Nyheter

Slik det er nå, har biskopene etter kirkeloven rett til å godkjenne eller nekte all bygging nærmere kirkene enn 60 meter i såkalte spredtbygde strøk. Og bispedømmerådene har anledning til å si ifra og midlertidig stoppe reguleringsplaner for bygging ved kirker og gravplasser.

– Nå har de anledning til å passe på at kirkene, som de viktige kulturminnene de er, får beholde luft, rom, innsyn og utsyn rundt seg. Begge disse ordningene kan forsvinne med kirkeloven, og det er ikke sagt noe om hva som kommer i stedet, sier seniorrådgiver innen informasjon og kirkelig forvaltning, Jens Z. Meyer ved Bjørgvin bispedømmekontor.

Kirkemøtet og Riksantikvaren har også begge påpekt denne mangelen i sine høringssvar til forslaget om ny troslov.

De mener den i for stor grad omtaler kirkebyggene som et internt kirkelig anliggende.