Nyheter

Plog-kunde opplever seg lurt

– Eg kjenner meg lurt, seier restauranteigar som hyrte inn vikar frå selskapet Plog. Selskapet hans risikerer ei bot på 250.000. Han melde så Plog og Plog-eigar Arne Viste til politiet.

I sal 828 i Oslo tinghus sit ein restauranteigar og toar hendene sine. Han hevdar uskuld i saka der restaurantselskapet hans er tiltalt for å ha brukt ein arbeidstakar utan lovleg opphald i Norge. Arbeidstakaren er tilsett i vikarbyrået Plog, og blei leigt ut til restauranten som vaskehjelp i ein periode på ni månader. Men arbeidstakaren har ikkje lovleg opphald i Norge, han er ein såkalla ureturnerbar.

Påtalemakta meiner ei bot på 600.000 kroner er høveleg straff. Snart skal Oslo tingrett felle ein dom.

Hyrt inn som vaskehjelp

– Eg trong berre ein person skulle arbeide som vaskehjelp nokre timar per dag nokre dagar i veka, forklarar restauranteigaren, som sjølv kom til Norge som flyktning.

Han fortel at han fekk eit tips om å bruke vikarbyrået Plog, for dei kunne lett skaffe vikarar. Restauranteigaren kontakta så dagleg leiar i Plog, Arne Viste, som etter kort tid skaffa fram ein av sine vikarar.

– Det var Plog som var vikarens arbeidsgjevar, eg kjøpte berre ei teneste, forklarar restauranteigaren og opplyser at han ikkje hadde kjennskap til korkje Plog eller Arne Vistes arbeid.

Manglar arbeidsløyve

Sentralt i saka står mangelen på opphaldsløyve i Norge, noko som gjev arbeidsløyve. Aktor, politiadvokat Hans Petter Pedersen Skurdal, spør restauranteigaren om han har sett arbeidsløyve til vikaren frå Plog.

Han svarar at han såg raskt over papira han fekk tilsendt, men festa lit til at Plog hadde gjort jobben med alt det formelle. Aktor legg fram eit arbeidsløyve som Arne Viste gjev alle som ­jobbar i Plog. Men i Norge er det berre Utlendingsdirektoratet som kan gje ut arbeidsløyve.

Plog-kunde kjenner seg «urt»

Etter aktors utspørjing, avsluttar restauranteigaren vitnemålet med å seie at «han kjenner seg lurt» av Plog og Arne Viste. Difor melde han både Plog og Arne Viste til politiet i sommar: Plog for å ha brote utlendingsloven ved å ha gjeve arbeid til person utan lovleg opphald, Viste for å ha brote straffeloven ved at han skriv ut arbeidsløyve.

I sal 828 kjem det fram at begge politimeldingane er lagt vekk av Sør-Vest politidistrikt.

– Eg skal hjelpe han så langt eg kan, seier Arne Viste i ein kommentar til Vårt Land. Kva det konkret inneber vil han kome tilbake til når tingrettsdommen fell.

To type kundar

Forsvararen til restauranteigar, advokat Alexander Schimmelpfennig Nygaard, har kalla inn Arne Viste som vitne i saka. På plass i vitneboksen opplyser Viste at vikarbyrået Plog har to type kundar:

– Dei som vil hjelpe ureturnerbare, slike som Kirkens Bymisjon og IMIkirken.

– Og dei som berre ber om ein arbeidstakar.

Dei første, forklarar Viste, er dei som vil hjelpe meg med «mitt humanitære prosjekt». Dei andre vil berre «ha gjort jobben».

Difor seier han at dersom den tiltalte restauranteigaren hadde spurt om risiko, «hadde eg gjeve han all informasjon om mitt ­prosjekt». Men i ein e-post som blir lagt fram i retten, skriv Viste at «ellers finner du veiledninger om det meste på www.dyktige.no». På denne nettsida står følgjande: «Plog AS har siden 2015 ansatt ureturnerbare asylsøkere uten lovlig opphold i Norge, og uten skattekort. Dette skjer i full offentlighet, men er foreløpig ikke stanset.»

Vegleiar frå NHO

Forsvararen meiner saka viser at restauranteigaren har handla i god tru. Han hentar fram ein vegleiar frå NHO som seier at det er «arbeidsgiver som har ansvar for at arbeids- og oppholdstillatelsen er i orden, og som innleier/entreprenør trenger du derfor ikke forholde deg til arbeidskraftens nasjonalitet».

Prosedyren til aktor og forsvarar

I tiltalen meiner påtalemakta at 600.000 kroner i bot er ei høveleg straff for restaurant­selskapet. Under prosedyren ­reduserer aktor bota til 250.000 kroner. Han viser til at ­rettspraksisen på området er ­heller svak.

Forsvarar Schimmelpfennig Nygaard seier i sin prosedyre at i denne saka er det arbeidsgjevaren, altså Plog som har ansvaret for å sjå til at alt er i orden med papira til vikaren, ikkje kunden. Men han gjev aktor bittelitt rett.

– I verste fall snakkar me om simpel aktløyse, og held fram:

– Det er arbeidsgjevar som har skapt situasjonen.

Difor blir siste ord frå forsvaret til restauranteigaren og selskapet hans følgjande:

– Må dømmast på mildaste måte.

LES MEIR:

• Rettssak mot restaurant som brukte Plog-vikar

• Høyesterett avviser Arne Vistes anke

• Arne Viste dømt til eitt års fengsel på vilkår, men må ut med 2,9 millionar i bot og inndraging

---

Plog og Arne Viste

  • I mai i år avviste Høgsteretts ankeutval anken over dommen til Arne Viste på eitt års fengsel på vilkår for å ha tilsett personar utan lovleg opphald som vikarar i Plog, som så blei leigde ut til ulike arbeidsgjevarar. Dermed var dommen mot Viste og Plog rettskraftig.
  • Vikarbyrået er dømt til å betale ei bot på 1,5 millionar kroner samt til ei inndraging av 1,4 millionar kroner.

---

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhendeavdelinga i Vårt Land. Han har arbeidd i Vårt Land sidan 1992 og har tidlegare vore deskjournalist, vaktsjef, nyhendeleiar og samfunnsredaktør (nyhenderedaktør) i avisa. Han skriv særleg om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk, oppvekst og utanriks – og konsekvensar av vedtak i regjeringa og Stortinget. Tips gjerne på: bjbj@vl.no

Vårt Land anbefaler

1

1

Mer fra: Nyheter