Nyheter

Budsjettlekkasje: Regjeringa flyttar 50 millionar til seksualundervisning

LEKKASJE: Regjeringa stokkar om på bistandsbudsjettet og gjev 50 millionar ekstra til seksualundervisning og 25 millionar ekstra til likestilling. Støtta skal mellom anna gå til prevensjon og trygge abortar.

– Me vil prioritera opp seksuell og reproduktiv helse og kvinner sine rettar. Dette feltet har blitt lågt prioritert av førre regjering, seier Kari Henriksen i Arbeidarpartiet til Vårt Land.

Mandag legg den nye Ap/Sp-regjeringa fram tillegget til statsbudsjettet. Her kjem deira endringar til Solberg-regjeringas siste statsbudsjett.

I tillegget kjem det ei auke på 50 millionar kroner til seksualitetsundervisning og 25 millionar kroner ekstra til likestilling.

Dette kjem av omrokeringar på bistandsbudsjettet, og er altså ikkje ekstra middel til budsjettet.

– Kor blir desse pengane tekne frå?

– Det kjem på mandag, seier Henriksen, som er første nestleiar i utanriks- og forsvarskomiteen på Stortinget.

KrF-Ulstein auka budsjettet med 10 prosent

Noko av det siste dåverande utviklingsminister Dag Inge Ulstein (KrF) gjorde på jobb, var å auka bistandsbudsjettet frå 38,1 til 41,9 milliardar kroner. Det er ein auke på 10 prosent.

Mandag skal altså Ap/Sp-regjeringa setja sitt avtrykk på dette budsjettet. Ifølgje NTB er dette lekkasjane som alt er komne på bistandsbudsjettet:

 • Tiltak til fornybar energi skal aukast med 400 millionar kroner. Dette skal vera del av satsinga på 1,1 milliardar kroner ekstra til klimatiltak.
 • Ei omrokering på bistandsbudsjettet gjer at 500 millionar kroner ekstra går til matsikkerheit og småbønder i sørlege deler av verda.

Ap viser til Polen

Kari Henriksen fortel at omrokeringa på bistandsbudsjettet til sex-undervisning og likestilling vil dels gå til støtte til mellom anna prevensjon og trygge abortar.

– Kvinners rett til trygge abortar er under angrep i heile verda. Nyleg døydde ei kvinne etter å ha blitt nekta abort i Polen, seier Henriksen.

Ho viser til den 30 år gamle kvinna Izabela, som skal ha døydd av blodforgifting etter å ha blitt nekta abort.

Saka førte til store demonstrasjonar i Polen denne helga. Folk protesterte mot landets strenge abortlov.

Noreg har forplikta seg til 10 mrd til seksuell helse

Også Solberg-regjeringa har auka støtta til seksuell og reproduktiv helse. I deira forslag til budsjett kjem det fram at Noreg har forplikta seg til å bidra med 10,4 milliardar kroner til slik helse i 2020-2025.

For 2022 ville Solberg-regjeringa auka støtta med 230 millionar kroner.

Den nye regjeringa vil altså auka denne summen til 280 millionar kroner, etter det Vårt Land forstår.

---

Fakta om budsjettlekkasjer fra regjeringen

 • Husbanken får 2 milliarder kroner mer til startlån for nye boligkjøpere. Totalt blir lånerammen 21 milliarder kroner.
 • 1,2 milliarder kroner settes av som tilskudd til kommunene beregnet ut fra hvor mange skoler de har. Målet er å redde skoler som trues av nedleggelse.
 • 1,1 milliarder kroner ekstra settes av til klimatiltak. Blant annet økes bevilgningene til Enova med 300 millioner kroner, hvor 100 millioner er satt av til ladestasjoner for elbil, og fornybar energi med 400 millioner kroner, som går over bistandsbudsjettet.
 • 1 milliard kroner settes av til ytterligere kutt i ferjeprisene.
 • 500 millioner kroner settes av til å sørge for at ingen skal miste arbeidsavklaringspenger over nyttår. Det varsles også regelendringer innen sommeren.
 • Det settes av 136 millioner kroner til 1.000 flere tiltaksplasser i Nav og 175 millioner til varig styrking av Nav.
 • Investeringsstøtten i jordbruket økes med 200 millioner kroner.
 • Fagforeningsfradraget dobles fra 3.850 til 7.700 kroner i løpet av to år. Halvparten av økningen foreslås allerede i høst.
 • Det såkalte finnmarksfradraget økes med 16 prosent.
 • Pressestøtten til lokalaviser økes med 8 millioner kroner.
 • Bistandsbudsjettet omprioriteres slik at 500 millioner kroner ekstra går til matsikkerhet og småbønder i sørlige deler av verden.
 • Maksprisen i barnehagene reduseres fra 3.315 kroner til 3.050 kroner per måned. Det vil årlig koste staten 690 millioner kroner.
 • Forsvarsdepartementet flytter 40 millioner kroner fra internasjonale operasjoner til Heimevernet.
 • 50 millioner kroner ekstra settes av til psykisk helse. 10 millioner går til lavterskel psykisk helsehjelp i kommunene, mens resten går til tverrfaglige og oppsøkende team.
 • Mattilsynet får 20 millioner kroner ekstra. Halvparten skal øremerkes dyrevelferd og tilsyn.
 • 150 millioner kroner settes av for å gi full momskompensasjon innen kultur og idrett
 • Støre-regjeringen reverserer et kutt foreslått av Solberg-regjeringen og bevilger 300 millioner kroner til toppfinansiering av ressurskrevende tjenester for personer med ekstra bistandsbehov.
 • I et første steg for å fase ut det kommersielle barnevernet bevilger regjeringen 100 millioner kroner ekstra til offentlige barnevernsinstitusjoner.
 • Forsvaret får 50 millioner kroner ekstra for å bedre soldatenes boforhold.
 • Politiet får 200 millioner ekstra for å øke bemanningen og lokal tilstedeværelse.

Kilde: NTB

---

Maria Lavik

Maria Lavik

Maria Lavik er nyhetsjournalist i Vårt Land. Hun skriver ofte om klima, landbruk, distrikt, abort, politikk, økonomi og ulikhet. I tillegg har hun skrevet flere reportasjer med tidsvitner til Norges nære historie. Hun har over 20 års erfaring som journalist, master i økonomisk historie og har skrevet en bok om barnefattigdom.

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter