Forbundet mener det er motstridende at Kirken og andre livssynssamfunn har vært likestilte siden 2017, samtidig som Kirkeloven krever at valg i Kirken skal foregå samtidig med valg til de offentlige demokratiske institusjonene.

Under sitt landsmøte i helgen vedtok Human-Etisk Forbund et krav om at regjeringen i sitt forslag til ny Trossamfunsslov som er ventet om kort tid, skal sikre at Kirken selv har ansvar for å gjennomføre sitt interne valg på egen hånd.

Organisasjonen begrunner dette med at Den norske kirke er et selvstendig rettssubjekt, og skal i prinsippet være likestilt med andre tros- og livssynssamfunn i Norge.

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har varslet at regjeringen vil legge fram sin nye religions- og livssynspolitikk før sommerferien. I høringsnotatet til ny Trossamfunnslov ble imidlertid paragrafen om Kirkeloven videreført. I notatet står det at «Kirkelige valg holdes samtidig med, og i lokaler i umiddelbar nærhet av, offentlige valg».

Valgdagen for kirkevalget er 9. september, samme dag som kommune- og fylkestingsvalget. Under kirkevalget velges ledere til landets 1.200 menighetsråd og til landets 11 bispedømmeråd som samlet utgjør Kirkemøtet i Den norske kirke.