Nyheter

Skrur opp støtta til sårbare mødrer

Tilbodet til førstegangsfødande som har behov for ekstra støtte under graviditet og i barnets første leveår, blir utvida. Barne- og familieministeren har funne fram 45 millionar.

Vårt Land møtte Silje i mars i fjor. Ho var med i eit statleg prøveprosjekt. Familie for første gang – Nurse family partnership (NFP) – er eit oppfølgingsprogram for førstegangsfødande som har behov for ekstra støtte.

– Oppfølginga eg har fått, og får, er svært god - og viktig. Då eg blei gravid tenkte eg på abort. Men så møtte eg ei jordmor på sjukehuset som viste meg vidare til dette programmet.

Fortalde Silje, og roste hjelparen:

– Eg er åleinemor, men det er gøy å vere mor. For eg er blitt trygg i rolla som mor, takka vere Trine.

Trine Ragde var familiesjukepleiaren som hadde følgt Silje frå ho blei gravid, til barnet fylte to år. Ragde arbeider ved Regionsenter for barn og unges psykiske helse, og er seniorrådgjevar i NFP.

Har funne nye 45 millionar

No utvidar barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) tilbodet:

– Endå fleire skal få høve til å få hjelp frå NFP, seier han til Vårt Land.

På statsbudsjettet for 2021, som blir lagt fram på onsdag, løyver KrF-statsråden 45,3 nye millionar kroner til å utvide Familie for første gang. I år kostar NFP 18 millionar kroner å drifte. Dermed skal det brukast vel 63 millionar kroner på tiltaket.

– Eg har møtt fleire av dei, så eg er stolt over å kunne utvide tilbodet ved å gå over frå prøveprosjekt til permanent tilbod, seier Ropstad til Vårt Land.

– 45,3 millionar kroner er nye pengar, du har ikkje måtta kutte på andre postar i budsjettet ditt for å finne inndekning?

– Nei, dette er verkeleg friske midlar.

Betre og fremme barns helse og utvikling

Familie for første gang – Nurse family partnership (NFP) starta opp som eit prøveprosjekt i 2016 i to område - i to bydelar i Oslo og i tre kommunar i Rogaland. Kvart område har eit NFP-lag på fire og ein leiar, der dei tilsette er helsesjukepleiarar. Medan kvar av dei åtte følgjer opp 15-18 deltakarar, har kvar lagleiar ansvar for tre førstegongsfødande.

Programmet blir utprøvd fram til 2021, og har tre hovudmål:

Redusere negative graviditetsutfall.

Betre og fremme barns helse og utvikling ved å auke kompetansen til foreldre.

Betre framtida til foreldre; få til strukturert familieplanlegging, fullføre utdanning, sikre jobb.

Rapport: Programmet treff målgruppa

Arbeidsforskningsinstituttet AFI, som fekk i oppdrag av Barne- og familiedepartementet (BFD) å utføre følgjeevaluering av prosjektet, skriv i siste rapport at det «finnes dokumenterte positive effekter av NFP i form av redusert forekomst av partnervold» og «redusert foreldrestress». Vidare seier rapporten at programmet har i USA vist seg å ha «størst effekt hos de mest sårbare familiene – blant enslige mødre som er unge, har lav inntekt, lavere kognitive funksjoner og lav tro på egen mestring».

I sluttrapporten frå Arbeidsforskningsinstituttet AFI, som har følgt prosjektet i åra 2016-2019, fekk Ropstad tydelege råd om kva han burde gjere i det vidare. Suksessane blir lista opp:

«Programmet treffer en sårbar målgruppe man ellers sliter med å hjelpe, og som kan være vanskelig å nå med andre tiltak.»

«NFP er mulig å tilpasse til ulike behov, og kan favne familier med ulike og sammensatte utfordringer.»

«Antallet inkluderte familier indikerer at målgruppen er større enn tidligere anslått.»

«Programmet er tilpasningsdyktig, og klarer å samarbeide med ulike tjenester.»

«Følgeevalueringen konkluderer med at det er behov og høy aksept for et «høy-intensivt» program som NFP i Norge.»

«Programmet tilbyr tett og strukturert oppfølging til sårbare familier som trenger ekstra støtte i en utfordrende livsfase.»

«Det finnes ingen tilsvarende tilbud i de kommunale tjenestene for denne målgruppen.»

LES MEIR

---

Plan

  • Familie for første gang - Nurse family partnership (NFP) er ein del av Solberg-regjeringas Opptrappingsplan mot vold og overgrep, og regjeringas strategi for foreldrestøtte Trygge foreldre – trygge barn.
  • NFP skal særleg styrkje seks område: Personleg helse (fysisk og psykisk), sosialt miljø (heim, arbeid, skule og nabolag), livsløp (familieplanlegging, utdanning og livsopphald), morsrolla (fysisk og emosjonell omsorg for barnet), vener og familie (nettverk, relasjonar, barnepass) og helse- og sosialtenester.
  • NFP-programmet er utvikla i USA, men tilpassa norske tilhøve.
  • I den politiske plattforma til regjeringa lovar ein å «Utvide programmet «Familie for første gang» dersom evalueringen i 2019 viser gode resultater».

---

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter