Nyheter

Høybråten skal lede sannhetskommisjonen

Stortinget sannhetskommisjon skal i fire år framover granske fornorskningspolitikken – og legge grunnlag for forsoning mellom samer, kvener og majoritetsbefolkningen

I juni i fjor vedtok Stortinget at det skal settes ned en kommisjon:

«Stortinget ber presidentskapet utarbeide forslag til mandat for kommisjonen, dens navn og sammensetning.»

Bakgrunnen var et representantforslag fra stortingsrepresentantene Kirsti Bergstø og Torgeir Knag Fylkesnes, begge fra SV, om en sannhetskommisjon for fornorskingspolitikk og urett begått mot det samiske og kvenske folk i Norge.

Dokumentere historien

Nå har Stortingets presidentskap samlet seg om navn, mandat, oppgaver og medlemmer i selve kommisjonen.

I innstillingen, som ble avgitt tirsdag, ønsker presidentskapet seg en erfaren politiker som leder av kommisjonen, tidligere KrF-leder Dagfinn Høybråten. Siden 2013 har han vært generalsekretær i Nordisk råd. Hans funksjonstid tar slutt neste år.

– Hva blir den store utfordringen med å lede dette arbeidet?

– Hvis Stortinget følger innstillingen og velger meg til dette oppdraget, vil det være å dokumentere historien og dokumentere konsekvenser av ting som er skjedd. Dessuten handler arbeidet om å bidra til forsoning i dette landskapet, sier Høybråten til Vårt Land

– Forsoningsmandatet er jo ganske sterkt i selve mandatet?

– Ja, kortversjonen av navnet på kommisjonen er jo Sannhets- og forsoningskommisjonen. Beslutningene som skal tas i forlengelse av arbeidet, er det Stortinget som skal ta, svarer Høybråten.

Han sier dette om å ha blitt spurt:

– Det er et spennende oppdrag. Hvis det går slik som det nå er foreslått, så er det en stor tillitserklæring.

Før Høybråten reiste til København og jobben som generalsekretær i Nordisk råd, var han leder i KrF og statsråd i Bondevik I og II.

Langt og kort navn

Flere navn på kommisjonen ble drøftet i presidentskapet, men man endte til slutt opp med denne: «Kommisjonen for å granske fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner».

Men man åpner opp for at i dagligtalen kan en kortere versjon brukes: «Sannhets- og forsoningskommisjonen».

Mandat og oppgaver

Om mandatet sier presidentskapet blant annet dette: «Granskningens formål er å legge grunnlag for anerkjennelse av samers og kveners/norskfinners erfaringer i møte med norske myndigheters politikk, og de konsekvensene disse erfaringene har hatt for dem som grupper og individer. Hensikten er å etablere felles forståelse av myndighetenes og det norske samfunnets behandling av hele eller deler av de kvenske og samiske befolkningene og deres kultur.

Granskningen skal ha et fremtidsrettet perspektiv. Hovedmålsettingen er at kommisjonen, gjennom å etablere en felles forståelse av fornorskingspolitikken og dens konsekvenser, skal legge grunnlaget for fortsatt forsoning mellom samer, kvener/norskfinner og majoritetsbefolkningen.»

Kommisjonen får et tredelt oppdrag. Den skal levere en historisk kartlegging, undersøke virkningene av fornorskingspolitikken i dag – og ikke minst; foreslå tiltak for videre forsoning.

Medlemmer

Kommisjonsleder Dagfinn Høybråten får følgende personer med seg i sannhets- og forsoningskommisjonen:

Professor Ivar Bjørklund, Tromsø

Stipendiat Håkon Hermanstrand, Kolvereid

Biskop emeritus Per Oskar Kjølaas, Tromsø

Professor Pia Lane, Oslo

Seniorrådgiver Anne Kalstad Mikkelsen, Hamarøy

Museumsleder Marit Myrvold, Evenes

Professor emeritus Einar Niemi, Vadsø

Professor Anne Julie Semb, Oslo

Høyskolelektor Liv Inger Somby, Kautokeino

Professor emeritus Aslak Syse, Oslo

Førsteamanuensis Ketil Zachariassen, Tromsø

Tidsfrist

Kommisjonen må være ferdig innen 1. september 2022, og den skal overlevere rapporten til Stortingets presidentskap.

Les mer om mer disse temaene:

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Nyheter