Ingen jobb, ingen inntekt. Løysinga for mange med innvandrarbakgrunn blir å søkje bustadkommunen om sosialhjelp.