Nyheter

Mehl vil kaste ut straffedømte raskere – får refs

UTLENDINGSLOVEN: Justisminister Emilie Mehl (Sp) vil gjøre det lettere å utvise straffedømte flyktninger. Er i strid med flyktningkonvensjonen og norsk rett, sier Noas.

Generalsekretær Pål Nesse i Norsk Organisasjon for Asylsøkere (Noas) mener Mehl bør legge lovendringen i skuffen:

– Vi mener primært forslaget må henlegges, skriver han i høringssvaret.

Forslaget fra Justisdepartementet (JD), som har vært på høring, sier at:

  • Dersom en flyktning begår et lovbrudd i Norge som straffes med fengsel i to år eller mer, kan utlendingsmyndighetene, UDI og Une, vedta å utvise flyktningen uten først å frata flyktningen flyktningstatusen.

Mehls departement skriver i forslaget at det skal være «tilstrekkelig med en nåtidsvurdering av om det er trygt å uttransportere utlendingen til hjemlandet». Det er ikke behov for å stille «krav til at det må ha skjedd vesentlig og stabile endringer, som det har vært forutsatt blant annet i enkelte rettsavgjørelser».

Må få bruke handlingsrommet

Justisministeren begrunner lovendringen med at myndighetene må få utnytte «handlingsrommet som finnes til å utvise utlendinger som begår alvorlig kriminalitet og som ikke har krav på beskyttelse».

I dag sier lovverket at utlendingsmyndighetene først skal vurdere flyktningens beskyttelsesbehov; er det trygt for flyktningen å returnere.

Er svaret ja, blir det først gjort vedtak om opphør av flyktningstatus, så vedtak om utvisning.

Utlendingsnemnda (Une) opplyser til Vårt Land at i perioden 2018–2022 behandlet nemnda ca. 50 saker hvor «utlendingen har fått opphørt sin flyktningstatus og blitt utvist på grunn av straffedom». Rundt 15 av disse har blitt omgjort av ulike årsaker.

Une er klageinstans på utlendingsfeltet og de aller fleste sakene blir avgjort her.

Pål Nesse

Ber Mehl legge forslaget i skuffen

Høringsrunden avdekker sterke innvendinger mot Mehls forslag til lovendring. Noas lister opp innvendingene i fire punkter:

  • Er i strid med flyktningkonvensjonen og norsk rett.
  • Er i strid med FNs høykommissær for flyktningers tolkning av flyktningkonvensjonen.
  • Forslaget kan føre til at tidligere anerkjente flyktninger kan bli fratatt sin flyktningstatus og bli uttransportert uten å ha mottatt rettshjelp.
  • Strafferammen som er satt for å kunne omfattes av forslaget er satt for lavt.

Vi mener primært forslaget må henlegges

—  Pål Nesse, Norsk Organisasjon for Asylsøkere

Reagerer på strafferammen

Noas har gått inn i lovbrudd som kan gi to års fengsel: Gi uriktig opplysninger til retten, oppbevare dopingmidler, simpelt tyveri, uaktsomt heleri, forsikringssvindel. Organisasjonen peker på at strafferammen for «grov vold» er fra seks til 15 år.

Også Kirkerådet er opptatt av straffenivået:

– Hva er bakgrunnen for at strafferammen er blitt satt der den er, og hvorfor er den ikke satt høyere, spør kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen i Den norske kirkes (DNK) høringssvar.

Amnesty: Myker opp utvisningsprosessen

Amnesty mener justisminister Mehl vil ha en ny regel som i praksis «myker opp» utvisningsprosessen:

«I praksis vil dette medføre at man utvider adgangen til å utvise straffedømte flyktninger.»

Menneskerettighetsorganisasjonen minner Mehl om at hovedregelen etter flyktningkonvensjonen er at personer med flyktningstatus «ikke på noen som helst måte skal utvises eller avvises».

Akkurat som Noas og DNK, er Amnesty opptatt av strafferammen. Om endringen skal vedtas, bør strafferammen «være høyere», sier organisasjonen.

I realiteten fører dette til en svekkelse av flyktningens vern mot hjemsendelse

—  Kathrine Holden, Norges Røde Kors

Svekker vern

Norges Røde Kors skriver at det slett ikke er tilstrekkelig å gjøre en «ren vurdering» av om det er trygt å returnere – «altså nærmere en vanlig vurdering av om vedkommende ville oppnådd flyktningstatus på nåværende tidspunkt».

– I realiteten fører dette til en svekkelse av flyktningens vern mot hjemsendelse, skriver enhetsleder Kathrine Holden.

Norges Røde Kors mener som Noas at dagens ordning ikke bør endres.

Liker ikke departementets språkbruk

Unicef Norge refser departementets språkbruk i selve høringsnotatet. Her bruker Mehls departement overskriften «Forslag til endring i utlendingsloven – utvisning av kriminelle flyktninger». Organisasjonen mener begrepet «kriminell flyktning» er med å polarisere utlendingsfeltet.

---

Utlendingsloven

  • Paragraf 37 sier i dag at: Status som flyktning kan tilbakekalles dersom utlendingen ikke lenger kan nyte godt av beskyttelse fra det landet utlendingen er borger av, fordi de forholdene som førte til at utlendingen ble anerkjent som flyktning eller fikk beskyttelse, ikke lenger er til stede.

---

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter