Nyheter

Se hvem som har signert oppropet

Erklæring om den kirkelige situasjonen

Uenigheten om samlivsetikken i Den norske kirke dreier seg om vesentlige sider ved den kristne kirkes lære og bekjennelse. Derfor er det nødvendig å klargjøre grunnlaget for fortsatt tjeneste som vigslede medarbeidere i kirken. Når Den norske kirke som fellesskap ikke lenger kan stå samlet i denne saken, er en slik klargjøring viktig. Den nye situasjonen bryter med et entydig læregrunnlag ut fra Den hellige Skrift og den økumeniske tradisjon. Dette kan vi ikke være med på å legitimere som uttrykk for kristen tro og kristent liv. Med tanke på tjeneste innenfor et kirkesamfunn som står splittet i dette spørsmålet, må vi derfor klargjøre følgende:

1. Læren om ekteskapet som et kjønnspolært og livslangt fellesskap mellom én kvinne og én mann er en del av den bibelske åpenbaring og derfor ikke noe kirken kan forandre på.

2. Det forhold at vi alle kommer til kort overfor Bibelens bud og formaninger, må møtes med evangeliet om syndenes forlatelse og ikke med nedskrivning av forpliktende normer.

3. Den alternative samlivsetikken som gir bibelsk legitimering til likekjønnede forhold og nå også ønsker å likestille dem med ekteskapet mellom kvinne og mann ved å innføre en liturgi for likekjønnet vigsel, er i strid med den bibelske åpenbaring. Den nye etikken representerer derfor en hindring for kirkens arbeid for å føre mennesker til omvendelse, tro og etterfølgelse.

4. Det synes å være enighet om at standpunktene i denne saken er innbyrdes uforenlige. Begge lærenormer kan ikke samtidig være et sant uttrykk for Guds vilje og kirkens lære.

5. Til sann enhet i kirken er det tilstrekkelig å være enig om «evangeliets lære og forvaltning av sakramentene» (CA VII). Evangeliet i denne saken er gitt oss i Matteus 19,4-6 der Jesus selv definerer ekteskapet med disse ordene: «Har dere ikke lest at Skaperen fra begynnelsen av skapte dem som mann og kvinne og sa: 'Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være én kropp.' Så er de ikke lenger to; de er én kropp. Og det som Gud har sammenføyd, skal mennesker ikke skille.» Her har Jesus selv omtalt ekteskapet som kjønnspolært, monogamt og livslangt. Den nye læren er slik sett i strid med evangeliets lære, slik Jesus selv har gitt oss den.

6. Med den splittelsen som nå hersker, trengs en klargjøring av hvilke vilkår som settes for vår tjeneste i Den norske kirke, og om det vil være mulig å gjøre dette på grunnlag av den forståelse av samliv og ekteskap som vi her kort har redegjort for.

Noen vilkår er viktig å få avklart:

a) Det må i framtiden være kirkelig legitimt å bruke en vigselsliturgi som entydig fastholder ekteskapet slik Jesus definerer det i Matteus 19,4-6, og å forkynne, veilede og undervise i samsvar med dette.

b) Det er nødvendig å finne fram til ordninger som kan sikre langsiktig kirkelig legitimitet også for klassisk kristen samlivsetikk. Ordninger for alternativt tilsyn har her vært diskutert, blant annet etter initiativ fra bispemøtet, og det er allerede blitt etablert en prøveordning med valgmenigheter. Det er viktig at arbeidet for å skape slike faste rammer føres videre, og at synspunkter fra dem som her lærer det kirken alltid har lært, tas på alvor i den videre dialog med kirkens ledelse.

7. Dersom kirken som fellesskap (gjennom Bispemøtet og Kirkemøtet) ikke kan imøtekomme dette ved praktiserbare og legitime ordninger, vil det hindre videre overlevering av Bibelens lære om ekteskapet som forpliktende kirkelære til neste generasjon. Det vil også bety at man ikke tar på alvor at det i vår kirke finnes to uforenlige lærer om ekteskap og familie.

8. Vi ber både Bispemøtet, Kirkerådet og Kirkemøtet innen avslutningen av Kirkemøtet 2017 om å respondere på etterlysningen av behovet for ordninger som ivaretar og sikrer legitimitet for kirkens tradisjonelle syn på ekteskapslæren. Det svar som kommer, vil ha avgjørende betydning for de råd vi kan gi til mennesker som er i tvil om sitt medlemskap og sin tjeneste i Den norske kirke.

Alle underskrivere av denne erklæringen er ordinerte prester i Den norske kirke, de fleste i aktiv, lokal tjeneste.

Disse prestene har signert oppropet:

Knut Alfsvåg

Morten Alsvik

Heidi Ilona Frich Andersen

Rune Andreassen

Martin Ivar Arnesen

Sigrunn Hagen Arnesen

Arne Aspeland

Ingebrigt Huse Austnes

Ivar Austrheim

Matias Austrheim

Desalegn Mengesha Ayana

Vidar Mæland Bakke

Sam Tore Bamle

Stein Barlaup

Sven Becker

Nils Beite

Øivind Benestad

Jan Ole Berntsen

Tom Martin Berntsen

Vigdis Rø Berntsen

Andreas Bjørntvedt

Bård Boye

Jens Fredrik Brenne

Ola Arne Brubakk

Oddmund Brundtland

Odd Bjarne Bruun

Rolv Bruun

Einar Braadland

Geir Braadlie

Arne Bøe

Kjell-Asle Børnes

Joan Susanne Carlenius

Alexander Colstrup

Petter Dahle

Knut Magne Dalsbø

Andreas Danbolt

John Olav Dankel

Ola Døhl

Olav Dørdal

Harald Eintveit

Einar Ekerhovd

Petter Ekerhovd-Ottersen

Egil Elling Ellingsen

Erling Ekroll

Svein Filtvedt Elgvin

Julia Ann Engstrand

Rolf Petter Eriksen

Thor Arne Ervik

Einar Fevang

Morgan Fjelde

Roar Flacké

Geir Flatin

Arnt Flugstad

Terje Fonk

Øystein Frivold

Kjetil Frøysa

Vegard Fuldseth

Ingvar Fykse

Ingolv Gjerdrem

Frode Granerud

Svein Granerud

Morten Gravdal

Bjarne Gustad

Kjetil Vestel Haga

Ingvard Hageberg

Terje Halvorsen

Jan Terje Hanssen

Svein Audun Hatlen

Arne Haug

Per Inge Haugen

Rolf Heitmann

Tore Helland

Frode Helvig

Bjarte Hetlebakke

Eivind Bjørnar Hetlevik

Per Børge Hillestad

Kurt Hjemdal

Per Hjemdal

Gunvor Hofseth

Andreas Holm

Tor Øystein Holm

Stian Holtskog

Bjarte Hove

Odd Sverre Hove

Tsegayesus Hurisa Hunde

Vegard Husby

Espen Hægeland

Håvard Høie

Ingunn Aarseth Høivik

Joachim Haaland

Svein Tegle Håland

Andreas Haarr

Sigve Ims

Jan Egil Ingebretsen

Kjell-Roger Isene

Henning Huseby Jansen

Arne Jensen

Jan Torrey Jensen

Peter Rikard Johansen

Andreas Johansson

Ravn Karsrud

Henrik Magnus Kiærbech

Tor Dag Kjosavik

Rolf Kjøde

Kjell-Gunnar Klock

Martin Kolstad

Kjetil Kringlebotten

Jan Inge Kringstad

Ole Kristian Kristiansen

Ørjan Kronheim

Svein E. Kvamsdal

Sverre Langeland

Rune Langseth

Nils Arne Lavik

Bjørn Gisle Leinebø

Stig Are Leiros

Per Anton Leite

Oscar Lied

Sverre Elgvin Lied

Runo Lilleåsen

Runar Liodden

Thor André Lindstad

Håvard Losvik

Martin Lund

Arnfred Lunde

Aksel Lygre

Trond Løberg

Hans Thore Løvaas

Arild Markussen

Svenn Martinsen

Inge Christian Meidell

Erling Åge Melberg

Ole Wollert Meyer

Jarle Minnesjord

Bernt-Inge Misje

Kjetil Molvik

Egil Morland

Svein Morland

Vidar Nes Mygland

Olav Myklebust

Michal Møgster

Magne Mølster

Kjetil Netland

Svein Olav Nicolaisen

Tor Harald Nielsen

Asbjørn Nilsen

Yngvar Nilsen

Ingebrigt Norbakken

Eystein Norborg

Jon Syver Norbye

Hallvard Nordstrand

Magne Oftedal

Ola Ohm

Runar H. Olsen

Stein Oltedal

Trond Pladsen

Gaute Øgreid Rasmussen

Rolf Armand Rasmussen

Øivind Refvik

Kjersti Reknes

Runar Reknes

Tormod Remøy

Rune Richardsen

Svein Ringhus

Harald Runde

Jon Olav Ryen

Geir Sakseid

Sølve E. Salte

Ole Kristian Sand

Are Gabriel Sandnes

Bernt Sandrib

Arnulf Sandvik

John Victor Selle

Asbjørn Simonnes

Hanne Gunntveit Sinkerud

Ove Sjursen

Lars Skagestad

Svein Skarholm

Svein-Erik Skibrek

Kathrine Tallaksen Skjerdal

Kåre Skråmestø

Helge Skaaheim

Geir Arne Solum

Thor Sommeseth

Helge Standal

Reidar Standal

Åsmund Olav Steinnes

Oddbjørn Stjern

Oler Johan Stokstad

Knut Svenning

Reidar Svoren

Tor Martin Synnes

Stig J. Syvertsen

Svein Harald Sæbø

Sjur Johan Sæter

Frode Brügger Sætre

Åge Sætre

Kjartan Sørheim

Knut Fr. Sørheim

Arne Sørås

Eirik Aadland Tappel

Trond Inge Tappel

Jan Petter Terkelsen

John Ove Thaule

Sigridur Thordardottir

Morgan Thorsen

Ole Kjell Tommelstad

Peder Tomren

Morten Torsvik

Espen Tveten

Maria Tveten

Bjarte Tysvær

Helge Unneland

Tor Olav Varhaug

Sigve Vidnes

Per Inge Vik

Ole Vinther

David Vogel

Frank Vorhaug

Harry Waldeland

Eystein Wiig

Bjørn Willoch

Gerhard Falk Woie

Anders Wold

Asle Zimmermann

Jon Zimmermann

Øyvind Ødegård

Dag Øivind Østereng

Ole Dagfinn Østhus

Øyvind Øy

Kåre Audun Øygard

Torbjørn Aamli

Audun Aase

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen

Bjørgulv K. Bjåen er journalist i nyhendeavdelinga i Vårt Land. Han har arbeidd i Vårt Land sidan 1992 og har tidlegare vore deskjournalist, vaktsjef, nyhendeleiar og samfunnsredaktør (nyhenderedaktør) i avisa. Han skriv særleg om asyl-, flyktning- og integreringspolitikk, oppvekst og utanriks – og konsekvensar av vedtak i regjeringa og Stortinget. Tips gjerne på: bjbj@vl.no

Vårt Land anbefaler

Mer fra: Nyheter