Verdidebatt

Radikal kjønnsideologi

Eg støttar dei homofile sin rettigheitskamp, men eg er sterkt imot og skremt av Prideideologien som FRI forfektar.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

I 2018 arrangerte FRI (foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold) Prideparade i Ålesund for første gong. Sjøl opplevde eg å stå i eit dilemma: Eg støttar dei homofile sin rettigheitskamp, men eg er sterkt imot og skremt av Prideideologien som FRI forfektar. For meg vog det siste tyngst.

Ideologien. 

FRI står som arrangør og medarrangør for dei fleste Prideparadar her i landet. Eg trur at mange som har deltatt i paradane ikkje har sett seg inn i kva FRI faktisk står for, og har deltatt utan å tenke igjennom at FRI truleg tar den store oppsluttinga som har vore om paradane landet over, til inntekt for sin ideologi og sine verdiar.

FRI med sine omlag 2.000 medlemmar har røter i homokampen som starta som ein borgerrettigheitskamp på 1960-talet. Frå å vere ei viktig stemme for homofile sine rettigheiter, har foreininga idag ein mykje breiare agenda. Kampen har blitt til eit venstreradikalt identitetspolitisk prosjekt som framleis lener seg moralsk på historia som ein liberal fridomskamp.

Fleire, også homofile, stiller idag spørsmål om dette prosjektet er så moralsk udiskutabelt som det ein gong var. Kampen, i vestlege land, handlar i dag i stadig mindre grad om likeverd og i stadig større grad om positiv særhandling for stadig smalare definerte grupper.

Grunnleggande verdiar. 

Eg har i fleire tiår vore opptatt av barn sine rettar og meinar det er viktig å sjå nærare på kva prideideologien faktisk handlar om; både i høve barnet sine rettar og deira behov. Men også fordi ideologien rokkar ved våre grunnleggande verdiar når det gjeld familie, foreldreskap, slekt og kontinuiteten mellom generasjonane.

FRI forfektar ein radikal kjønns-
ideologi der alle typar kjønn, kjønnsuttrykk, kjønnsidentitetar og seksuelle orienteringar er likestilte «normal-
variantar». Det same gjeld for all seksualitet, alle seksuelle handlingar mellom samtykkande og likestilte vaksne og alle typar samliv. Når det gjeld sistnemnde, så er den vedtekne politikken at verken talet på personar eller kjønn skal avgjere kva slags verdi og juridiske status samlivsforma skal ha. Dette inneber med anna lovfesting av retten til polygami.

Norge har ratifisert FN sin barnekonvensjon. Ifølgje artikkel 7.1 skal barnet, så langt det er mogleg, kjenne sine foreldre og få omsorg frå dei.

Det tokjønna foreldreparet. 

Den monogame familien der biologiske foreldre oppdreg sine felles barn i eit samarbeid og i ein dialog er historisk vurdert som ein kjerneverdi i samfunnet vårt. Gjennom det tokjønna foreldreparet vert familieband etablerte og slektskap danna.

Slekt bind generasjonar ihop, og barnet blir ein del av ein større samanheng og med røter i eit større fellesskap

FRI kjempar for å utvide familieomgrepet; noko som inneber dekonstruksjon av familien og endring av innhaldet i foreldreskap og avskaffing av forholdet mellom mann og kvinne som det naturgitte grunnlaget for familien. Dette har radikale konsekvensar også for slekt og slektstilhørigheit, og når det gjeld forholdet mellom generasjonane.

Innan reprodusjonsfeltet reiser FRI kravet om surrogati; noko som forutset retten til eggdonasjon. Den sistnemnde retten var tatt for gitt; noko som den nye politiske situasjonen truleg vil endre.

Plan for lobbyarbeidet. 

I paradane i 2019 vil retten til eggdonasjon garantert vere i fokus. Og FRI har nok allereie lagt sin plan for lobbyarbeidet der føremålet er å påverke stortingsrepresentantane som hittil har vore imot eggdonasjon.

Dersom krava vert innfridd, så vert barnet gjort til ein rettigheit for dei vaksne (jamfør kravet om retten til familie.).

Eg meinar det er viktig å vere merksam på at Prideparadane er ei politisk markering av LHBTQ-bevegelsen sine verdiar. Som det heiter i paradereglementet: «deltakelse i paraden må ikke være i strid med disse verdiene.»

Vårt Land anbefaler

1

1

1

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt