Nyheter

KABB Mister statsstøtte fordi de er ‘teologiske’

Kristent blindearbeid mister deler av tilskuddet de får fra staten. Grunn: Organisasjonen fremmer ikke samfunnsdeltakelse, likestilling og bedre livsvilkår for funksjonshemmede.

– De kan umulig ha satt seg inn i hva vi driver med, sier Ingvar Nevland, generalsekretær i Kristent Arbeid Blant Blinde og svaksynte (KABB)

I snart 20 år KABB mottatt driftstilskudd som deles ut til organisasjoner som jobber med funksjonshemmede. Til neste år må de klare seg helt uten disse midlene. I år får KABB såkalt nedtrappingsstøtte, som innebærer at de får halvparten så mye penger som i fjor. Dermed ender organisasjon opp med å få omlag 200.000 mindre i støtte i år og ingen støtte neste år.

– Dette er kritisk for oss, sier Nevland.

Teologisk. Barne- ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) deler ut midlene, som KABB har mottatt i en årrekke. Tilskuddsordningen har i år fått nytt regelverk. Nylig konkluderte Bufdir med at støtten til KABB skal kuttes.

Hensikten med støtteordningen er, ifølge Bufdir, å styrke mulighetene for frivillige organisasjoner til å jobbe mot diskriminering og for likestilling av personer med nedsatt funksjonsevne i samfunnet.

Organisasjonene som mottar tilskudd må derfor:

• Ha som formål å forbedre livsvilkår for personer med nedsatt funksjonsevne, og jobbe for deres interesser.

• Arbeide for samfunnsmessig likestilling og deltakelse for gruppen den organiserer.

Disse vilkårene oppfyller ikke KABB, ifølge etaten. I avslagsbrevet heter det at organisasjonen «har en formålsbestemmelse som har en teologisk hovedinnretning (...) og synliggjør ikke i tilstrekkelig grad at den jobber målrettet for funksjonshemmede eller deres interesser i tråd med de tidligere nevnte bestemmelser».

Misforstår. Nevland mener vedtaket er merkelig og at organisasjonen oppfyller alle vilkårene for tilskuddet. Han tror avslaget skyldes at Bufdir ikke har satt seg inn i hva KABB faktisk driver med.

Kritikken om at organisasjonen er teologisk bommer, mener han.

– Vi er ikke opptatt av teologi, men arbeider blant alle typer kristne, sier Nevland.

I formålsparagrafen (se faktaboks) fremgår det blant annet at KABBs formål er å formidle evangeliet og det kristne budskapet.

– Har du forståelse for at myndighetene kan reagere på en så tydelig kristen profil?

– Ja, jeg skjønner at de ikke ønsker å gi penger til evangelisering. Men jeg savner en dialog om hva vi faktisk driver med. Når vi for eksempel arrangerer kurs i ledsaging er dette en praktisk ordning som ikke har noe med forkynnelse av det kristne budskapet å gjøre, sier Nevland.

Han mener også at menneskers åndelige behov er viktige.

– Hvis man prøver å være nøytral ved å holde den åndelige siden av livet utenfor, er dette et haltende menneskesyn, sier Nevland som slår fast at de vil klage på vedtaket.

KrF reagerer. Også Olaug Bollestad (KrF) reagerer på støttekutt til KABB. Hun stusser over at avslaget begrunnes med at organisasjonen har en «teologisk hovedinnretning». Bollestad understreker at organisasjonen samarbeider med blindeforbundet, blindeskriftbiblioteket og andre aktører om å gi et godt tilbud til synshemmede.

KrF-politikeren mener organisasjonen oppfyller vilkårene for å motta støtte i henhold til det nye regelverket.

Bollestad varsler at hun vil stille spørsmål til statsråden om saken, så snart departementene igjen tar imot slike henvendelser etter sommeren.

Dersom vedtaket om støttekutt opprettholdes, vil Bollestad se på muligheten for å øremerke tilskudd til KABB over statsbudsjettet.

Vårt Land har vært i kontakt med Bufdir som ikke ønsker å kommentere saken før de har behandlet den varslede klagen fra KABB.

Fungerende Departementsråd Barbro A. Bakken i Barne- og Likestillingsdepartementet sier hun heller ikke kan kommentere den konkrete saken, fordi departementet er klageinstans for tilskuddsordningen.

Men hun fremhever at organisasjonene har vært involvert i prosessen med endring av regelverket.

– Dette skjedde i samråd med funksjonshemmedes organisasjoner og omleggingen er omtalt i departementets proposisjon for statsbudsjettet 2014. For å kunne motta driftstilskudd må organisasjonene hovedsakelig jobbe med tiltak for funksjonshemmede, skriver hun i en epost.

Annonse
Annonse

Mer fra: Nyheter