Nyheter

Historisk stortings-samling om kirkens «arvesølv» – brems for videresalg til utlandet

Alle partier er på samme lag i Stortinget om fremtiden for kirkefondet OVF. Skjerper sikring for at store beløp faktisk vil gå til kirkevedlikehold.

Mens sentrale politikere har jobbet i høyspenn for tiltak mot koronakrisen, har også Stortingets livssynspolitikere over tid jobbet frem samling om fremtidsløsning for Opplysningsvesenets Fond (OVF). Fondet omtales gjerne som «kirkens arvesølv» av verdier og eiendommer.

– Jeg er veldig glad for at vi alle fikk til et godt samarbeid og unngikk politiske skiller. Det er en historisk avgjørelse om hvordan fondets midler fremover skal forvaltes, sier saksordfører Åslaug Sem-Jacobsen fra Sp.

Ropstads fremstøt: Fondet deles mellom kirke og stat – satsing på kirkebygg

Den store sakspakken om endringer i tros- og livssynspolitikken i fjor sommer, inkluderte også en stortingsmelding fra statsråd Kjell Ingolf Ropstad om OVF. Det er denne Familie- og kulturkomiteen nå er blitt enige om.

Partiene fra Frp en kant – til SV på den andre – slutter seg til hovedtrekkene:

• OVF deles mellom kirken og staten – men hele fondet skal komme Den norske kirke til gode.

• Like store verdier som overføres til staten, skal brukes på å sette i stand og sikre de kulturhistorisk viktige kirkebyggene.

Men på Stortinget var det flere spørsmål – ikke alt så klart ut

OVF forvalter verdier som historisk har vært knyttet til Den norske kirken, men hvem som egentlig eier fondet har vært uavklart over lengre tid. Da Ropstad presenterte stortingsmeldingen, anslo han at fondet kan være verdt mellom 10 og 12 milliarder kroner.

Under behandlingen av meldingen har flere livssynspolitikere i flere partier ønsket større sikkerhet for at de midlene fra statens eierdel går til kirkevedlikehold – som et tillegg til det ansvaret kommunene fortsatt skal ha. Dessuten har det vært uro – ikke minst i Sp – for at eiendommer som staten overtar etter hvert kan bli solgt videre til pengeinteresser, også utenlands.

Her er den store enigheten større sikkerhet for vedlikehold

Nå har altså komiteen samlet seg om en rekke punkter som i praksis pålegger regjeringen å komme tilbake med tydeligere opplegg for gjennomføring av OVF-endringene:

• Staten og Den norske kirke (Dnk) skal være likeverdige partier når det avklares hva slags bygninger kirken skal overta. Politikerne legger til grunn at staten og Dnk skal være enige om resultatet.

• Først skal kirkens verdier skilles ut. Deretter bør staten gjøre egne vurderinger av midlene som ligger igjen i fondet.

• Betingelsen for deling skal være at staten øker innsatsen for å bevare kulturhistorisk viktige kirkebygg – i samsvar med de verdiene som staten etter hvert får. Den reelle, inflasjonsjusterte verdien av statens del skal gå til istandsetting og sikring av kirkene.

• Midlene skal ikke «avløse kommunenes økonomiske ansvar» eller erstatte andre tiltak og ordninger på området.

• I samråd med kirkelige instanser skal det også igangsettes arbeidet med bevaringsprogrammer.

Sps nøkkelkvinne: En plan forplikter

Når meldingen kommer til behandling i Stortinget, vil alle vedta et pålegg til regjeringen: Kom tilbake med en plan for «utbedring av verneverdige kirkebygg».

Sps Sem-Jacobsen er glad for at regjeringen underveis i arbeidet hadde forståelse og godtok innspillene fra politikerne.

– Noe av det viktigste i innstillingen er en plan for vedlikehold og at regjeringen nå er forpliktet til å lage den. Etter at vi nå har samlet oss, vil regjeringen måtte komme tilbake til Stortinget med flere forslag om hvordan oppdelingen av OVF utformes. Både Den norske kirke og komiteen har vært opptatt av rekkefølgen av grepene som nå tas.

Skal statens milliarddel kunne selges til hvem som helst? Og kinesisk kapital?

Ropstads melding gikk i liten grad inn på hvordan de milliardverdiene også staten blir eier av, skal forvaltes. Der har Stortinget nå tatt styring. Regjeringen må forklare seg ytterligere før endelige vedtak fattes.

Skal staten få selge store eiendommer som OVF i dag besitter? Og bør det være grenser for til hvem? Saksordfører Sem-Jacobsen er bekymret for både eierskap og samfunnssikkerhet:

– Vi har fryktet at OVF-eiendommer ubevisst skal bli solgt til dem med mest penger og videresolgt uten at noen premisser er lagt. Vi vet jo at utenlandske myndigheter – eksempelvis kinesiske – kjøper opp eiendommer rundt om i verden. Og det handler om samfunnssikkerhet. Dessuten er også norske kommuner og lokal befolkning grupper som kan tilgodeses ved salg.

Rammer inn regjeringens løp: Salgsvilkår må på plass

En samlet stortingskomité setter derfor bremsene på. I innstillingen skriver den at spørsmål fondets formål og samfunnsansvar, vilkår for salg og nasjonal sikkerhet og konsekvenser av salg til utenlandske investorer er «forhold som må avklares av Stortinget».

Det ventes at Stortinget i 2021 får lovendringer og videre opplegg for OVF opp til endelig behandling.

SV kalte det «et ran» – partiet vil sikre hjemfallsrett for kirkelig gods

KrF-talskvinne Jorunn Gleditsch Lossius er glad for enigheten:

– Vi har ønsket et bredt forlik og er glade for at alle partier stiller seg bak regjeringens forslag.

Aps talskvinne på feltet, Kari Henriksen, er også tilfreds med samling om hovedtrekkene. Men partiet fremmer sammen med SV forslag om OVF skal tilby innløsning av de rundt 6.400 festekontraktene fondet har.

– Et ran av eiendom. Regjeringen gir bort massive verdier, sa SV-talsmann Freddy André Øvstegård da OVF-forslaget kom i fjor sommer.

Nå står SV også bak hovedtrekk, men fremmer eget forslag om «hjemfallsrett» for eiendommene som Den norske kirke overtar. Det betyr at de bør bli offentlige om de ikke lenger skal være i kirkens eie.

Tilfredshet hos KA – for organisasjonen er dette avgjørende:

KA – Arbeidsgiverorganisasjon for kirkelige virksomheter – uttrykker på sine hjemmesider tilfredshet med at livssynspolitikerne har lyttet til flere innspill.

– For KA har det vært avgjørende at forslaget om å bruke OVF-midler til kirkebygg ikke erstatter dagens kommunale bidrag til vedlikehold og sikring av kirkebygg. Med dette som en tydelig forutsetning kan omleggingen av OVF bidra til en reell styrking av den offentlige innsatsen på kirkebygg uten avkortning  på områder der stat eller kommune har et lovregulert utgiftsansvar, skriver organisasjonen.

Også livssynslov er på plass – men der var skjebnen alt avklart på borgerlig side

Også innstillingen til ny tros- og livssynslov er nå klar. Vårt Land skrev tidlig i mars at regjeringspartiene og Frp gjorde en avtale seg imellom som sikret flertall for Ropstads livssynspakke. Om OVF derimot, går det altså mot et bredt historisk forlik i Stortinget.

LES OGSÅ OM LIVSSYNSPOLITIKKEN:

---

OVF

  • OVF ble dannet ved lov av 20. august 1821, loven om «Det beneficerede gods»
  • Fondet skal etter Grunnloven komme Den norske kirke til gode. Men det har vært strid om eierskapet: Om staten eller kirken eier fondet.
  • Fondet er en stor grunneier. Blant annet eier OVF mange, presteboliger, skogarealer, festetomter og vannkraft. Fondet eier også verdipapirer.
  • Fast eiendom og verdipapirer ble i følge OVF i 2018 beregnet til 4,4 milliarder kroner.
  • Blant landets største grunneiere lå fondet arealmessig på en åttendeplass i 2018.
  • I de senere år har politikere fra Sp og Frp ønsket større bruk av fondets midler til løpende vedlikehold av verneverdige kirker.

---

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter