Mens Den norske kirke får bevilget driftsmidler fra Kulturdepartementet, må andre tros- og kirkesamfunn hvert år søke staten ved fylkesmannen om statsstøtte. I fjor gav staten 543 kroner per medlem, mens det kommunale tilskuddet tilsvarer det den enkelte kommune bruker på hvert medlem i Den norske kirke.