Nyheter

Kristne høgskoler på topp og bunn på Studiebarometeret

UTDANNELSE: Studentene har lidd både faglig og sosialt som følge av koronatiltakene, ifølge Studiebarometeret 2021. Blant studentene som er aller mest, og minst, fornøyde med nettundervisningen finner du to kristne høgskoler.

– Flere studenter var mindre fornøyde med faglig og sosialt læringsmiljø i 2021 sammenlignet med 2019 og tidligere år. På nasjonalt nivå har vi, i hele Studiebarometerets historie, ikke observert større endringer på enkeltspørsmål enn på disse, heter det i rapporten som er utarbeidet av Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen (Nokut).

Nesten 60 prosent av studentene mener at nettundervisningen under koronapandemien har dårligere kvalitet enn den ville hatt om undervisningen var fysisk, og over 60 prosent mener at nettundervisning er mindre motiverende enn fysisk undervisning.

Flere studenter synes det er for lite veiledning og for få tilbakemeldinger. Dette har i flere år vært blant de områdene i Studiebarometeret hvor studentene er minst fornøyde. Det gjelder også i 2021. En tredel av studentene er ikke tilfreds med antall tilbakemeldinger de får fra faglig ansatte på arbeidet sitt.

– Områder vi må jobbe med

Blant de fem utdanningsinstitusjonene der lavest andel av studentene oppgir at nettundervisningen fungerer godt finner vi den kristne NLA Høgskolen.

Amund Langøy, prorektor for utdanning ved NLA høgskolen.

Amund Langøy, prorektor for utdanning ved høgskolen sier de har hatt en del tekniske utfordringer, men at han mener disse nå har gått seg til. Nå vil de gå mer i dybden på hvorfor studentene har respondert som de har gjort.

– Vi ønsker selvsagt å skåre så høyt som mulig på de ulike indikatorene som Studiebarometeret har, og dette viser at det er noen områder som vi må arbeide videre med.

Anne Lene Sørensen
Instituttleder master-, etter- og videreutdanning. Lovisenberg diakonale høgskole

Likevel er han fornøyd med at NLA Høgskolen skårer bedre på alle hovedområder enn i fjor og at de nå ligger på landsgjennomsnittet på overordnet tilfredshet.

I motsatt ende ligger Lovisenberg diakonale høgskole. Her er studentene blant de mest fornøyde med nettundervisningen. Det er instituttleder Anne Lene Sørensen glad for.

Hun sier at de har vært bevisste på at ønsker at den digitale undervisningen skal være noe annet enn rene opptak av ordinære forelesninger. Høgskolen har hatt fokus på variert undervisning der studentene er aktive.

– Vi har spilt ut sykepleierfaglige scenario med interaktive dukker, hatt gruppearbeid, lagt ut små filmsnutter og hatt digitale refleksjonsgrupper, sier Sørensen.

Hun opplever at studentene også har satt pris på den økte fleksibiliteten nettundervisningen har gjort, både med tanke på tidspunkt og sted for studiene.

---

Studiebarometeret

  • Nasjonal studentundersøkelse som utføres av Nokut på oppdrag fra Kunnskapsdepartementet.
  • Undersøkelsen ble gjennomført for niende gang høsten 2021.
  • Om lag 30.000 studenter svarte på undersøkelsen, noe som utgjør en svarprosent på 41.

---

Koronapandemien påvirket studiehverdagen

Nokut understreker at både de ansatte og studentene var sterkt påvirket av koronapandemien i 2021. De fleste studentene som svarte på Studiebarometeret i 2021, begynte som studenter høsten 2020 og har kun opplevd studiene i en pandemisituasjon.

Dermed kunne man tenkt seg at disse studentene hadde hatt en mer positiv opplevelse enn studentene som opplevde den plutselige nedstengningen av samfunnet våren 2020, men det virker ikke å være tilfelle, ifølge Nokut.

– Selv om studentene var klar over situasjonen da de begynte på studieprogrammet, var det nok en forventning om at situasjonen skulle normalisere seg raskere enn det som ble resultatet, heter det.

På profesjonsstudiet i teologi ved MF vitenskapelig høyskole har imidlertid studentene opplyst at de er mer fornøyde på alle fire hovedpunkter i undersøkelsen i 2021, enn i 2018, før pandemien. Tallene for 2019 og 2020 er ikke tilgjengelige for skolen.


Les mer om mer disse temaene:

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset

Marit Mjølsneset er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter