I Stortingets innstilling om tros- og livssynsloven gir Fremskrittspartiet for første gang en detaljert
begrunnelse for politikken de er helt alene om: Fjerne all statsstøtte til tros- og livssyns-
sektoren og bare bevilge til vedlikehold av kirkebygg.