I 1792 vedtok Danmark-Norge ein lov som forbaud handel med slavar; ei kongeleg forordning om «Opphevelse av negerhandelen». Men i røynda blei det berre ei privatisering av den lukrative slavehandelen mellom Afrika og Amerika, for loven ramma berre handelen til den dansk-norske staten.