Verdidebatt

Faglighet må være bærebjelken i rusomsorgen

RUSOMSORG: Jeg er ikke opptatt av om det er et religiøst verdisyn eller ikke i institusjonene, jeg er opptatt av at folk får hjelp, svarer Kirsti Bergstø (SV) på Øystein Gjermes utfordring.

Øystein spør:

Kristen rusomsorg er basert på et kristent verdigrunnlag med god omsorg, faglig innhold og metode. Den har rusfrihet som mål uten bruk av livslang medikamentbehandling. Den er både trosbasert og kunnskapsbasert. Målet er å ivareta hele mennesket med kropp, sjel og ånd. Kristen rehabilitering gir et fellesskap med tilhørighet og identitet, og kan vise til gode resultater. Om suksessen skyldes Jesus, dyktige fagfolk, eller det frivillige engasjementet som preger organisasjonen, er vanskelig å si, men noe gjør de riktig.

Hvilken rolle mener SV at kristen rusomsorg skal spille i fremtiden? Og vil dere sikre tilstrekkelig finansiering for ideelle, kristne aktører i rusomsorgen?

Øystein Gjerme, leder for Pinsebevegelsens lederråd

SV svarer:

Det har vært et skuffende år for oss som er opptatt av en bedre rusomsorg. Etter at Arbeiderpartiet byttet standpunkt, tapte vi sjansen til å få en rusreform der vi gikk fra straff til hjelp. I etterkant av dette er det på tide å se hva vi kan gjøre for å få på plass en bedre rusomsorg mens vi venter på neste sjanse til å få en skikkelig rusreform stablet på beina.

En ting vi må gjøre nå er å satse mer på rusomsorg. Vi trenger mer ettervern og oppfølging. Både spesialisthelsetjenesten og de gode, ideelt baserte tilbudene må styrkes og utvikles.

Det er først og fremst dette jeg tenker på når jeg leser utfordringen fra Øystein Gjerme: At vi må utvikle velferdsstaten og rusomsorgen sammen. Flere mennesker som trenger det mest må få et faglig godt tilbud om hjelp til å komme seg ut av avhengighet.

Hjelp med høy kvalitet

Det viktigste er at vi utvikler en velferdsstat som er åpen for folk som trenger hjelp – når de trenger hjelp. Mange mennesker mister motet når døren er stengt i det de endelig er klar for å ta steget inn. At vi får en bedre helhetlig rusomsorg er det som er viktig.

Jeg er, kort sagt, ikke opptatt av om det er et religiøst verdisyn eller ikke i institusjonene, jeg er opptatt av at folk får hjelp. Faglig fundert hjelp. Hjelp med høy kvalitet.

God rusomsorg tillater enkeltmennesket ro og hjelp på egne premisser. Pakkeforløp og stadig usikkerhet og bytte av oppfølging egner seg dårlig. Derfor har SV vært en forkjemper for at det skal bygges opp langsiktige og trygge behandlingsvilkår i rusomsorgen, og at anbudspolitikken må fjernes.

Ideelle aktører, for eksempel med kristent verdigrunnlag, er et godt og mange steder viktig supplement til rusomsorgen i offentlig regi.

De ideelle aktørene har en viktig rolle i å tilby behandling, hjelp og støtte.

—  Kirsti Bergstø

Avgjørende at innsynet er godt

Ansatte som har utrygge jobber, og institusjoner som må jobbe ut fra kortsiktige planer, lar seg ikke forene med den tryggheten som trengs for mennesker som trenger for eksempel rehabilitering eller annen hjelp med sine helseproblem. Derfor må de ideelle aktørene prioriteres over de kommersielle aktørene, og langsiktige kontrakter prioriteres over kortvarige, prisbaserte anbud.

SV vil forby profitt i velferd, også i rusomsorgen. Rusomsorgen må være noe som tilbys av offentlige og ideelle aktører. De ideelle aktørene har en viktig rolle i å tilby behandling, hjelp og støtte. I motsetning til de kommersielle har de ikke penger til egen fortjeneste som formål.

Men når det offentlige kjøper tjenester fra andre tilbydere, er det avgjørende at innsynet er godt. SV har derfor flere ganger fremmet forslag om å styrke loven på dette punktet. Det gjelder både for kommersielle som prioriterer inntekt over pasientvelferd, men også når det avsløres situasjoner der ideelle driver utenfor akseptabel praksis. Å få bedre innsyn og mulighet for kontroll med både kommersielle og ideelle er viktig for de seriøse aktørene.

Arbeidet legges ut på anbud

Ideelle organisasjoner gjør en bedre jobb hvis avtalene er trygge og vilkårene er klare. Systemer der noen av dem som trenger mest mulig stabilitet, utsettes for stadige anbudsrunder, gir dårligere rom for god omsorg.

Innen helseomsorgen trengs gode fagfolk. For å bygge kunnskap og erfaring må man få jobbe med et fagfelt over lang tid. Når viktige fagfolk med jevne mellomrom risikerer å miste jobben fordi arbeidet deres legges ut på anbud, er det fare for at folk velger seg andre arbeidsplasser og bransjer der de kan bruke den livsviktige kunnskapen sin.

Anbud medfører ofte at pris og andre forhold som enkelt lar seg måle, får styre hvem som får kontrakten. Det gjør at det som burde vært viktigst, faglighet og best mulig behandling, får mindre å si.

Når profitt blir formålet

En slutt på stadige anbudskonkurranser gjør at institusjonene i helse- og omsorgssektoren kan bruke alle sine ressurser på behandling og oppfølging av mennesker som trenger det.

Anbudskonkurranser har ført til at viktige behandlingstilbud legges ned, på tross av god kvalitet. Private aktører utgjør en stor del av den samlede døgnkapasiteten for tverrfaglig spesialisert behandling, og det er viktig å sikre trygge vilkår for drift der stabile og gode ideelle tilbydere prioriteres foran kommersielle tilbydere.

Langsiktighet for enkeltmenneskene og kommersielle interesser passer ikke sammen. Når profitt blir formålet med aktiviteten, risikerer man at eiere og investorer, som har det å tjene penger som mål, lar hensynet til egen vinning presse frem kutt som rammer behandlingen og dem som trenger hjelp.

Mange av de ideelle aktørene må tilby like gode lønns- og pensjonsvilkår som det offentlige, mens de kommersielle aktørene kan operere med dårligere vilkår. Det skaper en urettferdig konkurransesituasjon så lenge kommersielle aktører får mulighet til å underby på lønns- og arbeidsvilkår.

Vi som er kristne kan kjenne krafta i Guds kjærlighet når livet er krevende og vi trenger ekstra styrke. Det er viktig å ha rom for å uttrykke dette

—  Kirsti Bergstø

Krafta i Guds kjærlighet

Ideelle private organisasjoner og stiftelser har et særpreg som skiller dem fra kommersielle private aktører. De ideelle organisasjonene har et tydelig verdigrunnlag og samfunnsnyttig formål. Vi som er kristne kan kjenne krafta i Guds kjærlighet når livet er krevende og vi trenger ekstra styrke. Det er viktig å ha rom for å uttrykke dette, men faglighet er og må likevel være bærebjelken i velferdens komplekse og omfattende virke.

Dersom en tjeneste er vedtatt konkurranseutsatt eller er underlagt lovverket om offentlige anskaffelser, kan man i mange tilfeller gjennomføre en begrenset anbudsrunde, der man lar bare ikke-kommersielle aktører være med. Innenfor det statlige barnevernet skjermet den rød-grønne regjeringen de ideelle aktørene fra anbudskonkurranser, til fordel for langsiktige avtaler.

Velferdsstaten må bygges opp, rusomsorgen må styrkes og samfunnet må være i stand til å møte menneskers be

hov for trygge boforhold, meningsfull aktivitet og søken etter fellesskap. Her kan samspillet mellom offentlige og ideelle aktører virkelig utgjøre sterke støttefunksjoner i menneskers liv. Det viktigste nå, etter at rusreformen har falt, er at vi klarer å gjøre det beste mulige for mange av dem som sliter mest.Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt