Nyheter

Kirkene trenger lokal hjelp

Kristne organisasjoner vil hjelpe Den norske kirke med å redde kirkene i Groruddalen. – Kirken må ha rotfeste lokalt for å vokse, sier NMS-representant.

– I forbindelse med Kirkebruksplanen ser vi på hva vi kan gjøre for å få mest og best mulig kirke for de pengene vi har, sier prost Øyvind Stabrun.

Vårt Land skrev i går om hvilke driftskutt de ni kirkene som foreslås lagt ned i Kirkebruksplanen i Oslo, må gjøre for å kunne reddes. I Groruddalen er fire kirker foreslått nedlagt, men her er det satt i gang en prosess for hvordan Den norske kirke kan tenke nytt om menighetsbygging.

Tirsdag kveld møtte menighetsrådsmedlemmer og ansatte fra kirkene i Groruddalen representanter fra KFUK-KFUM, Det norske misjonsselskap (NMS) og Kirkens Bymisjon til idémyldring, for å tenke nytt om arbeidet i Groruddalen og drøfte eventuelt samarbeid.

LES MER: – Menighetene må gå noen tøffe runder i høst.

Møte

Prost Stabrun påpeker at Groruddalen prosti har noen spesielle utfordringer. Medlemstallene er lavere enn noen andre steder i Norge, og barnefattigdommen er størst i landet. Da det i april ble kjent at fire kirker var planlagt nedlagt, etterlyste Kåre Rune Hauge en fornyelse slik at kirken kunne speile mangfoldet i befolkningen.

– Den norske kirke i Groruddalen har mye kompetanse på det å være kirke i dette landskapet, men disse organisasjonene har spisskompetanse som kan imøtekomme noen av disse utfordringene, sier prost Stabrun.

Karianne Stokke Gjerstad fra KFUK-KFUM sier at de allerede samarbeider med flere menigheter i Groruddalen, men at arbeidet som ble diskutert på møtet tirsdag har større omfang.

– Kanskje er det klokt å kanalisere kreftene et sted, og med det både kunne styrke lokalmenighetene og nå bredere ut enn det vi tradisjonelt har fått til. Kirken må klare å romme det mangfoldet som lever i Groruddalen, sier Gjerstad.

LES MER: Prest mener kirkene er for «hvite».

Endring

Rolf Tjøstheim, som representerte NMS på møtet, forteller at de ønsker å være fødselshjelper til menighetsutviklingsprosjekter i Den norske kirke.

– Hovedpoenget vårt er at kirken må være involvert i lokalsamfunn, og tilpasse seg de 
lokale behovene, sier han.

Tjøstheim tror «det vokser frem en erkjennelse om at kirken for å vokse må ha rotfeste i det som skjer lokalt».

– Det er på denne måte at vi som folkekirke kan ta ut vårt potensial, sier han.

Prost Øyvind Stabrun tror «Den norske kirke fremdeles famler etter nye måter å drive menighet på etter at statskirken ble opphevet».

– Det er jo bare halvannet år siden. Nå må vi lære å tenke på nye måter, og enda mer lokal tilpasning kan være en del av dette, sier prosten.

En småbarnskirke

Rolf Tjøstheim forteller at NMS har vært involvert i flere slike lokale prosjekt i Den norske kirke.

Et eksempel er Bogafjell menighet, der Den norske kirke startet en menighet i en gryende drabantby på slutten av 90-tallet, med hjelp fra NMS. Ideen var en kirke som var tilpasset lokale forhold.

– Det er flest småbarnsfamilier som etablerer seg her, og derfor har vi gudstjenester som er skreddersydd for barnefamilier. Vi har flyttet søndagsskoleforkynnelsen inn i gudstjenesten, forteller sokneprest Torstein 
Eidem Nordal i Bogafjell.

LES MER: Kirkeverge: Mange kommer til å bli skuffet.

Fritt

Han sier at Stavanger bispedømme lenge har gitt menighetene relativt frie tøyler til å skape et lokalt uttrykk.

– Biskopene har forstått at Stavanger er et sammenvevd lappeteppe av folkekirke og bedehus, og at det må komme frem i måten gudstjenestene legges opp, forteller Nordal.

– Tror du målrettede lokale satsinger er veien å gå for å redde kirker med dårlig oppslutning?

– Fokus på menighetsutvikling innen Den norske kirke er langt bedre nå enn bare for få år siden. Men vi må våge å se forbi landsdekkende likhet på form og liturgi. Identiteten vår ligger ikke i strukturen, men i budskapet, poengterer Nordal.

Han mener dette også gjelder i Groruddalen.

– Det er de som bor i Groruddalen som er menigheten, og det er de som må komme på gudstjenestene. Kirken er ikke byggene, men menneskene. Da må man våge å formidle budskapet på nye måter, også innenfor rammene til Den norske kirke.

Ideer. KFUK-KFUMs Karianne Stokke Gjerstad sier de kom med flere forslag på møtet som de tenker kan passe i Groruddalen.

– Et av forslagene var et Forandringshus, lik det huset vi driver på Grønland i Oslo. Det er et livssynsåpent aktivitetshus der unge mennesker kan møtes på tvers av de grupperingene de føler sterkest tilhørighet til, sier hun.

Ingeborg Misje Bergem

Ingeborg Misje Bergem

Misje Bergem er bokanmelder i Vårt Land. Hun er tidligere journalist i avisa og jobber for tida med en doktorgrad om fransk samfunnsliv.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter