leder for Kirkerådet, Kristin Gunleiksrud Raaum, synes departementet gir et ryddig svar som inneholder omtrent det hun hadde regnet med.

– Svaret er både åpent og peker på noen klare premisser, som jeg er helt enig i, som tydelig informasjon om hva aktiviteten innebærer, at det skal være valgfritt å delta og ikke betingelser for å få delta. Dette synes jeg ser både fornuftig og riktig ut, og jeg er glad for dette svaret fra departementet, sier Raaum.

Kristin Gunleiksrud Raaum.

Kirkerådslederen skrev i et innlegg i Vårt Land da HEFs e-post til departementet ble kjent, at HEF ikke skal bestemme over barnas fritid, og at Den norske kirke og andre tros- og livssynssamfunn må ha rett til å tilby aktiviteter, også på tidspunkter da SFO holder åpent.

«Det er bred enighet om at vi skal ha et livssynsåpent samfunn. Men dette forslaget vil bidra til å innsnevre det livssynsåpne samfunnet», skrev Raaum.

Hun mener at det i noen år har vært en del uklarhet som har gjort at aktiviteter har blitt stoppet som et tilbud i SFO-tiden.

– Departementet rydder her opp i en uklarhet som har ligget der lenge, sier hun.

Raum opplever at det er en større forståelse mange steder nå, 20 år etter innføringen av trosopplæringsreformen, for at tro og livssyn er en naturlig del av samfunnet og menneskers liv.

– Å si at vi skal ha tilbud i SFO som kan inneholde alt annet enn det som gjelder tro og livssyn, håper jeg er en tilnærming som ikke er veldig utbredt lenger, og jeg tror den var mer utbredt tidligere, sier hun.

HEF savner klarere svar

Lars-Petter Helgestad, politisk og internasjonal sjef i Human-Etisk Forbund

Lars-Petter Helgestad, avdelingsleder for politikk og internasjonalt arbeid i HEF, mener at Kunnskapsdepartementet ikke har gitt klart nok svar på spørsmålet fra HEF.

– Siden departementet ikke svarer på det vi lurer på knyttet til Stortingets vedtak om at det ikke skal være trosopplæring i SFO, så må vi fortsette dialogen med dem for å få avklart dette, skriver han i en e-post.

HEF oppfatter at trosopplæring ikke skal foregå i SFO-tida og at dette har vært uttrykt av Stortinget. Helgestad viser at skolefritidsordningen er et satsingsområde for regjeringen og at kunnskapsminister Tonje Brenna i juni i år kalte SFO «En historisk utvidelse av fellesskolen».

– HEF vil ikke bestemme over barnas private fritid, slik Raaum fremstiller det i VL, det er det barna selv og foreldrene som gjør. Det er verd å merke seg at skolens rektor har det pedagogiske ansvaret for SFO. Å fremstille SFO som ren fritid, slik kirken gjør, er derfor feil, selv om deltakelse på SFO ikke er en del av skoleplikten, sier Helgestad.

Elevenes skolemiljø

I sitt svar viser statsråden og departementet til rammeplanen for SFO og opplæringsloven paragraf 9 A-3. Kapittel 9 A handler om elevenes skolemiljø.

I rammeplanen for SFO punkt 3.1. står det blant annet:

«I tillegg til selv å tilrettelegge for aktiviteter kan SFO samarbeide med kulturskoler, lokale lag, foreninger og organisasjoner for å gjennomføre og organisere innholdet og aktivitetene. I planleggingen av innholdet skal SFO være bevisst på at aktiviteter også kan virke ekskluderende på enkeltbarn eller grupper, for eksempel på grunn av økonomi, behov for særskilt tilrettelegging og språklig eller kulturell bakgrunn. SFO skal vurdere hvordan det helhetlige tilbudet i SFO kan tilpasses for å være mest mulig inkluderende.»

Statsråden og departementet skriver:

«Skolefritidsordningen skal være inkluderende for alle, og samtidig vise respekt for barnas livssyn og religion. Det er viktig at ingen ekskluderes, direkte eller indirekte, for eksempel på grunn av religiøs, språklig eller kulturell bakgrunn».

Artikkelen ble oppdatert tirsdag 10. oktober kl 13.40 med svar fra Human-Etisk Forbund.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

VL anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter