Nyheter

Ole Herman Fisknes: – OVF-avklaringen er i strid med loven

Ropstads OVF-avklaring er ikke en seier for kirken, men en seier for kommunene, mener tidligere ekspedisjonssjef i kirkedepartementet. KS er uenig.

Tidligere ekspedisjonssjef i Kirke-, utdannings- og forskningsdepartementet Ole Herman Fisknes mener Kjell Ingolf Ropstads stortingsmelding om Opplysningsvesenets fond (OVF) ikke kan regnes som en seier for kirken, men en seier for kommunene.

‘Fritar kommunene’

Fisknes, som er jurist og nå pensjonist, skriver i et innlegg på Verdidebatt at «når staten har pålagt kommunene å vedlikeholde kirkene, kan man ikke tillate at fondet avlaster kommunene».

– Kommunene har en rettslig plikt til å vedlikeholde kirkene, når man bruker fondet, så fritar man kommunene for plikten, sier han til Vårt Land.

Fisknes mener derfor at det er kommunene som tjener på avklaringen slik den er lagt opp i dag.

– KrF har sagt at fondet aldri skal brukes til å avlaste staten for plikter som er pålagt staten i grunnloven. Så jeg mener avklaringen er i strid med loven.

Fondsloven i 1996 sier spesifikt at loven skal sikre at fondet kommer Den norske kirke til gode, sier Fisknes.

– Jeg mener at pengene må brukes til kirkelig virksomhet og formål som ikke allerede er dekket av statens og kommunens ansvar, presiserer han.

LES MER: Milliardverdier går til Den norske kirke

Uenig

Områdedirektør for interessepolitikk i Kommunenes Sentralforbund, Helge Eide, sier han er uenig med Ole Herman Fisknes i at OVF-meldingen er en seier for kommunene.

– Økt vedlikehold av verneverdige kirkebygg er først og fremst en seier for kirken, lokalsamfunnene og innbyggerne. Men det er selvsagt også positivt sett fra kommunenes side.

Han mener at utfordringen i dag er at kommunene ikke er gitt noen reell mulighet til å legge inn ekstra midler til vedlikehold av disse kirkebyggene.

– I alle fall ikke i et omfang som vil monne, legger han til.

– For det første er utfordringene svært ujevnt fordelt mellom kommunene, for det andre gir ikke inntektsrammene kommunene får fra staten grunnlag for store ekstra løft, alle de andre oppgavene kommunene også har tatt i betraktning.

Eide mener dessuten at ansvar og plikt forblir uforandret, selv etter avklaringen.

– Hvis det kommende vedlikeholdsløftet blir en realitet, kommer det i tillegg til kommunenes ansvar. Det altså først og fremst komme kirken og lokalsamfunnene til gode, sier han.

LES MER: – OVF tilhører hele det norske folk

'Alle vinner'

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) sier alle parter har oppnådd noe.

– Avklaringen som regjeringen har lagt fram, er en seier både for Den norske kirke og for kommunene. Over tid er det mange kommuner som ikke har klart å ivareta ansvaret de har for vedlikehold av kirkene.

Statsråden sier at vedlikeholdsetterslepet for kirkebyggene er beregnet til så mye som 10 milliarder kroner.

– Kommunenes ansvar står fast også i framtiden, men istandsettingen av de verneverdige kirkene skal nå skje med hjelp fra fondet og staten. Vår løsning vil bidra til at langt flere kirkebygg i hele landet vil bli rehabilitert og sikret, sier Ropstad.

– Hva tenker du om at Fisknes' om at avklaringen er i strid med grunnloven?

– At staten sammen med kommunene nå vil sørge for at de kulturhistorisk viktige kirkebyggene blir satt i stand, er selvsagt ikke i strid med noen lov. Det er heller ikke lovstridig at Opplysningsvesenets fond, enten direkte eller indirekte, kommer kirkebyggene til gode, svarer Ropstad.

– Kommer kommunene nå til å få øremerkede midler?

– Hvordan vi skal innrette og budsjettere den statlige innsatsen overfor kirkebyggene, er ikke avklart, heller ikke den økonomiske ansvarsdelingen mellom staten og kommunene. Uansett skal statens innsats være målrettet mot kirkebyggene. De viktigste kirkebyggene med det mest presserende istandsettings- og sikringsbehovet skal prioriteres først.

LES MER: Kampen om «arvesølvet»

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter