Verdidebatt

Vi arbeider for et likestilt arbeidsmiljø

DISKRIMINERING: Det er viktig for oss å presisere at Den norske kirke har nulltoleranse for diskriminering. Alle ansatte må kunne samarbeide med hverandre, uavhengig av teologi, kjønn eller legning.

Arbeidet med likestilling og inkludering har fått mye oppmerksomhet etter at Den norske kirke gjennomførte to arbeidsmiljøundersøkelser for å få vite mer om LHBT-ansatte og kvinnelige presters arbeidsmiljø. I det siste har en ansettelsessak i Møre fått stor oppmerksomhet.

Nulltoleranse

Det er viktig for oss å presisere at Den norske kirke tar både likestilling og alle ansattes arbeidsmiljø på alvor. Vi har null-toleranse for diskriminering og trakassering. Alle ansatte må kunne samarbeide med hverandre, uavhengig av teologi, kjønn eller legning.

Vi gjennomførte de to omfattende undersøkelsene for å få mer kunnskap. Det hadde kommet informasjon som ga oss grunn til å tro at det fortsatt er en jobb å gjøre med å sikre et trygt og godt arbeidsmiljø for disse gruppene. Vi hadde rett – undersøkelsene har avdekket utfordringer.

Offentlighetens søkelys er alltid ubehagelig, og hver sak er beklagelig.

Såvidt vi vet, er det ingen andre organisasjoner eller institusjoner som har gjort liknende arbeidsmiljøundersøkelser rettet spesielt inn mot noen ansattegrupper. Derfor vet vi ikke om kirken har større utfordringer enn andre og det er heller ikke så mange å lære av. Men det vi vet, er at vi nå har fått kunnskap som et grunnlag for å kunne jobbe best mulig med forbedringer.

Vi tror dessuten at åpenhet og ærlighet om disse spørsmålene er den beste metoden for å skape reell forandring. For å kunne komme videre, valgte vi derfor å offentliggjøre alle resultatene fra de to undersøkelsene.

Kulturendring

Vi er i full gang med oppfølgingsarbeidet. Vedtak gjøres og planer legges. Nye møtepunkt for felles refleksjon og kurs for å lære mer, er allerede igangsatt. Mye av dette handler om å endre kultur, ikke bare i kirken, men også i samfunnet. Mange av de utfordringene vi jobber med her, handler om respekt for forskjellighet og en felles refleksjon rundt hvordan vi er hverandres beste kollegaer. Dette er ikke et arbeid som kommer til mål når et gitt antall tiltak er gjennomført.

Likestilling, inkludering og mangfold er et kontinuerlig arbeid for alle arbeidsgivere i kirken og det er helt avgjørende at vi får til et godt samarbeid mellom arbeidsgiverlinjene. I praksis betyr det at kirkeverger og proster må samhandle godt lokalt og bispedømmet må koordinere arbeidet på regionalt nivå.

Krever kritisk blikk

For å kartlegge det felles arbeidsmiljøet på tvers av arbeidsgiverlinjene, gjennomføres det nå en arbeidsmiljøundersøkelse blant alle ansatte i kirken. På bakgrunn av denne, kan arbeidet med arbeidsmiljøet lokalt følges opp.

Arbeidet for likestilling, inkludering og mangfold krever et skjerpet og kritisk blikk. Fortsatt vil det dessverre komme historier og situasjoner som gir grunnlag for kritikk. Offentlighetens søkelys er alltid ubehagelig, og hver sak er beklagelig. Samtidig hjelper de oss også til å bli enda mer skjerpet i dette viktige arbeidet.


Vårt Land anbefaler

1

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt