Tallene som er hentet fra Kirkerådets «Statistikkgrunnlag for årsrapportene i Den norske kirke 2015» er riktignok foreløpige.