Nyheter

Raftoprisen til Defence for Children International – Palestine og kampen for palestinske barn

Årets Raftopris går til Defence for Children International – Palestine for dei langvarige arbeidet deira for barn i dei okkuperte palestinske områda.

Defence for Children International – Palestine (DCIP) har i over 30 år granska og dokumentert alvorlege menneskerettsbrot mot barn som lever i dei israelskokkuperte palestinske områda.

Ved å gi Raftoprisen 2023 til DCIP ønskjer Raftostiftelsen å setje søkjelys på dei viktige arbeida deira for å fremje og forsvare barns rettar.

– Med denne prisen oppmodar vi internasjonale organisasjonar, inkludert FN, og land til å granske brota på barns rettar i dei okkuperte områda og i andre væpna konfliktar i heile verda, og å krevje at desse blir stansa. Vi oppmodar både israelske og palestinske styresmakter til å respektere og handheve barns rettar i samsvar med FNs barnekonvensjon og andre internasjonale avtalar, skriv stiftinga i ei pressemelding.

– Ingen stadar er trygge

Ifølgje FN er Palestina/Israel blant landa der dei mest alvorlege krenkingane mot barn skjer. Ifølgje Raftostiftelsen har DCIP sidan 2000 dokumenterte at 2281 palestinske barn har vorte drepne av israelske soldatar og israelske busetjarar.

– I dei okkuperte områda er det ofte ingen trygge stader for barn fordi flyktningleirar, heimar, skular og gater er mål for husriving, angrep, valdelege overfall og drap gjort av det israelske militæret og israelske busetjarar, skriv stiftinga.

Anerkjende menneskerettsorganisasjonar har definert diskriminerande israelsk politikk og praksis som «apartheid» fordi Israel opererer med to rettssystem i det same området. Medan israelske busetjarar blir omfatta av det sivile og strafferettslege systemet, er palestinarar plasserte under militær lov.

– Kvart år blir mellom 500 og 700 palestinske barn straffeforfølgde i militære domstolar. Sidan 2000 har israelske militære styresmakter varetektsfengsla, forhøyrt, rettsforfølgt og fengsla rundt 13.000 palestinske barn, skriv stiftinga i prisgrunngivinga.

Terrorskulda og forfølgt

I 2021 vart DCIP og fem andre palestinske menneskerettsorganisasjonar utpeika som terrororganisasjonar av israelske styresmakter. Trass i skuldingane og under ekstremt press har DCIP framleis kampen for palestinske barn, ifølgje Raftostiftelsen.

Etter at dei vart utpeika som terrororganisasjon, har DCIP opplevd målretta angrep, og kontora deira har vorte øydelagde.

Thorolf Raftos Minnepris – Raftoprisen – er delt ut årleg sidan 1987 til ein person eller organisasjon som arbeider for å fremje menneskerettane.

I år blir delt Raftoprisen ut søndag 12. november på Den Nationale Scene i Bergen.
(©NPK)

NTB Nyheter

NTB nyheter

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter