Nyheter

Rettssak om vindkraftutbygging er utsatt

SAMISK KULTUR: Rettssaken mellom det sørsamiske reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke og vindkraftselskapet Øyfjellet Wind ble utsatt til høsten.

Rettssaken i Helgeland tingrett skulle ha startet mandag, men kort tid før retten ble satt ba en av partene om utsettelse.

– Bakgrunnen er at utbygger – og staten ved regjeringsadvokaten – mente det var satt av for lite tid til rettssaken. I tillegg kom de med diverse begrunnelser knyttet til saksforberedelsen som reindriften er sterkt uenig i og motsatte seg, men i korte trekk mente de vel at de hadde fått for dårlig tid til saksforberedelsene, forteller advokat Pål Gude Gudesen til Vårt Land.

Han representerer det sørsamiske reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke, motparten til vindkraftselskapet Øyfjellet Wind, som er utbygger av vindparken i Vefsn i Nordland.

Nå er rettssaken utsatt til høsten. Domstolen leter etter ledig tidspunkt på kalenderen, opplyser Helgeland tingrett til Vårt Land.

Skal forsvare eget vedtak

I april avgjorde Olje- og energidepartementet at det går inn som partshjelp i rettssaken.

«Dette betyr ikke at staten er en part i saken, eller at staten trer inn for å forsvare utbyggers økonomiske interesser, men at staten vil delta når retten skal prøve gyldigheten av konsesjonsvedtaket», opplyste olje- og energiminister Terje Aasland (Ap) i et skriftlig svar til Stortinget.

Han understreket at staten vil forsvare eget vedtak om å gi konsesjon til vindparken i Vefsn.

På Øyfjellet er det nå bygget 72 vindmøller. Blant strømkundene til Øyfjellet Wind er Alcoas smelteverk i Mosjøen i Nordland.

Krever konsesjon kjent ugyldig

Dette handler den kommende rettssaken om:

  • Øyfjellet vindkraftverk ligger i reinbeiteområdet til Jillen-Njaarke reinbeitedistrikt.
  • Utbyggerselskapet Øyfjellet Wind skal betale erstatning til det berørte reinbeitedistriktet for de ulempene vindkraftverket medfører.
  • Når partene i en ekspropriasjonssak ikke blir enige, må erstatningen fastsettes av domstolene i en skjønnssak.
  • Reinbeitedistriktet mener at konsesjons- og ekspropriasjonsvedtaket er ugyldig og at skjønnssaken skal nektes fremmet.
  • Dersom skjønnssaken nektes fremmet, blir det ingen erstatningsutmåling.

Striden mellom reinbeitedistriktet Jillen-Njaarke og vindkraftselskapet Øyfjellet Wind har fått partiet Rødt på banen. Stortingsrepresentant Sofie Marhaug har sendt inn et spørsmål til Stortingets ordinære spørretime onsdag, der hun skriver at statsråd Aasland sier at regjeringen uttrykker at de «ønsker å dempe konfliktnivået i forbindelse med utbygging av kraft».

Hun trekker fram at vindkraftverket til Øyfjellet Wind vil stenge trekkleier og flyttveier mellom sommer- og vinterområder – og at «staten har selv valgt å bli partshjelp i saken – mot reindriften».

Derfor spør hun olje- og energiministeren: «Synes statsråden at dette demper konfliktnivået?»

PARK

Kirken har sendt brev til regjeringen

Også Den norske kirke er bekymret for striden mellom samiske interesser og vindkraftutbyggerne. Nidaros bispedømmeråd har derfor sendt en erklæring til Støre-regjeringen og Stortinget, som uttrykker «sterk uro og bekymring for det stadig økende presset mot sørsamisk reindrift i områder hvor det er vindkraftutbygging».

– Dialogen burde vært dypere og mer omfattende i forkant av investeringene som er gjort. Det er uheldig for alle parter at dette kommer i ettertid. Det er svært viktig at reindriftsutøverne blir lyttet til tidlig i prosessen, mener Brit Skjelbred, leder i Nidaros bispedømmeråd.

Retten til kulturutøvelse

Øyfjellet-rettssaken kommer i etterkant av Fosen-dommen.

I oktober i fjor fastslo Høyesterett at byggingen av vindturbinene på Fosen i Trøndelag er i strid med reindriftssamenes rett til kulturutøvelse, som særlig er vernet gjennom Den internasjonale konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP).

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter