Nyheter

Den norske kirke vil innhente samtykke fra over 100.000 udøpte

Den norske kirkes registrering av tilhørige er ulovlig, mener Human-Etisk Forbund, som har klaget kirken inn til Datatilsynet. Nå endrer kirken sin praksis – før Datatilsynet har konkludert.

– Når den nye trossamfunnsloven trer i kraft 1. januar 2021, vil Kirkerådet slette alle som er registrert som tilhørige i kirkens medlemsregister. Unntaket er hvis foresatte til barn under 15 år, eller tilhørende som er mellom 15 og 18, selv gir melding om at de ønsker å stå registrert som tilhørende i Den norske kirke, sier Ingrid Vad Nilsen, direktør i Kirkerådet.

119.000 udøpte barn under 18 år står i dag oppført som tilhørige i Den norske kirke (DNK) sitt medlemsregister, fordi én eller begge foreldre er medlem av kirken. Human-Etisk Forbund (HEF) har lenge vært kritisk til registeret. Kirken har nemlig oppført barna uten at foreldre har gitt sitt samtykke. Det er et brudd på EUs personvernsforordning, mener HEF, som på vegne av åtte berørte personer klaget saken til Datatilsynet i februar.

DNK er på sin side pålagt gjennom kirkeloven å føre register over både medlemmer og tilhørige. Gjennom Folkeregisteret har de blitt informert hver gang et medlem har født. På den måten har de «automatisk» kunnet registrere barnet som tilhørende kirken. 1. oktober 2018 mistet imidlertid DNK tilgangen til Folkeregisteret da ny folkeregisterlov trådte i kraft. Dermed er tilhørighetsordningen under utfasing. Men fortsatt står altså om lag 119.000 barn født før 1. oktober 2018 i kirkens tilhørighetsregister.

I klagen til Datatilsynet krever HEF at kirken enten sletter registeret, eller innhenter samtykke fra foreldrene. Saken er fortsatt under behandling, ifølge Datatilsynet.

Ingen sammenheng med klagen

Uavhengig klagen fra HEF har DNK bestemt seg for at de i løpet av høsten vil sende ut et skriv til samtlige som er oppført i tilhørighetsregisteret. I brevet vil de registrerte få spørsmål om de ønsker å forbli tilhørige i kirken.

– Har dere selv konkludert med at ordningen bryter med EUs personvernforordning, kirkerådsdirektør Ingrid Vad Nilsen?

– Dagens tilhørighetsordning er regulert i kirkeloven §3. Også EUs personvernforordning forholder seg til at nasjonal lovregulering er et tilstrekkelig grunnlag for behandling av personvernopplysninger. Fra nyttår vil kirkeloven oppheves. Den norske kirke vil da, i likhet med øvrige trossamfunn, stå fritt til å ha egne ordninger for tilhørige, men med et annet rettslig grunnlag, for eksempel etter samtykke.

– Har avgjørelsen deres en sammenheng med klagen fra HEF?

– Nei. Barne- og familiedepartementets forslag til ny trossamfunnslov ble godkjent i statsråd i juni 2019, og Stortinget ga sin innstilling 24. mars i 2020. Fra da av var det kjent hvilket utfall saken vår ville få i Stortinget, og at lovregulering av tilhørighet ville opphøre.

Ønsker å sende ut invitasjoner

For DNK er det ingen økonomiske fordeler med registeret, da de ikke mottar offentlig støtte per medlem. Men de offentlige overføringene til DNK, delt på antall medlemmer og tilhørige i kirken, utgjør beregningsgrunnlaget for de andre tros- og livssynssamfunnene. Med ny trossamfunnslov vil beregningsgrunnlaget bli annerledes. For kirken er det derfor andre årsaker til at de ønsker å føre register over tilhørige, ifølge Vad Nilsen.

– Den norske kirke praktiserer barnedåp. Flere foreldre velger likevel å vente med dåp til barnet kan bestemme dette selv. Vi vil gjerne tilby barnet og de foresatte informasjon om ulike aktiviteter fra kirken inntil spørsmål om dåp og medlemskap er avklart, sier hun.

I Human-Etisk Forbund er det gledelig nytt at DNK legger om praksisen.

– Det er jo dette vi har bedt kirken om å gjøre hele tiden. Vi er glade for at de som ønsker å bli stående i registeret nå skal få mulighet til å gi et informert samtykke til dette, sier Lars-Petter Helgestad, politisk og internasjonal­ sjef i HEF.

– Tar dere æren for utfallet av denne saken?

– Vi har jo kommet med innspill til departementet i prosessen fram til den nye loven, så vi mener at vi har bidratt til økt bevissthet om hvordan personvernforordningen skal forstås og praktiseres i Norge, sier han.

LES MER:

Datatilsynet vil ikke tillate meldinger om nyfødte

Trygve W. Jordheim: Ingen er ­registrert i ­kirken bak ­foreldrenes rygg

Human-Etisk Forbund Kunnskapsløst om udøpte kirkebarn

---

Fakta:

  • Inntil 1. oktober 2018 ble udøpte barn der minst én av foreldrene var medlem i Den norske kirke automatisk registrert i tilhørighetsregisteret til Den norske kirke.
  • Barna ble registrert som tilhørige til de var 18 år, og forsvant da ut av registeret hvis de da ikke lot seg døpe.
  • Ordningen ble avviklet i 1. oktober 2018, og tilhørighetsregisteret er under utfasing. Rundt 119. 000 barn som ennå ikke er fylt 18 år og som er født før 1. oktober 2018, er likevel oppført i registeret.
  • Det er disse 130.000 barna Human-Etisk Forbund har ment Den norske kirke enten må slette fra sine registre, eller kontakte for å be om samtykke.

---

Les mer om mer disse temaene:

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje

Caroline Teinum Gilje er journalist i religionsavdelingen i Vårt Land

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter