Verdidebatt

Slik gjør du business med India

ØST OG VEST: India vil i stadig større grad legge premissene for den globale økonomien. Hvordan vil norsk næringsliv posisjonere seg i det nye landskapet? Første steg på veien er å forstå det religiøse India.

hinduisme, india, høytid

Er det noe vi all fikk med oss i 2021 så er det hvordan verdenssamfunnet er avhengig av å få med seg India. De store utfordringene i verden kan ikke løses uten å ha India med på laget.

Vårt verdensbilde er nesten snudd på hodet de siste tjue årene, og endringstakten går stadig raskere. Kina er blitt en viktig motor i verdensøkonomien, og India ligger hakk i hæl. Fortsetter utvikling i de asiatiske landene som den har gjort til i dag, kan disse økonomiene i 2050 stå for mer enn halvparten av global BNP, handel og investeringer, samt ha oppnådd en velstandsutvikling på linje med den vi har hatt i Vesten.

Store globale endringer vil stille nye krav til samarbeid og samhandling, på tvers av kulturer og landegrenser, og vil forme en ny virkelighet for oss alle. Dette århundret tilhører utvilsomt Kina og India.

Rina Sunder, leder Det moderne India

Vestlig og østlig tankegang

Vestlig og østlig tankegang skiller seg radikalt fra hverandre på en rekke områder. Det meste er relativt i India. Mens vestlig tankegang er faktaorientert og sekulær, betyr religion mye i India, hvor myter og overtro preger hverdagen for mange. For indere innebærer astrologi noe langt mer enn horoskoper i ukeblader.

Når årtusengamle tradisjoner fortsatt preger inderes hverdag – til og med hvordan de handler i næringslivet – kan man lett danne seg en oppfatning om at Vesten har lite å lære av India. Men tradisjonelle forhold utfordres og utfylles av ultramoderne trender og strømninger.

Indiske selskaper har som ambisjon å ta opp konkurransen med Vesten og bli multinasjonale. Indiske toppledere har asiatisk sjel, men har gjerne et britisk tankesett og en holistisk tilnærming til sine ansatte og til markedet. I vår del av verden er vi fokusert på rettigheter og formaliteter, mens inderne blant annet kjennetegnes ved sin prutekultur, en sosial omgangsform i måten å drive handel på, med et skarpt fokus på relasjoner. Relasjoner er viktigere enn penger i en verden hvor troen på karma og reinkarnasjon er så utbredt.

Mens vi har en lineær tilnærming til tid og utvikling, har inderne et sirkulært syn: Alt gjentar seg. Når vi tenker «hvordan», tenker inderne «hvorfor». Dette skyldes at indere er et spirituelt folk.

Forstå det religiøse India

I fremtiden vil ikke Vesten alene lenger legger premissene for økonomisk vekst og utvikling. Store omveltninger er under oppseiling, omveltninger vi så langt bare har sett konturene av. Kursen vil ikke lenger bli staket ut i vest. India vil stå ved roret, et India som selv velger sine samarbeids- og handelspartnere.

Spørsmålet er da hvordan Norge og norsk næringsliv posisjonerer seg i dette nye landskapet. Første steg på veien er å forstå det religiøse mangfoldet i India. Det er umulig å komme utenom religion som tema hvis du skal jobbe med indere eller i India: Indernes religiøse tro og måten den praktiseres på har stor innflytelse på omgivelsene.

Det er umulig å komme utenom religion som tema hvis du skal jobbe med indere eller i India

—  Rina Sander

De fleste indere er på et eller annet vis troende, og den indiske måten å leve på er spirituell og forankret i en tro, det vil si at mange indere har en åndelig tilnærming til sin livsstil, sine relasjoner og sitt samfunnsengasjement.

Etos er makt

Men hvordan inkorporeres grunnleggende prinsipper som stammer fra urgammel visdom i indisk næringsliv? Åndelige, etiske og moralske verdier er grunnlaget for handling og evner som skal lede til at man former en karakter – eller etos. Indisk mytologi fokuserer på sannheten om menneskets eksistens, hvor ingenting er fullkomment annet enn det høyeste vesen. Hvis du er god, er hele verden god.

I India gjelder ikke tesen om at kunnskap er makt – det er karakter eller etos som er ekte makt. I næringslivet kan du oppleve at både forhandlinger og beslutninger gjenspeiler troen på karma og åndelige verdier.

I India gjelder ikke tesen om at kunnskap er makt – det er karakter eller etos som er ekte makt

—  Rina Sander

India er sekulær i henhold til grunnloven og skal forholde seg nøytral til religion, og beskytte både individuelle og kollektive rettigheter. Alle de store verdensreligionene er representert i India. Hinduismen, buddhismen, sikhismen og jainismen har dype historiske røtter, i tillegg er kristendommen utbredt i store deler av landet. Selv om India er en sekulær stat, tilhører omtrent 80 prosent av befolkningen hinduismen.

Alle større religiøse festdager feires landet rundt, som blant annet Id ul-Adha (islam), diwali og holi (hinduismen) og langfredag (kristendommen). I India feirer alle alt, og de ulike religionene lever for det meste side om side og i et omfang som mange kanskje ikke ville forvente.

Business og spiritualitet

Nedfor har jeg listet tre sider ved det spirituelle India som enhver person som vil gjøre business med India må vite:

1. Karma er loven om aksjon og reaksjon, eller årsak og virkning, i den troendes liv. Bak hver persons tilværelse ligger delvis gjerninger i personens egen fortid. Disse er direkte ansvarlige for mye av det som skjer i dette livet, det være seg positive som negative ting.

2. Reinkarnasjon er fenomenet der den udødelige sjelen kontinuerlig gjenfødes i en sirkel av livsformer før den oppnår moksha, eller evig frelse. Indere sier ofte «Agle janam me» («i neste liv»), fordi man tror på flere liv etter døden.

3. Ashirwad betyr velsignelse og utgjør en integrert del av indisk kultur. Det er vanlig å søke ashirwad ved å bøye seg for noen andre og berøre deres føtter i ærbødighet. Beslektet med dette er Charan Sparsh, som vanligvis utføres ved å berøre foten til ens foreldre, eldste, lærere, edle mennesker og sadhus (hellige menn) med begge hender. Den eldste i sin tur velsigner en ved å plassere hånden sin på eller over hodet. Det er et ritual som tradisjonelle indere utfører til daglig når de møter eldre, og spesielt ved viktige begivenheter som begynnelsen på en ny oppgave, bursdager, festivaler, nyttårsdag og så videre.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt