Verdidebatt

Organisering kan sikre likebehandling av ansatte

KIRKELIG ORGANISERING: Marit Halvorsen Hougsnæs og jeg har et felles mål når det gjelder ønsket om å avvikle forskjellsbehandlingen av personer med LHBT+-identitet ved tilsettinger i Den norske kirke. Det er jeg glad for, og jeg har også tidligere fått forståelsen av at dette er KAs standpunkt.

Mitt anliggende i denne sammenheng er hvordan dette best kan sikres så snart som mulig. I dag er det bispedømmene, som ansettende myndighet for prestene, som hver for seg har vedtatt å avstå fra muligheten likestillings- og diskrimineringsloven åpner for i § 30.

Per i dag er det kun Stavanger bispedømme som fortsatt vil forbeholde seg retten til å kunne diskriminere. Dersom ansvaret for, og derigjennom kompetansen til, å ansette også prester overføres til fellesrådsnivå vil det være det enkelte fellesråd som vil kunne velge hvorvidt man vil benytte seg av denne muligheten eller ikke.

Gode med felles personalreglement

Et felles personalreglement for hele Den norske kirke vil være av det gode, men mitt spørsmål er på hvilken måte det vil kunne binde opp et fellesråd som arbeidsgiver? Og på hvilken måte vil Kirkemøtet kunne sanksjonere overfor et fellesråd som ikke vil ansette prester som lever i et likekjønnet forhold?

Det er dette jeg er overbevist om at sikres best gjennom én nasjonal arbeidsgiver som har det direkte overordnete arbeidsgiveransvaret - også når selve ansettelsesprosessen, som i dag, er delegert til et lavere nivå.

Ansvaret ligger alltid hos delegerende myndighet. Ved en overføring av arbeidsgiveransvaret ligger det ikke lenger hos Kirkemøtet. Derfor er det en sammenheng mellom organisering og diskriminering.

Vårt Land anbefaler

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt