Nyheter

Kristen organisasjon i Liberia skal ha underslått nesten fem millioner norske bistandskroner

LIBERIA: Misjonsalliansen har avdekket det de mener er millionunderslag av bistandsmidler hos sin lokale partner i Liberia. Norad mener at oppfølgingen av prosjektet har vært for dårlig, og vurderer videre gransking.

I 2016 startet Misjonsalliansen samarbeidet som skulle sørge for nye brønner og rent vann til over 15.000 mennesker i Liberia, med millionstøtte fra Norads bistandspott. Fem år senere endte prosjektet i en av de største misligholdssakene Norad har hatt.

Nær en tredjedel av utbetalingene som skulle ha gått til lokalsamfunn i Liberia, skal ha vært basert på fiktive bilag.

Partneren som skulle gjennomføre prosjektet, fremsto først som en veletablert organisasjon med et godt rykte lokalt. Men en gransking gjennomført i 2021, konkluderer med at flere ledere og ansatte i Association of Evangelicals of Liberia (AEL) drev «systematisk misbruk» av tilskuddsmidlene fra Norad.

Det var Misjonsalliansen som selv oppdaget forholdet, men organisasjonen får likevel påpakning av Norad for «svært mangelfull» oppfølging av prosjektet.

RENT VANN: Samarbeidsprosjektet Misjonsalliansen har hatt med AEL, har gitt rent vann til lokalsamfunn i Liberia.

Misjonsalliansen: – Svært alvorlig

Leder for internasjonal avdeling, Hanne Holmberg Chavez, forklarer at Misjonsalliansen tidlig i 2019 fattet mistanke om at noe var galt. De første undersøkelsene avdekket ikke store uregelmessigheter, men ga likevel grunn til bekymring.

– Det var ting vi opplevde å ikke få gode nok svar på, sier Chavez til Vårt Land.

Revisjonsfirmaet ProAct International ble hyret inn for å gjennomføre en uanmeldt gransking, og konkluderte snart med at ledelsen og flere ansatte i AEL drev systematisk underslag av midlene fra Norge.

– Det var en svært alvorlig rapport, sier Chavez.

Det var en svært alvorlig rapport

—  Hanne Holmberg Chavez, Misjonsalliansen

ProAct fant flere tilfeller av fiktive bilag og at kvitteringer og kontrakter viste et høyere utgiftsnivå enn det som var reelt, ifølge Chavez. Underleverandører som ble intervjuet, rapporterte at de hadde fått mindre betalt enn det som gikk frem av AELs prosjektregnskap.

AEL-pastor: Feil fremstilling

Generalsekretær og pastor James T. Cooper mener at AEL har gitt klare bevis for at anklagene mot dem er feil, men at disse bevisene ble ignorert av revisjonsfirmaet.

«Flere av underleverandørene har avvist fortellingen granskerne hevder å ha fått fra dem som en feil fremstilling av fakta,» skriver Cooper i en e-post til Vårt Land.

AEL: Generalsekretær og pastor James T. Cooper I har tidligere tatt til orde for at kravene som følger bistandsmidler fra vestlige land, er for rigide.

Videre hevder Cooper at granskingsrapporten hadde «mange selvmotsigelser» og at AELs styre ikke fikk gjennomgå underlagsdokumentene som rapporten ble basert på.

Pastoren anklager også granskerne for å ha bestukket kilder med kontanter og løfter om kontrakter.

I 2017 skrev Cooper et innlegg stilet til vestlige givere som ble publisert i Bistandsaktuelt. Her tar han til orde for at stater og organisasjoner i Europa og USA har for «strenge, rigide og kompliserte krav for samarbeid med afrikanske organisasjoner».

---

Samarbeid i Liberia

  • Association of Evangelicals of Liberia (AEL) er en sammenslutning av ulike evangeliske kirker i Liberia, og ble etablert i 1968.
  • Misjonsalliansen startet sitt samarbeid med AEL i 2016 og avsluttet i 2021. Prosjektet skulle gi tilgang til rent vann, sanitærforhold og hygiene, samt informasjon om bekjempelse av kjønnsbasert vold.
  • Prosjektet har fått totalt 14 millioner kroner i bistandsmidler fra Norad siden starten. Av disse er 4,2 estimert underslått i løpet av tre år, mens to år ikke er undersøkt.
  • Misjonsalliansen har fått midlene via Digni, som står ansvarlig for bevilgningen overfor Norad.
  • Digni er en paraplyorganisasjon for misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn som driver med bistand og utvikling, og forvalter rundt 160 millioner kroner i året fra Norad.

---

Nesten fem millioner kroner mangler

ProAct estimerer at omfanget av fiktive bilag i perioden som er undersøkt, beløper seg til 4,7 millioner kroner. Dermed er dette den tredje største mislighetssaken Norad har hatt.

Hanne Holmberg Chavez er leder for internasjonal avdeling i Misjonsalliansen.

– Vi vet ikke hva disse pengene har gått til, sier Chavez.

Misjonsalliansen mener at deler av midlene kan ha gått til prosjektene ettersom de reelle kostnadene ikke er trukket fra der utgiftene var blåst opp. Men dette kan ikke dokumenteres.

– Hvilke undersøkelser gjorde dere av AEL på forhånd?

– Vi hadde en partnervurdering før samarbeidet ble inngått, og en organisasjonsvurdering i 2018. I tillegg har vi et landkontor i Monrovia og reiser hyppig ut på prosjektbesøk.

I tillegg var det rutinemessige eksterne evalueringer og årlige revisjoner mens prosjektet pågikk, opplyser Chavez.

– Hvorfor klarte dere da ikke å fange opp dette tidligere?

– Det har vært en vanskelig sak å avdekke fordi flere personer har samarbeidet. Derfor har ting stemt internt.

Norad mener at mislighetene i Liberia-prosjektet kan ha pågått også i de to årene som ikke er med i granskingen, og vurderer nå en tilleggsgransking for 2016–2017.

Norad: «Svært mangelfull» kontroll

Norads internrevisjon har gjennomgått resultatet av ProActs gransking, og mener at Misjonsalliansens kontroll av prosjektet har vært «svært mangelfull».

Norad

I en e-post til Vårt Land, lister internrevisor Svend T. Skjønsberg opp flere punkter som kunne ha avdekket forholdet på et tidligere tidspunkt:

  • Ekstern kontroll med underleverandører beskrives som et «grunnleggende element i oppfølgingen av partnere» som burde ha vært på plass fra dag én.
  • Misjonsalliansen burde ha fanget opp at AELs revisor ikke var lovlig registrert i Liberia.
  • Flere brudd på internkontrollen hos AEL «representerte røde flagg og høy risiko for økonomiske misligheter».

I sum mener Norad at Misjonsalliansen har forsømt seg på «grunnleggende monitoreringsoppgaver» i prosjektet.

Chavez vedgår at den økonomiske kontrollen ikke har vært god nok, og varsler en full gjennomgang av alle prosjekter i Liberia. I tillegg skal alle kontrollrutiner gjennomgås på nytt, og ansatte kurses for å øke kunnskapen om økonomisk mislighold.

Norad: Aktiviteter ble ikke gjennomført

Samarbeidet med AEL ble avsluttet mot slutten av 2021, og Misjonsalliansen har tilbakebetalt 4,2 millioner kroner til Norad – beløpet som er estimert underslått, minus organisasjonens egenandel. I tillegg vurderes det rettslige skritt lokalt i Liberia for å få tilbake pengene fra AEL.

LIBERIA: Bildet er fra et av prosjektene i Zota-distriktet i Bong fylke, hvor Misjonsalliansen og AEL har bidratt med brønner, sanitæranlegg og opplæring for vedlikehold.

Chavez mener likevel at kvaliteten på prosjektene i liten grad har vært skadelidende som følge av det angivelige underslaget.

– Vi har fått gode rapporter og selv observert mye av arbeidet i felt, men det er veldig alvorlig når pengene ikke når de som de er ment for, sier Chavez.

Norad vurderer imidlertid at misligholdet «i vesentlig grad» har gått ut over det som skulle vært levert, og viser til at granskingsrapporten også avdekket rapporter for aktiviteter og anskaffelser som ikke var gjennomført.

Digni: – Oppfølgingen burde vært bedre

Prosjektmidlene Misjonsalliansen og AEL har fått fra Norad, var formidlet via paraplyorganisasjonen Digni, som formelt er ansvarlig for pengene.

ANSVARLIG: Det er Digni som har ansvaret for bevilgningen fra Norad, her ved generalsekretær Hjalmar Bø.

Generalsekretær Hjalmar Bø vedgår at også Dignis oppfølging burde ha vært bedre. «Vi jobber med å styrke våre rutiner, og har innført enda mer grundig monitorering,» skriver Bø i en e-post til Vårt Land.

Norad varsler at det i fortsettelsen vil bli et særlig fokus på hvordan Digni følger opp medlemsorganisasjoner og lokale partnere.

AEL har kontor i Monrovia, hovedstaden i det vest-afrikanske landet Liberia.

VL anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter