Verdidebatt

Si gjerne «nei takk!» til Den norske kirkes LHBT-kurs

LHBT: Det er verdifullt å lytte til personlige livserfaringer. Men dette kurset synes å føye seg inn i en strategi for å kneble de med andre overbevisninger rundt tematikken.

For tiden rulles det et nytt kurs ut for ansatte og bispedømmerådsmedlemmer i Den norske kirke (DNK) som tematiserer LHBT-personers opplevelser i kirken og som skal styrke kompetansen på dette feltet. Det er alltid verdifullt å lytte til menneskers livserfaringer, men det er likevel sterke grunner til å være skarpt kritisk til hvordan dette kurset er lagt opp. Frimodig kirke ønsker derfor å gi ansatte og rådsmedlemmer stor frimodighet til å si «nei takk!» til å delta på det «obligatoriske» LHBT-kurset som Kirkerådet inviterer til.

Hva slags kurs?

Siden i vinter (2021-2022) har kirkelig ansatte i flere bispedømmer fått innkalling til kurset med beskjed om at det er obligatorisk. Målet er at kurset skal bli landsdekkende.

Kursholderne er ofte LHBT-personer som deler personlige livserfaringer i tilknytning til aktuelle tema. Kurset begrunnes blant annet med et ønske om mer LHBT-kompetanse fra Ungdommens Kirkemøte i 2006, samt svar fra LHBT-ansatte i en arbeidslivsundersøkelse i 2019-2020 i DNK.

Vi har fått tilbakemeldinger om at deltakere i kurset opplevde det som «ensidig propaganda»

Stiftelsesmøte for Frimodig kirke UNG, en kirkepolitisk ungdomsorganisasjon.

Hvorfor si «nei takk»?

Det er verdifullt å lytte til personlige livserfaringer. Men dette kurset synes å føye seg inn i en pågående, målrettet og bevisst strategi fra aktører i kirkens sentrale ledelse om å kneble røstene til alle med andre overbevisninger rundt tematikken. Vi har fått tilbakemeldinger om at deltakere i kurset opplevde det som «ensidig propaganda».

Ut fra den informasjonen som har kommet ut, synes ikke kurset å gi rom for nyanseringer, problematiseringer og meningsutveksling. Hvilke andre kurs deltar man på i arbeids- eller menighetsliv, der det ikke gis rom for refleksjon og motforestillinger? Vi finner det dessuten påfallende at det i stor grad er personer med ulik LHBT-identitet som har analysert resultatene av undersøkelsen, bestemt innholdet i kurset og selv underviser og leder dem. Hvorfor får bare LHBT-personer med politisk/teologisk «korrekte» meninger slippe til? Hvorfor er mangfoldet av kristne LHBT-personer bevisst utelatt? Hvorfor får ikke kristne menn og kvinner, som av ulike grunner ikke ønsker å leve ut sine homofile følelser, dele sine erfaringer? Og hvorfor får ikke noen av de mange LHBT-personene som har kritiske innvendinger mot den skeive ideologien, delta med sine erfaringer og refleksjoner?

Kan kurset være obligatorisk?

I vår kirkeordning er Kirkerådet ikke overordnet menighetene, selv om Kirkemøtet er kirkens øverste representative organ. Kirkerådet er heller ikke overordnet prestene. Alle prester og andre ansatte kan selvsagt svare «nei takk» til en slik invitasjon, uten frykt for å bli stigmatisert eller presset til å delta.

Ingen skal presses til taust å motta budskap som bryter med egne teologiske og etiske overbevisninger

Hemmelighold rundt innholdet i kurset?

To av styremedlemmene i Frimodig kirke sitter også i Kirkerådet og/eller Kirkemøtet. De har i et års tid gjentatte ganger bedt om innsyn i kurset, fra Kirkerådet og fra en av kursholderne. De er hele tiden blitt bedt om å vente, men har ennå ikke fått noen informasjon. Dette oppleves som bevisst trenering og hemmelighold.

Vår informasjon om kurset er derfor hentet fra generell omtale, fra ansatte som selv har deltatt på kurs, og fra det som nylig er publisert i en omtale fra Nidaros bispedømme.

På bakgrunn av de nevnte forhold oppfordrer vi alle kirkelig ansatte og medlemmer av bispedømmerådene til å vurdere å si «nei takk» til deltakelse i LHBT-kurset. Ingen skal presses til taust å motta budskap som bryter med egne teologiske og etiske overbevisninger. La oss være gode kolleger for alle slags mennesker og møte enhver med vennlighet, saklighet og respekt!

En lengre versjon av denne teksten finnes på www.frimodigkirke.no


Vårt Land har gitt Kirkerådet samtidig imøtegåelse av faktiske opplysninger i innlegget til Frimodig kirke. Slik svarer kirkerådsleder Kristin Gunleiksrud Raaum:

Dette handler ikke om ulike syn eller holdninger, men om kunnskapsformidling. Formålet med kurset er å øke kompetansen hos ansatte og medlemmer i kirken, og å øke tryggheten hos LHBT+-personer i kirken. Kurset er ikke et innlegg i en debatt om ulike syn på likekjønnet ekteskap, men har som mål å heve kompetansen for alle, uavhengig av syn.

Utviklingen av kurset har tatt mye lengre tid enn planlagt, først og fremst på grunn av pandemien. Nå er kurset ferdig, og det vil bli presentert for Kirkerådet på novembermøtet. Om noen ønsker å få innsyn i kursets innhold, kan de det. Det er ikke noe som er hemmelig.

Rettssubjektet DNK er arbeidsgiver for prestene, og kan dermed pålegge kurs. Dette er en del av arbeidsgivers aktivitetsplikt som er regulert i hovedavtalen og i Likestillings- og diskrimineringsloven.

Les mer om mer disse temaene:

Vårt Land anbefaler

Annonse
Annonse

Les dagens papirutgave

e-avisen

Mer fra: Verdidebatt