Mens organisasjonsledere flest uttrykker sterk skepsis og kritikk av Bispemøtets forslag til løsning av saken om adgang til kirkelig vigsel for likekjønnede par, gir Hallaråker stor honnør til biskopene for deres «kloke råd» i «en ytterst krevende situasjon».