Nyheter

Forvirret før valget? Dette mener partiene i brennbare verdisaker

VALGINNSPURT: Teller det før du stemmer om partier vil snu livssynspolitikk? Gjøre alkoholpolitikk slakkere? Eller jobbe for et tredje kjønn? Vårt Land har sjekket programpunkter hos partiene.

Bergen 20210831. 
Partilederdebatt på TV2. Fra venstre ses Jonas Gahr Støre, Arbeiderpartiet, Trygve Slagsvold Vedum, Sp,  Kjell Ingolf Ropstad, KrF,  Guri Melby, V, Sylvi Listhaug, Frp, og debattleder Arill Riise
Foto: Marit Hommedal / NTB

I valgkamper havner en rekke verdispørsmål ofte utenfor TV-debattene. Og partitoppers oppgjør om «de store» temaene skatt, skole, arbeid og helse dominerer gjerne.

Få dager før valget kan velgere også jakte etter andre svar: Kirkens plass i programmene? Hvilke partier vil skru igjen oljevirksomheten? Hvem som går lengst i abortsaken? Eller hvor sterkt vi skal ta vare på naturen vår?

Forvirret? Eller i tvil? Vårt Land har gjennomgått programpunkter, gjort et utvalg – og gir her en guide til 10 verdifelt.

Flyktninger: Strammere? Mykere?

K

Flyktningpolitikken har ikke vært valgkamptema - noen vil stramme:

Ap: Flere kvoteflyktninger fremfor asylsøknader ved grensen. Fem milliarder til «solidaritetspott» for flyktninghjelp ute. Begrensninger i rett til familiegjenforening.

Høyre: «Streng, forutsigbar og bærekraftig» innvandringspolitikk. Utrede system for å betale for sårbare personer i tredjeland. Familien må kunne forsørges ved familiegjenforening.

Frp: Stoppe mulighet til å søke ved grensen. Bruke bistandspenger til asylsenter utenfor Europa. Ta imot «et lavt antall» kvoteflyktninger, prioritere forfulgte kristne.

Sp: «Ansvarlig og anstendig» asylpolitikk. Eventuelle endringer i dagens bør komme gjennom «brede politiske løsninger».

SV: Øke antallet på kvoteflyktninger. Billigere og enklere familiegjenforening. Nei til å sende asylsøkere for behandling i tredjeland.

Venstre: Ta imot minst så mange kvoteflyktninger som FN ber om. Gjøre det enkelt å søke familiegjenforening. Gi arbeidstillatelser og rett til helsehjelp for papirløse.

KrF: Ta imot 5000 kvoteflyktninger årlig. Midlertidig arbeidstillatelse til asylsøkere med kjent identitet. Helsehjelp til papirløse migranter.

Rødt: Øke antall kvoteflyktninger, minst i samsvar med FN-anbefalinger. Arbeidstillatelse til asylsøkere fra første dag.

MDG: FN-anbefalinger er minimum – ta imot langt flere kvoteflyktninger. Senke krav for permanent opphold og fjerne «urimelige barrierer» for familiegjenforening.

Livssynet: Tradisjon eller nye krav?

Oslo 20210908. 
Partilederne Erna Solberg (H), Sylvi Listhaug (Frp) Venstre-leder Guri Melby(V) og Kjell Ingolf Ropstad  (KrF) under TV2s partilederdebatt på Deichman Bjørvika onsdag kveld.
Foto: Javad Parsa / NTB

Noen partier tar for seg skolegudstjenesten:

Ap: Ivareta Den norske kirkes særlige rolle som folkekirke. Innføre samfunnskontrakt for trossamfunn. Krav om 40 prosents representasjon av hvert kjønn for å få offentlig støtte.

Høyre: Sikre rett til å tro eller ikke tro på det man vil. Opprettholde Den norske kirke som folkekirke og kulturbærer.

Frp: Kristne og «vestlige» verdier er grunnleggende. Trossamfunn skal være uavhengige og råde over arbeidsform. Tilskuddsordningen fjernes. Obligatorisk å arrangere skolegudstjenester.

Sp: Stille krav om begge kjønn i styringsorganer i trossamfunn som får støtte. Videreføre skolegudstjenester. Vektlegge Den norske kirke som kulturbærer.

SV: Ønsker sekulær stat – endre i Grunnloven. Krav til demokrati, kjønnsfordeling og ikke-diskriminering for å få statsstøtte. Redusert støtte til trossamfunn som benytter unntaket i likestillingsloven.

Venstre: Staten skal ikke favorisere noen livssyn foran andre. Ytterligere skille mellom kirke og stat. Avskaffe deltakelse i religiøse seremonier i skolen.

KrF: Hegne om den kristne og humanistiske arven. Sikre tros- og livssynssamfunns rett til å bestemme i lærespørsmål og ansettelser. Den norske kirke skal fortsatt ha særstilling.

Rødt: Staten skal være adskilt fra alle trossamfunn. Trossamfunn må likestilles med andre frivillige organisasjoner som søker støtte.

MDG: Bekjempe diskriminering på bakgrunn av livssyn. Føre en livssynspolitikk som sikrer både troende og ikke-troendes praksis. Avvikle livssynssamfunnenes vigselsrett.

Oljeslutt - eller mer gass?

Valg 2021

De grønneste vil klima-kutte store prosenter:

Ap: Utvikle olje- og gassnæring videre, med mål om nullutslipp. Karbonnøytralt Norge i 2050. 55-prosent kutt i klimagasser innen 2030.

Høyre: Nei til sluttdato. Oljenæringen skal fortsatt ha gode rammevilkår. 50 prosents utslippskutt fra sokkelen i 2030. Konsekvensutrede olje- og gassvirksomhet i Lofoten, Vesterålen og Senja (LoVeSe)

Frp: Økt olje- og gassvirksomhet på sokkelen. Konsekvensutrede LoVeSe. Ingen mål for klimakutt i utslipp. Kutte der det er billigst.

Sp: Ikke sluttdato. Oppfylle forpliktelser i Parisavtalen, også i oljenæring. Nullutslipp fra oljeinstallasjoner i 2040. Sterkere tiltak for å øke skogens CO₂-opptak.

SV: Definerer ikke sluttdato for olje, men vil ha stopp i ny leting og utvinning. Minst 70 prosent utslippskutt i norske klimagasser i 2030. Da ha redusert privatbilisme i store byer med 40 prosent.

Venstre: Slutte leting og ikke tildele nye lisenser for mer olje og gass. Kutte halvparten av utslipp fra sektoren innen 2030. Mål om 55 prosents kutt i norske klimagassutslipp i 2030.

KrF: Fremtidige oljelisenser begrenses til utvidelser eller forlengelser av eksisterende produksjon. Kutte norske klimautslipp med minst 55 prosent innen 2030.

Rødt: Uten sluttdato. Går for planmessig nedtrapping av olje- og gassnæringen. Kutte utslipp med 70 prosent innen 2030, innenlands.

MDG: Utfasing av hele oljevirksomheten innen 2035. Stanse nye og utvidelse av eksisterende oljefelt. Ikke nye utvinningstillatelser. Redusere klimagasser med 80 prosent innen 2030.

Abort: Som nå? 18 eller 22 uker?

kveldens partilederdebatt under

Ny abortdebatt kom i vår - slik spriker partiene:

Ap: Reversere alle innskrenkninger i abortloven. Avvikle nemndsystemet – da gi kvinnen siste ord til uke 18. Utrede alternativ med trygg oppfølging.

Høyre: Ikke endre dagens abortlov.

Frp: Fristiller representantene i abortsaken og andre overbevisningsspørsmål.

Sp: Videreføre dagens lov. Gjennomgå nemndenes arbeidsmåte, rolle og navn.

SV: Avskaffe abortnemndene og la kvinnen avgjøre frem til abortlovens yttergrense (i dag 22 uker). Rett til rådgiving.

Venstre: Utvide selvbestemmelse til uke 18 – avvikle abortnemndene.

KrF: Erstatte dagens abortlov med en lov som legger til grunn at fosteret har menneskeverd. Endringer i loven må være resultat av «bred forståelse».

Rødt: Fjerne abortnemnder. Så lenge abort er lovlig, skal abort være kvinnens eget valg. I praksis abortgrense til uke 22.

MDG: Reversere innstramminger. Utvide grensen til 18 uker, erstatte abortnemnder med frivillig rådgivende og støttende organ.

Natur: Flere vil unngå mer tap

Valg 2021

Noen partier vil reparere noe ødelagt:

Ap: Nasjonal plan for å opprettholde og restaurere natur i tråd med internasjonale forpliktelser. Stanse tapet av natur.

Høyre: Ha helhetlig nasjonal plan for restaurering og bevaring av natur- og artsmangfold. Norsk lederrolle i kampen mot plast i havet.

Frp: La det i hovedsak være offentlige naturområder som vernes.

Sp: Vern skal være et middel for å bevare naturen, ikke et mål i seg selv. Lokale interesser skal vektlegges i vernesaker.

SV: Verne 30 prosent av norsk natur, i tråd med FN-avtale. Utvide verneplaner for vassdrag. Stanse nye hyttefelt i urørt natur.

Venstre: Ha nullvisjon for tap av naturmangfold. Verne minst 30 prosent av naturen. Forsterke restaurering av ødelagt natur.

KrF: Trappe opp restaurering av natur – verne 10 prosent av skogen. Utbygging av veiprosjekter bør fortrinnsvis ta utgangspunkt i eksisterende veitraseer.

Rødt: Føre-var-holdning til alle naturinngrep. Lage nasjonale verneplaner innen 2025. Hyttebygging bare i eksisterende områder.

MDG: Den som bygger ned natur skal betale for restaurering. Verne 30 prosent av Norges landområder mot skadelige naturinngrep.

Bistand: Alle snakker om prosenten

U

Noen vil kutte bistandsprosenten - andre ha høyere mål:

Ap: Fortsatt ha én prosent av BNI (bruttonasjonalinntekt) til «internasjonal innsats». Forene klima- og utviklingspolitikken. Unngå å skape bistandsavhengighet.

Høyre: Erstatte dagens prosentmål med klare resultatmål. Kritisk gjennomgang av utviklingsmidler og organisasjoner. Prioritere kvinners utdanning, rene hav og klima.

Frp: Redusere bistanden til maksimalt 0,7 prosent av BNI. Bruke betydelige deler av budsjettet til flyktningleirer i nærområder. Krav om returavtaler for flyktninger for å få bistand.

Sp: Utviklingshjelp på minst én prosent av BNI. Større del av bistandsmidlene må gå til landbruk.

SV: Mer enn én prosent av BNI til utviklingshjelp. Ikke bistand til profittbasert velferd. Trappe opp klimafinansiering i fattige land.

Venstre: Opprettholde prosentmålet. Spesialisere og konsentrere midler til færre land og færre formål.

KrF: Minst én prosent av BNI til bistand. 70 prosent av den til de fattigste landene. Klimatiltak må hentes fra andre poster i statsbudsjettet.

Rødt: Minst én BNI-prosent til utvikling i fattige land, gjerne kanalisert gjennom fagbevegelse. Avvikle næringsstøtte kanalisert som bistand.

MDG: Bistand på minst én prosent. Jobbe for global formuesskatt for verdens én prosent rikeste til å finansiere FNs bærekraftsmål.

Kontantstøtten: Lever farligere

OSLO, NORGE 20210514. 
Statsminister Erna Solberg holder tale under Høyres digitale landsmøte, som i år er lagt til Thon Hotel Opera.
Foto: Berit Roald / NTB

Partiene er atskillig mer glad i barnetrygden enn kontantstøtten:

Ap: Fjerne kontantstøtten. Erstatte den med ventestøtte for dem uten barnehageplass. Videreføre tredelt foreldreperm – opprettholde barnetrygd.

Høyre: Fjerne kontantstøtten – innføre ventestøtte. Evaluere tredelingen av fødselspermisjonen. Beholde barnetrygden.

Frp: Kontantstøtte bare til dem som har hatt arbeid siste 12 måneder. Barnetrygd for maksimalt fem barn.

Sp: Videreføre kontantstøtten for barn mellom ett og to år. Målrette mot de minste barna. Øke barnetrygden.

SV: Avskaffe kontantstøtten – innføre ventestøtte. Øke barnetrygden.

Venstre: Avvikle kontantstøtten. Øke og skattlegge barnetrygden.

KrF: Videreutvikle kontantstøtten: Gi foreldre rett til 80 prosent jobb med lønnskompensasjon frem til barnet er to år. Ekstra ferieuke per forelder med barn mellom 0–10 år.

Rødt: Fjerne støtten – innføre ventestøtte. Øke barnetrygden, også for eldre barn.

MDG: Videreføre kontantstøtten for barn mellom 1 og 2 år. Verne om barnetrygden. Utrede borgerlønn.

Barnefattigdom: Bekymrer flere - men gjøre hva?

Leker. Barnehage. Lekeplass

SFO-priskutt snakkes frem om familier har dårlig råd:

Ap: Arbeid og offentlig finansiert skole, helse og velferd er nøkkel til å bekjempe fattigdom. Gratis SFO – for førsteklassinger først.

Høyre: Fortsette med gratis kjernetid i barnehagen for lavinntektsgrupper. Redusert SFO-betaling for disse.

Frp: Hjelp til selvhjelp er bærende prinsipp. Aktivitetsplikt for sosialhjelp. Programmet omtaler ikke lavinntekts-tematikk og fattigdom.

Sp: Forsterke innsats mot fattigdom i områder med store levekårsutfordringer. Familiepolitikk skal bidra til å utjevne forskjeller.

SV: Gratis SFO. Forsterket innsats i områder med levekårsutfordringer. Gi sosialhjelp det er mulig å leve av. Dekke hele kostnaden ved brillestøtte til barn.

Venstre: Gratis heldagsplass i barnehage og SFO for familier med dårlig råd. Øke minsteytelser for enslige med trygdestøtte.

KrF: Styrke lavinntektsfamilier ved å øke engangsstønaden og barnetrygden. Innføring av et fritidskort.

Rødt: Øke pensjon til unge uføre for å unngå liv i fattigdom. Øke minstesatser for sosialhjelp. Rette opp trygdekutt.

MDG: Kjempe mot barnefattigdom gjennom bedre tilgang på fritidstilbud og gratis barnehage for lavinntektsfamilier.

LHBT+: Tungt nei til konverteringsterapi

Valg 2021

Et tredje kjønn er ikke bare en rød kampsak:

Ap: Forby konverteringsterapi. Ny handlingsplan for LHBT+ med fokus på levekår.

Høyre: Sikre tilstrekkelig LHBT+-kompetanse på hver enkelt skole. Ta internasjonalt lederskap for å avkriminalisere homofili globalt. Forby konverteringsterapi.

Frp: Fristiller representanter i denne typen spørsmål.

Sp: Forbud mot konverteringsterapi. Styrke arbeidet i Rosa kompetanse, forening for kjønns- og seksualitetsmangfold.

SV: Kjempe mot all diskriminering av seksuelle orienteringer, kjønnsuttrykk og kjønnsidentiteter. Åpne for tredje juridisk kjønn.

Venstre: Forbud mot konverteringsterapi. Innføre tredje kjønnskategori. Vil ikke dele mennesker inn i et todelt kjønnsmønster.

KrF: Styrke lærer-kunnskap om kjønn, kjønnsidentitet og seksuell orientering. Skolen skal ikke være avhengig av å benytte interesseorganisasjoner i slik opplæring.

Rødt: Forby konverteringsterapi. Innføre en tredje kjønnskategori, der alle kan angi sitt eget kjønn. LHBTI+ skal være obligatorisk i undervisning helt fra 1. klasse.

MDG: Forby konverteringsterapi. Innføre en tredje juridisk kjønnskategori og kjønnsnøytrale personnumre.

Alkohol og stoff: Mer frislipp

Valg 2021

To partier er åpne for lovlig salg av cannabis.

Ap: Føre restriktiv alkoholpolitikk og bevare Vinmonopolet. Opprettholde forbud mot narkotika. Møte personer med rusproblemer med god helsehjelp, ikke straff.

Høyre: Tillate salg av alkohol frem til klokken 23.00 i butikk. Bevare Vinmonopolet, med åpningstid til klokka 20.00. Gjennomføre rusreformen.

Frp: Fjerne regulering av skjenke- og salgstider. Oppheve alkoholmonopolet. Harmonisere alkoholavgifter med naboland. Videreføre straff for bruk, besittelse og omsetning av narkotika.

Sp: Opprettholde Vinmonopolet. Innholdsmerke alkohol. Forbud mot bruk, besittelse og kjøp av narkotika. Alternative reaksjonsformer mot unge brukere.

SV: Beholde Vinmonopolet. Ulik alkoholavgift for salg på utsteder eller ved vanlig hjemkjøp. Avkriminalisere befatning av illegale rusmidler til eget bruk.

Venstre: Åpningstid på polet til klokken 20.00. La kommunene selv fastsette salgstider for alkohol. Mener regulert omsetning av cannabis «synes å oppveie ulempene».

KrF: Ikke avkriminalisere bruk og besittelse av narkotika. Redusere alminnelig skjenketid fra klokken 03.00 til 02.00. Skade-merke alkohol.

Rødt: Avkriminalisere bruk og besittelse av illegale rusmidler til eget bruk. Men fortsatt forbud mot salg. Vinmonopolet skal overta taxfree-salg.

MDG: Sikre Vinmonopolet, fjerne taxfreekvoter og gå mot ytterligere utvidelser av skjenketid. Legalisere bruk og regulert omsetning av cannabis.

Enkelte av artiklene i Vårt Land er forbeholdt abonnenter. Vi jobber hver dag for å levere dagsaktuelle nyheter og god journalistikk. Bli abonnent og få tilgang til alt innholdet vårt. Er du allerede abonnent? Takk for at du støtter oss så vi kan fortsette å levere kvalitetsjournalistikk hver dag!

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter