Nyheter

Kritiserer frammøtekrav i abortnemnd

Abortsøkende kvinne følte seg tvunget til å møte abortnemnd, sier sykehus overser retningslinjer. Nå får vi langt færre nemnder, det hever kvaliteten, lover helseministeren.

Helseminister Bent Høie (H) har brukt fire år på å sluttføre arbeidet som skal heve kvaliteten på landets abortnemnder: Færre nemnder skal behandle betydelig flere saker.

Men en kvinne er langt fra fornøyd:

– Mitt formål med klagen er å synliggjøre at dagens ordning med abortnemnd ikke nødvendigvis er velfungerende, at sykehusene ikke følger håndbok for abortnemndarbeid og at abortnemnd kan oppleves som en ekstra belastning i en allerede vanskelig situasjon, skriver hun i en klage til Haukeland universitetssykehus og Fylkesmannen i Hordaland.

Klageren reagerer særlig sterkt på at abortsøkende kvinner må møte abortnemnda personlig.

LES MER: SV vil skrote abortnemndene 

To leger

Frem til uke 12 er det selvbestemt abort. Etter 12. uke må man søke en nemnd for å få innvilget abort. Kvinnens argumenter skal være tungtveiende. Abortnemnda – som også kalles primærnemnd – består av to leger. En oppnevnes av fylkesmannen og en av sykehuset, og skal være ansatt ved den avdelingen som utfører aborter ved sykehuset.

I fjor ble det utført 569 nemndbehandlede svangerskapsavbrudd, forteller Abortregisteret.

Lovbrudd

Abortnemndene har vært sterkt kritiserte. Våren 2012 gav daværende helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) Helsedirektoratet et oppdrag. Sett ned en uavhengig, faglig ekspertgruppe som skal gjennomgå regelverket og praksis ved abort etter nemndbehandling.

Rapporten kom på bordet året etter. Den avdekket lovbrudd; «betydelige forskjeller i primærnemndenes praksis». Kvinner som allerede var i en fortvilet situasjon fikk det enda vanskeligere etter møter med nemnd. Ekspertgruppa pekte også på at «det er ikke lagt godt nok til rette for kommunikasjon mellom kvinnen og nemnda».

Løsning: Kutt antall abortnemnder fra 34 til under 17, det vil heve kvaliteten.

Nemndkutt

I 2013 kom den på skrivebordet til helseminister Bent Høie. I vår gjennomførte han en høringsrunde. Høies forslag var å endre abortforskriften slik at kravet om minst én abortnemnd ved alle sykehus der det utføres abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke erstattes av et krav om minst én primærnemnd i hver helseregion.

Og slik ble det. For en måned siden sendte Helsedepartementet et brev til sykehusene om å starte arbeidet med å redusere antall nemnder.

Høie vil «(...) legge til rette for reduksjon av antall primærnemnder for å øke antallet saker som blir behandlet i hver nemnd, og bidra til bedre kvalitet i saksbehandlingen.»

LES MER Kirkens Nødhjelp får skryt om abort fra KrF

Praksis

Klagen til Helse Bergen og Fylkesmannen i Hordaland, fra en kvinne som ble innvilget abort i nemnd, tar opp flere sider ved dagens praksis. Hun skriver:

• Ventetid: «Vi ble informert om funn på fostervannsprøven en fredag ettermiddag, og forespeilet møte i abortnemnd i begynnelsen av uken etter. Det kunne imidlertid ikke la seg gjøre før torsdag ettermiddag fordi medlemmene av nemnda ikke hadde anledning til å møtes før dette. Kvinneklinikken ønsket da å utsette aborten enda to dager, fordi de ikke gjennomførte aborter i helgene.

• Frammøte: «I Håndbok for abortnemndarbeid heter det «det er imidlertid ikke noe absolutt krav at kvinne må møte personlig i nemnda. Det er vanlig at kvinnen ikke møter i de tilfeller der det er konstatert at fosteret har en dødelig tilstand, og der det er avklart at kvinnen ikke ønsker å fullføre svangerskapet». Dette ble jeg aldri informert om. På tross av at jeg ringte avdelingen flere dager på rad for å få vite når nemndbehandlingen skulle finne sted, var det ingen som antydet at jeg kunne slippe å møte selv, og at nemnda kunne behandle saken uten min tilstedeværelse.

Kvinnen tok opp frammøtekravet med Kvinneklinikken. Hun skriver at de «er klar over formuleringen, men at man så langt har valgt å ikke tilby dette til kvinner i en slik situasjon». Ifølge kvinnen opplyser Kvinneklinikken at «dette en praksis som også følges ved andre sykehus.»

• Nemndmøtet: «Nemndbehandlingen opplevdes heller ikke som en god anledning til å bearbeide situasjonen ytterligere. Det var svært unaturlig å skulle diskutere tanker og bekymringer omkring dette med to fremmede mennesker. Jeg var og nødt til å si at «jeg ville dette» som føltes nedverdigende og som en slags straff, det var jo egentlig det siste jeg «ville», men var et valg vi var nødt til å ta.»

Revisjon

Toril Hagerup-Jenssen leder sentral abortklagenemnd, som behandler alle avslag i primærnemndene. Hun har forståelse for at kvinner kan oppleve kravet om å møte personlig fram i abortnemnda som vanskelig og ekstra belastende.

– Men på den andre siden opplyser vi alltid kvinnene om at frammøte er nyttig for å få saken best mulig belyst.

Medlemmene i primærnemndene og klagenemnden var samlet til møte tirsdag. Meldingen derfra er klar, opplyser Hagerup-Jenssen, som er assisterende fylkeslege i Vest-Agder: – Håndbok for abortnemndarbeid trenger en revisjon.

Beklager

Ferenc Macsali, konstituert klinikkoverlege, skriver i en e-post til Vårt Land at «Kvinneklinikken oppfordrer alle abortsøkende etter 12. svangerskapsuke til å møte i nemnd»:

– Abortnemnda skal legge vesentlig vekt på hvordan kvinnen selv bedømmer situasjonen, og vedtaket om abort skal treffes i samråd med henne. Kvinnen har rett til å møte i nemnda som behandler søknaden, men hun har ikke møteplikt. Kvinnen velger altså selv om hun vil delta, sier Macsali, og skriver videre:

– Ut i fra klagen sendt til Fylkesmannen ser vi at vi ikke har vært gode nok på informasjon rundt dette. Det beklager vi. Vi jobber nå med å etablere nye rutiner for hvordan vi skal informere denne pasientgruppen.

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhetsavdelingen i Vårt Land.

Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter