Nyheter

Regjeringen hevder loven krever mer utredning på Fosen. – Forbausende, sier jusprofessor

FOSEN: Olje- og energiministeren har flere ganger vist til at det er en plikt etter forvaltningsloven å utrede Fosen-saken på nytt.

– Det virker forbausende, gitt den saksbehandlingen og domstolsbehandlingen som har vært, at Olje- og energidepartementet ikke allerede har det materialet som trengs, sier Inge Lorange Backer.

Backer er professor emeritus i offentlig rett ved Universitetet i Oslo og ledet utvalget som i 2015-2019 utredet for behovet for en ny forvaltningslov. Backer har også vært ekspedisjonssjef i Justisdepartementets lovavdeling og avdelingsdirektør i Miljøverndepartementet.

Inge Lorange Backer, professor emeritus

Regjeringen viser til sin plikt

Olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) skriver i et brev det han også har uttalt en rekke ganger: At departementet har «en plikt etter forvaltningsloven til å ha et oppdatert kunnskapsgrunnlag for å kunne fatte et nytt vedtak som står seg i ettertid og at utredningsprogrammet ivaretar dette behovet».

Brevet ble skrevet til reinbeitedistriktet Nord-Fosen siida med kopi til Sør-Fosen sijte 31. mai. Der konstaterer han at konsultasjonene ikke har ført til enighet om et utredningsprogram som departementet vil ha.

Ifølge Inge Lorange Backer viser Aasland med «plikt etter forvaltningsloven» til den generelle bestemmelsen i paragraf 17, der det heter at «Forvaltningsorganet skal påse at saken er så godt opplyst som mulig før vedtak treffes».

– Jeg skal være varsom med å ta for mange konkrete standpunkter, men hvis man forutsetter at saken var tilstrekkelig opplyst på forhånd og i forbindelse med saken i Høyesterett, er det et spørsmål om det trengs ytterligere opplysninger som hva som skal gjøres, sier Backer.

Gjennom snart to år har siidaene i realiteten har fått valget mellom å bli med på full omkamp etter å ha vunnet saken 11-0 i Høyesterett, eller at ingenting skjer.

—  Jon-Andreas Lange, advokat i Dalan advokatfirma, representerer Nord-Fosen siida

Mener alle avbøtende tiltak er vurdert fra før

Jon-Andreas Lange er advokat for Nord-Fosen siida, og sier at Backers uttalelser er i samsvar med det som har vært siidaenes standpunkt.

– Reindriftsutøverne har helt siden dommen ble avsagt ment at alle relevante avbøtende tiltak i distriktet er vurdert i domstolprosessen. Landbruks- og matdepartementet har i konsultasjonen i etterkant av dommen gitt uttrykk for det samme. Dersom Olje- og energidepartementet skulle mene at det likevel fantes relevante avbøtende tiltak som ikke er vurdert av Høyesterett, måtte de ha klart å utrede disse for lenge siden, skriver Lange i en e-post.

Han mener Fosen-saken er tidenes best utredede sak om reindrift, og viser til at det reindriftsfaglige materialet for Høyesterett utgjorde over 2.700 sider.

– Det er vanskelig å forstå dette som noe annet en et ønske om omkamp, etter at departementet som partshjelper for utbyggerne hadde tapt saken i Høyesterett. Dette er også i strid med rettsstatens grunnprinsipper, der domstolenes avgjørelser må respekteres også av regjeringen, sier Lange.

Etter hans syn har Olje- og energidepartementet (OED) valgt en uansvarlig strategi der ingenting gjøres før reindriften aksepterer en full ny utredning.

– Gjennom snart to år har siidaene i realiteten har fått valget mellom å bli med på full omkamp etter å ha vunnet saken 11-0 i Høyesterett, eller at ingenting skjer. Det er å legge et urimelig press på reindriftsutøverne, som har ført til en fastlåst situasjon. Etter Nord-Fosen siidas syn har OED nå gått langt utover rimelig tid for sin oppfølging av dommen, sier Lange.

Oslo 20230303. 
F.v. olje- og energiminister Terje Aasland sammen med reineierne John Kristian Jåma, Tom Mathias Jåma, Maja Kristine Jåma, Sara Emilie Jåma og Leif Arne Jåma under frokost  på Statsministers kontor fredag morgen.
Foto: Alf Simensen / NTB / POOL

– Aldri begrunnet hvorfor utredning er nødvendig

Advokat Eirik Brønner sier at Sør-Fosen sijte opplever statsrådens argument om at saken må utredes nærmere som et forsøk på omkamp, men også som en uholdbar trenering for at vindkraftverkene skal kunne fortsette og dermed generere inntekter for eierne.

– Statsråden bruker uttrykket «oppdatert kunnskapsgrunnlag» som et mantra, men har aldri begrunnet hvorfor det er nødvendig. Høyesterett baserte sine vurderinger og konklusjoner på alt som forelå av relevante utredninger og forskningsmateriale da saken ble behandlet, sier Brønner i Brønner & Co, som representerer Sør-Fosen sijte.

Han understreker at partene, inkludert OED som partshjelper, hadde full anledning til å legge frem nytt materiale helt frem til saken ble behandlet i slutten av august 2021.

– Det er derfor uforståelig dersom statsråden mener at kunnskapsgrunnlaget Høyesterett baserte seg på ikke var oppdatert. Uansett er Høyesteretts konklusjoner bindende, sier Brønner.

Svarer ikke på hvorfor mer utredning trengs

Elisabeth Sæther, statssekretær i Olje- og energidepartementet (Ap) svarer ikke på spørsmålene fra Vårt Land om hvorfor et utredningsprogram er nødvendig, om det er umulig å fatte en beslutning med det kunnskapsgrunnlaget som foreligger, eller om departementet skyver foran seg en lovpålagt opplysningsplikt som alt er oppfylt.

Sæther skriver i en e-post at saken er krevende og at det ikke finnes en enkel løsning.

– Dommen fra Høyesterett avklarer ikke hva som skal til for å sikre reindriftens rettigheter eller hvilke alternativer man har. Olje- og energidepartementet har initiert en meklingsprosess mellom partene, et tilbud partene har valgt å benytte seg av. Meklingsprosessen kan gi en raskere løsning enn den varslede forvaltningsprosessen for omgjøring av konsesjonsvedtakene, skriver Sæther.

Snart to år

11. oktober er det to år siden Høyesterett avsa sin dom. Den slår i begrunnelsen fast at ekspropriasjons- og konsesjonsvedtakene for vindkraftutbygginggene på Fosen er i strid med FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter.

Backer understreker at driften nå skjer i en situasjon der vindkraftselskapene har ønsket å ekspropriere grunn som reindriftssamene på Fosen har bruksrettigheter til, og da må det gjøres mot erstatning.

– Høyesterett har fastslått at det ikke er grunnlag for domstolene til å følge opp ekspropriasjonen med å fastsette erstatning, fordi vedtakene ikke er gyldige. Da har vindkraftselskapene ikke noe rettsgrunnlag for å drive sin virksomhet, slik saken står nå, sier Backer.

Turid Sylte

Turid Sylte

Turid Sylte er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter