Verdidebatt

En utilbørlig reform

Å overføre det faglige ansvaret fra Norad til UD bidrar til at den faglige bistandskompetansen forvitrer.

Dette er en kommentar. Den gir uttrykk for skribentens analyser og meninger.

Den nye bistandsôÙministeren, Nikolai Astrup (H), som ikke har noen bistandsfaglig bakgrunn, startet prosessen med ûË reformere Norad nesten med en gang han ble minister. Forslaget til reform gûËr pûË at fagansvaret for bistandspolitikken, som nûË forvaltes av Norad, skal flyttes til Utenriksdepartementet (UD).

Teknisk organ. 

Norad skal strippes for faglig ansvar og i stedet vûÎre et rent teknisk organ i forbindelse med kontroll, evaluering og utbetaling. Reformen er ennûË ikke igangsatt, men ôÙarbeidsgruppen jobber nûË med ûË gi innspill til politisk ledelse for at de kan ta en politisk beslutning for reformen. Etter hva jeg erfarer skal arbeidsgruppa levere sine innspill i slutten av uke 35, altsûË om veldig kort tid.

Forslaget til reform har skapt sterke reaksjoner i Norad, men ogsûË i det politiske miljû¡et der blant annet KrF har vûÎrt sterkt kritiske, men sûË vidt jeg vet har partiet ikke fûËtt gjennomslag for kritikken i Hû¡yre.

Etter sommerferien har det imidlertid vûÎrt stille om reformen, og det virker som de politiske partiene pûË Stortinget ikke er engasjert av debatten. Det er alvorlig nûËr vi vet at Norad forvalter mellom ti og elleve milliarder kroner til bistanden. Hvem som forvalter og hvordan disse midlene forvaltes burde i hû¡yeste grad vûÎre en sak for politikerne.

Kompetanse forvitrer. 

Kritikken mot ûË overfû¡re det faglige ansvaret til UD er blant annet at en slik overflytting vil kunne bidra til at den faglige bistandskompetansen forvitrer. Spû¡rsmûËlet er ogsûË om det i det hele tatt er mulig ûË skille teknisk og bistandsfaglig forvaltning. Hvordan kan en kontrollere og evaluere bistanden i Norad dersom den bistandsfaglige kompetansen forsvinner?

Uerfaren. 

Jeg vil mene at en forutsetning for at midlene forvaltes pûË en god mûËte er at forvalterne har god fagkunnskap, at de kjennerôÙ ôÙutfordringene og behovene i landene i Sû¡r og sûË videre. En rapport som konsulentselskapet KPMG la fram i februar, der ôÙeffektiviteten i Norad var i ôÙfokus, anbefalte et tettere samarbeid mellom fag og forvaltning, altsûË det stikk motsatte av det ôÙAstrup û¡nsker med den varslede ôÙreformen. Spû¡rsmûËlet er hvordan det er mulig for en uerfaren bistandsminister ûË foreslûË en reform som de aller fleste fagmiljû¡er og eksperter ôÙadvarer sterkt mot selv.

At det er en politisk prosess uten faglig forankring burde tilsi at politikerne i de fleste partieneôÙ kom pûË banen og i det minste satte seg inn hva denne saken om skattebetalernes milliarder dreier seg om.

Vestlig kunnskapsforstûËelse.〴 

I stedet for ûË ta fagkompetansen vekk fra Norad burde heller kompetansen i Norad styrkes. I lys av sommerens debatt om avkolonialisering i akademia er det rimelig at ôÙNorad tar debatten om den vestlige kunnskapsôÙoverfû¡ringen til Sû¡r gjennom ôÙbistanden. Det er grunn til ûË sette et kritisk sû¡kelys pûË det ideologiske innholdet i bistandsintervensjonene til Norad som er basert pûË en vestlig kunnskapsforstûËelse og vestlige verdier og som i stor grad prioriteres foran lokale og ikke-vestlige verdier og kunnskapstradisjoner. En overflytting av fagkompetansen til UD vil imidlertid gjû¡re en slik debatt enda vanskeligere der kritiske innspill til bistandens ideologiske forankring med stor sannsynlighet vil fûË enda trangere kûËr.

Men akkurat nûË gjelder det ûË stanse den varslede reformen, og la fagfolkene forbli i Norad. Hva sier politikerne fra de ulike partiene?

Trykket i VûËrt Land 25. august 2018.

Annonse
Annonse

Mer fra: Verdidebatt