I juni sende Kyrkjerådet ut framlegget til ny vigselsliturgi på høyring. Biskopane, bispedømmeråda og ei rad andre høyringsinstansar fekk 11 spørsmål, der nummer to var om namnet på liturgien Kyrkjemøtet kjem til å vedta i januar 2017: